Home

Artikel 138 Wetboek van Strafrecht

Art. 138 Sr - Artikel 138 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

Art. 138 Sr - Artikel 138 Wetboek van Strafrecht - Artikel 138 1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.2 Artikel 138 Wetboek van Strafrecht luidt aldus. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie Hij, die een geschrift, waarin tot eenig strafbaar feit, tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag of tot eenige ongehoorzaamheid als in het vorige artikel omschreven wordt opgeruid, met het oogmerk om aan den opruienden inhoud ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de eerste categorie Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het.

Artikel 138a. 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven: a In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in de artikelen 138, 138a en 139 van het Wetboek van Strafrecht kan iedere opsporingsambtenaar de desbetreffende plaats betreden. Zij zijn bevoegd alle personen die daar wederrechtelijk vertoeven, alsmede alle voorwerpen die daar ter plaatse worden aangetroffen, te verwijderen of te doen verwijderen

Tweede afdeling Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i, 38k of 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht (Artikelen 509j-509n) Artikel 509j Artikel 509 Wetboek van Strafrecht. WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), Artikel 138-113. Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren wordt gestraft: 1º. hij die, in geval van oorlog waarin Suriname niet betrokken is,. Wetboek van Militair Strafrecht. 1 Op feiten door in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak genoemde personen begaan in of met betrekking tot Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in of met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is het aldaar geldende strafrecht toepasselijk, indien de Nederlandse strafwet tegen zodanige feiten geen straf bedreigt

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht

 1. Hullu, J. de, Materieel Strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2015. Lindenberg, K., Strafbare dwang. Over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder artikel 284 Sr (diss. Groningen), Apeldoorn: Maklu 2007
 2. Wetboek van Strafrecht Artikelen: 43a, 77a; Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Verwijzingen naar Eerste Boek. Verwijzingen naar Titel II. Handleiding voor de.
 3. artikel 138a wetboek van strafrecht Krakershonden overgebracht naar ander kraakpand 23 november 2016 | Laatste update: 20 februari 2019 Een man in Eindhoven keek dit weekend toch wel even vreemd op toen hij ontdekte dat hij zijn eigen woning niet meer binnen kon

Met dezelfde straf wordt de gelijke nalatigheid gestraft van degene die er zijn beroep of een gewoonte van maakt aan meerderjarige personen een terrein, daaronder begrepen iedere binnenhaven of elk binnenwater ingericht tot het afmeren van pleziervaartuigen, al of niet met daarbij behorende voorzieningen, ter beschikking te stellen voor het houden van nachtverblijf of voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen of daartoe enig bouwwerk, niet zijnde een inrichting als. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. Jurisprudentie bij dit artikel

Wetboek van Strafrecht. Nuttige artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. 135 Kennis van samenspanning. 138 binnendringen in een woning onder bedreiging. 207 Meineed. 225 Valsheid in geschrifte . 226 Valsheid in geschrifte in authentieke akten. 227a niet naar waarheid gegevens verstrekken. 227b nalaten de nodige gevens verstrekken. 261 Smaad. 1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het. 1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of. Art. 9 Sr - Artikel 9 Wetboek van Strafrecht - Artikel 9 1. De straffen zijn:a. hoofdstraffen:1°. gevangenisstraf;2°. hechtenis;3°. taakstraf;4°. geldboete;b. bijkomende straffen:1°. ontzetting van bepaalde rechten;2°. verbeurdverklaring;3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten.

Art. 142 Sv - Artikel 142 Wetboek van Strafvordering - Artikel 142 1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast:a. de personen aan wie door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, onderscheidenlijk het College van procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van. Uitvoering van wettelijk voorschrift (art. 42 Wetboek van Strafrecht): Als iemand een feit pleegt in de uitvoering van een wettelijk voorschrift, is hij niet strafbaar. Ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Wetboek van Strafrecht): Bijvoorbeeld iemand die op aanwijzing van een politieagent over de vluchtstrook moet rijden Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 285b (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 18-07-2016 door mr. dr. J.S. Nan. Artikel 285b Tekst van de hele regeling. 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het (artikel 138 Sr)

