Home

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Controlebevoegdheden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), ook wel het Werkingsverdrag, is een verdrag gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie. In het VwEU staat wat de bevoegdheden van de Europese Unie zijn en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen Onverminderd artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 93, 106 en 107 van dit Verdrag en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, dragen de Unie en de lidstaten er, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van de Verdragen zorg voor dat deze diensten.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

1 Dit Verdrag regelt de werking van de Unie en bepaalt de gebieden, de afbakening en de voorwaarden van uitoefening van haar bevoegdheden. 2 Dit Verdrag en het Verdrag betreffende de Europese Unie vormen de Verdragen waarop de Unie is gegrondvest. Deze twee Verdragen, die dezelfde juridische waarde hebben, worden aangeduid met de term de.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) (geconsolideerde versie) 2009 - Hoofdinhou Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de. Een EU-verdrag is een bindende overeenkomst tussen de lidstaten. Het definieert de doelstellingen van de EU, de regels voor de EU-instellingen, het besluitvormingsproces en de betrekkingen tussen de EU en haar lidstaten

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le

 1. Het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht), kortweg EU-verdrag, getekend in Maastricht op 7 februari 1992, trad in werking op 1 november 1993. Het verdrag amendeerde de vorige verdragen en hernoemde de Europese Economische Gemeenschap naar Europese Gemeenschap
 2. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), ook wel het Werkingsverdrag, is een verdrag gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie.In het VwEU staat wat de bevoegdheden van de Europese Unie zijn en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen. Samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de VwEU de constitutionele basis van de Europese.
 3. Art. 28 VWEU - Artikel 28 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 28 1. De Unie omvat een douane-unie welke zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen de lidstaten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen.2
 4. Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU of Verdrag van Maastricht) (Trb. 1992, 74) Inwerkingtreding: 1 november 1993 (Trb. 1992, 74

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Kartel - de betekenis volgens Rob Gehring

BERICHT AAN DE LEZER Deze uitgave bevat de tekst van het op 7 februari 1992 te Maastricht ondertekende Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij is tot stand gekomen dank zij het Secretariaat-generaal van de Raad en van de Commissie De Unie is gegrond op dit Verdrag en op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna de Verdragen te noemen). Deze twee Verdragen hebben dezelfde juridische waarde. De Unie treedt in de plaats van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is. C 83/16 Publicatieblad van de Europese Unie 30.3.2010N 1. Dit Verdrag regelt de werking van de Unie en bepaalt de gebieden, de afbakening en de voorwaarden van uitoefening van haar bevoegdheden. 2. Dit Verdrag en het Verdrag betreffende de Europese Unie vormen de verdragen waarop de Unie is gegrondvest verdrag betreffende de werking van de europese unie (geconsolideerde versie) preambule. zijne majesteit de koning der belgen, de president van de bondsrepubliek duitsland, de president van de franse republiek, de president van de italiaanse republiek, hare koninklijke hoogheid de groothertogin van luxemburg, hare majesteit de koningin der nederlanden (1)

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op de Europese markt zijn niet toegestaan. De regelgeving met betrekking tot dit communautaire toezicht is gebaseerd op de artikelen 107, 108 en 109 VWEU (voorheen artikel 87, 88 en 89 van het EG. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun (Paperback). Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat.. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: EG-verdrag) (VwEU) Parlement & Politiek - Dit verdrag is een gewijzigde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG). In het VwEU staat wat de bevoegdheden zijn van de Europese Unie, en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen. Overslaan en naar de inhoud gaan Menu Hoofdnavigatie. home Home; newspaper Nieuws; spiralbound Onderwerpen. Crisisbeheer (Covid-19 Zijne Majesteit de Koning der Belgen, de President van de Bondsrepubliek Duitsland, de President van de Franse Republiek, de President van de Italiaanse Republiek, Hare Koninklij