Krakers barak Valkenburg mogen blijven

Het materiële strafrecht is verspreidt over een groot aantal wetten. Toen de Grondwet tot stand kwam wet de wetgever in artikel 107 gedwongen om de regels van het strafrecht en het strafprocesrecht in wetboeken op te nemen. In het Wetboek van Strafrecht vind je wetten over bijvoorbeeld doodslag, fraude en mishandeling ARTIKEL I Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel 138a wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 138aa 1. van de handelingen, bedoeld in artikel 138, tweede lid, of door middel van een valse of niet aan betrokkene toebehorende toegangspas,. ARTIKEL I In het Wetboek van Strafrecht (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 20no. 70) 12 worden het Eerste Boek, het Tweede Boek en het Derde Boek gewijzigd en komen te luiden als volgt: EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I Omvang van de werking van de strafwe Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht is ook van groot belang. Dit is het artikel dat in een strafzaak ten laste gelegd wordt aan de verdachte. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras,. Strafrecht; Commentaar op Wetboek van Strafrecht 161septies, 138b; SLUIT. Rechtsgebieden. Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht. Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht; Arbeidsongeschiktheid.

Indien een der misdrijven, omschreven in de artikelen 111 en 112 van dit wetboek of in de artikelen 228, eerste en derde lid, of 229 van het Wetboek van Strafrecht, door een militair in tijd van oorlog wordt gepleegd ten einde het misdrijf van desertie gemakkelijk te maken, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen over het recht van de staat om te bestraffen en omschrijft waaruit de straf bestaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen, die in afzonderlijke boeken staan vermeld. De boeken bestaan uit diverse hoofdstukken (titels) over specifieke delicten (bijvoorbeeld betreffende de veiligheid van staat, de openbare orde, de algemene. In geval van misdrijven bedoeld in de artikelen 137 tot 141 of 505, eerste lid, 2° tot 4°, van het Strafwetboek, of in het kader van fiscale fraude zoals bedoeld in de artikelen 449 en 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de artikelen 73 en 73bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in de artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten.

het Wetboek van Strafrecht. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Vierde afdeeling. Aangiften en klachten Artikel 160 Kennis dragen van een misdrijf 1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting. Wetboek van strafrecht. Artikel 142: Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie Artikel 431: Met geldboete van de eerste categorie wordt bestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoor

Wetboek van Strafrecht . 10 posts . Art. 40 Sr Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. Art. 46a Sr Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan,. U mag als verdachte maximaal zes uur worden opgehouden voor verhoor. De tijd van 24.00 uur tot 9.00 telt niet mee. Het verhoor vormt de basisactiviteit van de politie. Zoals eerder gezegd heeft u het recht om te zwijgen en moet de politie u wijzen op uw zwijgrecht Het materiële strafrecht geeft aan wat de burgers mogen en moeten doen en welke rechten en plichten burgers hebben. Formeel strafrecht vormt het de tegenhanger van het materieel strafrecht. Het geeft aan welke procedure gevolgd moet worden als iemand het materiële strafrecht heeft overtreden terwijl het materiële strafrecht bepaalt wat wel en niet strafbaar is

Artikel 240a Wetboek van Strafrecht Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer Doel van deze website. www.Artikel430a.nl is een website die alle 'ins' en 'outs' van het naakt zijn in Nederland verduidelijkt. De naam is ontsproten aan het artikel uit het wetboek van strafrecht dat naaktrecreatie in Nederland regelt Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van Strafrecht artikelen 108-110, Wetboek van Strafrecht artikelen 115-116, Wetboek van Strafrecht artikelen 121-124, Wetboek van Strafrecht artikel 129, Wetboek van Strafrecht artikel 177, Wetboek van Strafrecht artikel 355 en Wetboek van Strafrecht. Verbeurdverklaring: artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht. Bij deze straf is de veroordeelde alle voorwerpen/documenten die in beslag zijn genomen, kwijt. Openbaarmaking rechterlijke uitspraak: artikel 36d lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. Ook deze vorm van straffen is enkel en alleen mogelijk wanneer de wet dit expliciet benoemt.

vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Sint Maarten, In overweging genomen hebbende: - dat het in verband met de gewijzigde tijdsomstandigheden en de ontwikkelingen op internationaal strafrechtelijk gebied wenselijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; - dat ingevolge artikel. TY - THES. T1 - Bescherming van arbeidswilligen in de artikelen 284 en 426bis wetboek van strafrecht. AU - Monnik, J.H. PY - 1907. Y1 - 1907. M3 - PhD Thesis - Research VU, graduation V Wetboek van strafrecht De naam van het wetboek zegt het al: hier staan alle regels en wetten rond het strafrecht in. De hoogte van straffen, de manier van straffen en een begripsbepaling. Verder wordt het jeugdstrafrecht ook in dit boek behandeld, evenals de Opiumwet, wet wapens en munitie en de wegenverkeerswet In artikel 16 van de Grondwet is dan ook het legaliteitsbeginsel opgenomen. Dit zegt dat Geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. In artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt dat met wat andere woorden nog een keer herhaald. Uit deze regels volgt: Dat strafbare feiten in de wet omschreven.

Wetboek van Strafrecht B. In artikel 49 worden de woorden geldboete van ten hoogste f 25,- vervangen door: geldboete van de eerste categorie C. Artikel 49a komt als volgt te luiden: 49 - 5 - Artikel 49a 1. Hij, die een der artikelen 17 D tot en met 17 J, of 18 overtreedt, wordt voor zover het Wetboek van. ————————- Het weigeren van eerlijke informatie en/of herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten kan tot misdrijven volgens de definitie van het Wetboek van Strafrecht leiden In afwijking van artikel 3, eerste lid, is er een door Onze Ministers aan te wijzen commissie, die bevoegd is de meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 306, tweede lid, onderscheidenlijk 307, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht BES te toetsen. Artikel 19d. Bij.

Misdrijven, omschreven in artikel 131 t/m 136, 137c t/m 137g, 138 t/m 151a, 157, 158, 177 t/m 182, 184 t/m 206, 239, 350 t/m 352 Wetboek van Strafrecht. Het betreft misdrijven tegen de openbare orde, waaronder opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging en godslastering 16.01AB12.024 Wetboek van Strafrecht van Aruba (inwtr. 2014 12) 1601AB12.024.pdf (799,56 KB) Document download informatie: Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader Indeling van het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht bestaat als het ware uit drie hoofdstukken: in het eerste hoofdstuk staan de algemene bepalingen ; in het tweede hoofdstuk staan alle misdrijven ; in het derde hoofdstuk staan alle overtredingen; Als u dus verdacht wordt van een strafbaar feit dat omschreven wordt in hoofdstuk. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig van oplichting, gestraft met. Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 2:132 tot en met 2:135 gelijkgesteld de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of een verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering van Aruba. Artikel 2:137 1

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelve of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met de doodstraf, met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren PARIJS, 10 JULI. Zonder de geringste ophef heeft het Franse parlement deze week ingestemd met een historische hervorming: vanaf 1 maart 1993 geldt in Frankrijk een nieuw wetboek van strafrecht dat. Artikel 461 wetboek van strafrecht artikel 461 wetboek van strafrecht Ik heb op mijn eigen gronden en erf een woon Huis staan dat ik bewoon. Mijn erf is afgesloten door een Hek rondom en er staat bij een tuinhek een officieel Blauw bordje met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht.

Art. 138 Artikel 138 Wetboek van Strafrecht BES :: Maxius ..

Artikel: De 'toepassing' van artikel 174 Wetboek van Strafrecht April 11, 2019 / BijzonderStrafrecht.nl Hoofdvraag aan het begin van onderhavig artikel is hoe artikel 174 Sr is toegepast sinds de inwerkingtreding en of door de toepassing van artikel 174 Sr de beoogde doeltreffende repressie is bereikt In dit artikel is strafbaar gesteld de verspreiding of openlijke tentoonstelling dan wel het daartoe vervaardigen, in-, door-of uitvoeren of in voorraad hebben van kinderpornografie (een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon is betrokken die kennelijk de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt)

Artikel I Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: A. Na artikel 50 wordt een artikel 50« ingevoegd, luidende: Bij wettelijk voorschrift kan wegens overtreding, gepleegd door of vanwege een rechtspersoon, straf worden bepaald tegen bestuurders, leden van het bestuur of commissarissen. B Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht zelfst.naamw. [juridisch] de verzameling wetten die met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht vormt Voorbeeld: `Het huidige Wetboek van Strafrecht werd in 1881 voor het eerst vastgesteld. ` Bron: Wikiwoordenboek - Wetboek van Str..