Deze uitgave bevat de tekst van het op 7 februari 1992 te Maastricht ondertekende Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij is tot stand gekomen dank zij het Secretariaat-generaal van de Raad en van de Commissie. De tekst moet worden beschouwd als een naslagwerk, waarvoor de instellingen geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) (geconsolideerde versie) 2009. Inhoud VEU. Uitgangspunten; Algemeen; Extern beleid; Justitie; Nauwere samenwerking; Slotbepalingen; Verdrag betreffende de werking van : De beginselen Tweede deel: Non-discriminatie en burgerschap van de unie Derde deel: Het beleid en intern optreden. werking van de Europese Unie (VWEU) geworden. De twee artikels zijn in wezen identiek. Geconsolideerde ver-sie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb. C 115/47 van 9 mei 2008. 2 Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van arti VWEU - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 223 1. Het Europees Parlement stelt een ontwerp op met het oog op de vaststelling van de nodige bepalingen voor de rechtstreekse algemene verkiezing van zijn leden volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben

Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02

Werking van het Europees recht in de nationale rechtsorde Het Europees recht heeft tegenwoordig een enorme invloed op ons nationaal recht. Europa probeert ons recht te harmoniser Het Europese recht De landen in de Europese Unie hebben met het 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)' hun soeverein Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede de protocollen en bijlagen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen die zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon dat op 13 december 2007 te Lissabon is ondertekend Home Top Top VEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) (geconsolideerde versie) 2009 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) (geconsolideerde versie) 2009 1 Het Verdrag van Maastricht, officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, kortweg EU-Verdrag, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend en diende ter oprichting van de Europese Unie. Met de ondertekening van het verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees Parlement wetgevende macht en werd op termijn de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd. Het Verdrag van Maastricht behoort sinds 2018 tot het Europees erfgoed. Verdrag betreffende de.

Home / RV-wetten / (VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Sorteer op titel A-Z Sorteer op titel Z-A Sorteer op meest recent Resultaat 1-12 van de 20 resultaten wordt getoon Deze publicatie bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede de protocollen en bijlagen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen die zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon dat op 13 december 2007 te Lissabon is ondertekend en op 1 december 2009 in werking is getreden

De Unie is gegrond op dit Verdrag en op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna `de Verdragen te noemen'). Deze twee Verdragen hebben dezelf-de rechtskracht. De Unie treedt in de plaats van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is. Artikel 1. Dit Verdrag regelt de werking van de Unie en bepaalt de gebieden, de afbakening en de voorwaarden van uitoefening van haar bevoegdheden. 2. Dit Verdrag en het Verdrag betreffende de Europese Unie vormen de verdragen waarop de Unie is gegrondvest. Deze twee verdragen, die dezelfde juridische waarde hebben, worden aangeduid me Het Verdrag van Maastricht, officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, kortweg EU-Verdrag, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend en diende ter oprichting van de Europese Unie. Met de ondertekening van het verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees Parlement wetgevende macht en werd op termijn de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd Het VEU en het VWEU hebben een gelijke juridische status en het een heeft geen voorrang boven het ander. Dit moet uitdrukkelijk worden vermeld, omdat de uitvoerige regelgeving in beide verdragen en de nieuwe naam van het vroegere EG-Verdrag (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) de indruk wekken dat het VEU een soort grondwet of beginselverdrag is, terwijl het VWEU meer als een. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie , ook wel het Werkingsverdrag, is een verdrag gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie. In het VwEU staat wat de bevoegdheden van de Europese Unie zijn en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen. Samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de VwEU de constitutionele basis van de Europese Unie

Dit e-boek bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede de bijlagen en protocollen daarbij, zoals deze eruitzien na de wijzigingen die erin zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon, dat in december 2009 van kracht is geworden Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), ook wel het Werkingsverdrag, is een verdrag gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie.In het VwEU staat wat de bevoegdheden van de Europese Unie zijn en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen. Samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de VwEU de constitutionele basis van de Europese.