Wetboek van Strafrecht laat je vanaf nu betalen voor elk artikel 'Goed strafrecht is niet gratis' 12 november 2020 door Thom Egberts. Lezers van het Wetboek van Strafrecht gaan vanaf deze week betalen per gelezen artikel. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vandaag bekendgemaakt Het Wetboek van Strafrecht (WvSr) bepaalt in welke gevallen aan mensen of rechtspersonen een straf kan worden opgelegd. Relevantie Een aantal bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht behoort tot het milieustrafrecht dat regels bepaalt ten aanzien van de schending van bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van het milieu Artikel 1. Wetboek van strafrecht. Boek 1, titel 1 zegt: 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalinge Het schrappen van artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht ^Vandaag zit voor u een man (H.) die zijn moeder heeft geholpen met haar zelfgekozen levenseinde. Geconfronteerd met de indringende wens van een hoogbejaarde vrouw van 99 jaar die niet nog ouder wilde worden, heeft hij haar begeleid en geholpen met haar zelfdoding. Hij heeft daarbi

Een wat mij betreft interessante juridische discussie voor dit 'probleem' is de keuze voor de grondslag van de tenlastelegging. De keuze is tussen de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen (art. 69 lid 2 daarvan) en de keuze voor het commune strafrecht (in de zin van artikel 326 wetboek van strafrecht) Artikel 41 lid 1 Wetboek van Strafrecht: Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Geldt dit ook als bijvoorbeeld een tiener je auto aan het slopen is of als een tiener je ramen aan het kapot gooien is met stenen Artikel 461 wetboek van strafrecht betreden grondgebied Mijn ex-man probeert continu oorlog met mij te voeren en te kijken hoe ver hij mij zijn wil op kan leggen. Nu heeft hij aangegeven mij niet meer bij zijn voordeur te willen, wanneer ik onze kinderen afzet

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Staatsblad 2010, 320 Overheid

Wetboek van Strafrecht Het Wetboek van Strafrecht bepaalt onder andere dat u geen discriminerende opmerkingen mag maken. Of uitspraken doen die tot haat of discriminatie aanzetten. Ook mag u niet discrimineren in uw werk of deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie. Vrijheid van meningsuiting en discriminati Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen: Onverminderd artikel 488 van het Wetboek van Strafvordering, omschreven in de artikelen 136a t/m 138 [bedoeld zal zijn: 136bis t/m 138], kan ontzetting van de in artikel 32 vermelde rechten worden uitgesproken. Artikel 139. Hij die in het openbaar,. Wetboek van Strafrecht Leo ten Thije-Boonkkamp Wetboek van Strafrecht Andries E. Brouwer. Regelgeving Reclasseringsregeling 1995 Andries E. Brouwer. Links Strafrecht Juridisch Startpunt Ministerie van Justitie Openbaar Ministerie Verbetering opsporingsmethoden Ministerie van Justitie De internationale aanpak van cyber crime Nederland gaat digitaa Wetboek van Strafrecht NuRecht Gratis juridisch advies Juridisch Loket Stel een juridische vraag aan de juristen van de rechtswinkel

Wetboek van Strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht staan alle strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) omschreven met maximale straffen. Het wetboek geeft aan wat verboden is. Art. 1 Sr, Legaliteitsbeginsel Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling De directie van de Provincie Limburg, gelet op artikel 2 lid 1 sub b van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013, overwegende dat het ter bescherming van de veiligheid van personen en goederen in en op het voor de openbare dienst bestemde provinciale gebouw en terrein wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van bevoegde ambtenaren in de zin van artikel 139 Wetboek van Strafrecht misdrijf zelf. Art. 120quinquies. <W 19-07-1934, art. 1> Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro] wordt gestraft hij die, in strijd met. De rechter-commissaris in strafzaken, begint op 12 januari aanstaande, het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Daarmede in verband is de laatstgenoemde als getuige opgeroepen de waarheid af te leggen tegen de verdachte(n): Veira, Danielle Reana Karin en Midema, Imro Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot oplegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van Strafrecht). Den Haag : BJu, 2001. 551 p

Wetboek van Strafrecht - De Nationale Assemblé

Nadere regelgeving: - Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) - Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht WET van 27 april 1903, Stb.1903, 111, tot vaststelling van een Wetboek van Militair Strafrecht. Inwerkingtreding: 1 januari 1923 (Stb.1922, 515) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (1867) Zie ook. Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland; Strafwetboek (België) Wetboek van Strafvordering (doorverwijspagina) Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met. EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN Titel I Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1:1 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast. Artikel 1:2

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegd Huisvredebreuk is volgens art. 138 Wetboek van Strafrecht het wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik en het wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet aanstonds verwijderen op vordering van een rechthebbende De term artikel 12. Artikel 242 Wetboek van Strafrecht. Het is de hoogste tijd om af te rekenen met al diegenen die zich schuldig hebben gemaaktmaken aan Artikel 242 Wetboek van Strafrecht. Nergens in dat artikel staat dat er uitzonderingen gemaakt worden op grond van afkomst,.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Militair Strafrecht ..

This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are. Met de opkomst van de bestuurlijke boete als afdoeningsvariant, maar ook door de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening, 4 x Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening), Stb. 2006, 330 Het eerste boek, 'Caribisch Wetboek van Strafrecht', verscheen eind 2008 bij dezelfde uitgever en had meer gedetailleerd de voorgestelde wijzigingen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht als onderwerp. De op dat congres verwoorde inleidingen zijn voor dat boek in de vorm van een artikel gegoten Nederlands Genootschap van Burgemeesters Postbus 30435 2500 GK Den Haag T 070 - 373 83 83 E info@burgemeesters.nl I www.burgemeesters.nl Artikel 184 Wetboek van Strafrecht 1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van

Commentaar op Wetboek van Strafrecht t/m 313 en 316 Sd

Artikel 443 Wetboek van strafrecht Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester of de commissaris van de Koning in de provincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie Free 2-day shipping. Buy Artikel 424 Wetboek Van Strafrecht at Walmart.co Artikel 261 Wetboek van Strafrecht. januari 18, 2009 at 1:25 pm (Uncategorized) 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie

Hello Select your address Best Sellers Today's Deals New Releases Electronics Books Customer Service Gift Ideas Home Computers Gift Cards Sel Artikel LI Wetboek van Strafrecht. Dissertation. | Lennep, Frank K., van | ISBN: | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon In het Wetboek van Strafrecht staat als tekst bij artikel 461: Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie Graffiti valt onder vernieling of beschadiging van goederen. Artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht is daar duidelijk over: Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of

 • Blikseminslag huis.
 • Luchtcirculatie auto symbool.
 • Adidas Basketbalschoenen.
 • Balea douchegel.
 • Veldspaatstraat Groningen.
 • Ritalin studeren dosering.
 • Bioplek hersenen.
 • ABBA Arrival.
 • Subwoofer versterker 1000 Watt.
 • Noorderlicht ontstaan.
 • Emoties beheersen cursus.
 • Hoogte tram.
 • Flushing betekenis medisch.
 • Verjaardag vriendin gedicht.
 • No Doubt Tragic Kingdom.
 • Kosten erker vervangen.
 • Ex post veel op social media.
 • Cryolipolyse Roeselare.
 • Gucci belt Men.
 • Oude boeken inleveren Amsterdam.
 • AH Gelderlandplein openingstijden.
 • Chanson schlager of fado zijn hier voorbeelden van 4 letters.
 • Lou reed walk on the wild side wikipedia.
 • Placenta ligt voor.
 • Thomas van Aquinostraat 1 Nijmegen.
 • The BodywearStore Den Haag.
 • Zorgstandaard ADHD.
 • Herbalife shake hoeveel scheppen.
 • Webshop AliExpress.
 • Ongeval Flevoweg Elburg vandaag.
 • Bananen pannenkoeken.
 • Springkasteel huren Lokeren.
 • IBIX luchtgommen.
 • Wat is beleggen.
 • Reisadvies Jemen.
 • Afmetingen Ford Kuga 2017.
 • Broekhuis logistiek Emst.
 • Handbagage 40x30x20.
 • Norwich soccerway.
 • Oude televisietoestellen.
 • Wat kan een kind van 10 jaar zelfstandig.