aan: de heer Jeppe TRANHOLM -MIKKELSEN, secretaris -generaal van de Raad van de Europese Unie nr. Comdoc.: COM(2021) 40 final Betreft: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMEN T overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van De harmonisatie werd verder vergemakkelijkt door de invoering van de regels inzake gekwalificeerde meerderheid bij de goedkeuring van de meeste richtlijnen betreffende de verwezenlijking van de interne markt (artikel 95 van het EG-Verdrag, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht), en door de vaststelling van een door de Commissie in haar Witboek (1985) voorgestelde nieuwe aanpak, die. De [Europese] Rekenkamer en de nationale controle-instanties van de lidstaten werken samen in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. Deze instanties en diensten delen aan de [Europese] Rekenkamer mee of zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen 'Het hoofddoel van het Europees Stelsel van Centrale Banken [...] is het handhaven van prijsstabiliteit' (Artikel 127 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Dit is de sleutelbepaling in het hoofdstuk over monetair beleid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Doordat het monetair beleid van de ECB in het Verdrag op deze doelstelling is gericht.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie / Alg uitvoeringsregelingen. Formaat: 88 en 89 van het EG-Verdrag). Deel 8.14a bevat de verdragsbepalingen en de basisverordeningen die betrekking hebben op de materiële en de procedurele regels op het gebied van het EU toezicht op overheidssteun grond van artikel 228, lid 2, artikel 245 en artikel 247 dan wel artikel 286, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Verder kan het Hof, wanneer het van oordeel is dat een aanhangige zaak van uitzonderlijk belang is, de advocaat-generaal gehoord, besluiten deze zaak naar de voltallige zitting te verwijzen. Artikel 1

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU

unie tot stand te brengen met, overeenkomstig het bepaalde in dit Verdrag en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, één enkele en stabiele munteenheid, GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Artikel 3, lid 4, VEU De Unie stelt een economische en monetaire unie in die de euro als munt heeft. MONETAIR BELEID - OVERGANGSBEPALINGEN. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) (geconsolideerde versie) 2009 - Parlementaire monito

Video: Overheid.nl Verdragenban

nl betreffende, in de eerste plaats, een verzoek om een verklaring van non-existentie of in ieder geval tot nietigverklaring van de verklaring van de Europese Raad van 29 oktober 1993, waarbij ter kennis van de onderdanen van de Europese Economische Gemeenschap is gebracht, dat het Verdrag betreffende de Europese Unie op 1 november 1993 in werking trad, en, in de tweede plaats, tot. Het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité 16/01/2020 Zesde activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité. Beschikbaar in: 28/02/2018 Vijfde a ctiviteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité E100026 - Ontwerpverordening betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen specialisatieovereenkomste

Download (Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62 Blog met kennisartikelen inzake het levensmiddelenrecht . Aandacht voor cosmeticawetgeving , Europese Regelgeving en juridisch advies farmaceutisch recht . Daarnaast juridische wetenswaardigheden en kantoorupdates van Slijpen Legal Op 9 mei 2008 in het Publicatieblad van de Europese Unie, C 115, p. 47, gepubliceerde geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (voorheen: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 25 maart 1957), zoals tot stand gekomen bij het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007

De Europese Unie is gegrondvest op een douane-unie (artikel 28 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Binnen de douane-unie is sprake van een vrij verkeer van goederen, als de goederen: van oorsprong zijn uit de lidstaten of. zich al in het vrije verkeer bevinden 3 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Lissabon, 13 december 2007, Trb. 2008-11. 4 Montego Bay, 10 december 1982, Trb. 1984-55. 5 Hoewel het VN Verdrag inzake het recht van de zee een dergelijke verklaring wel oplegt; Annex IX, artikel 4 Verdrag betreffende de Europese Unie vertaling in het woordenboek Nederlands - Fins op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Protocol 20: Betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel 26 van het verdrag betreffende de werking van de europese unie op het verenigd koninkrijk en ierland. DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, GELEID DOOR DE WENS bepaalde vraagstukken met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en Ierland te regelen

Gewone wetgevingsprocedure - Wikipedia

EU-verdragen Europese Unie

Vertalingen in context van Het Verdrag betreffende de Werking in Nederlands-Engels van Reverso Context: van het verdrag betreffende de werking Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie . Publication date. 08 december 2015. Artikels 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Download(s) vweu-nl.pdf. Link(s) VWEU; FAQ. Recente beslissingen. 20-cc-41 S.A. IPM Group / S.A. Editions de l'Avenir. 22 december 2020 Tractatenblad, Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957, Ministerie van Buitenlandse Zaken, JAARGANG 2013 Nr. 83 Collection dutchgovernmentdocuments; additional_collections Language Dutc

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie) Protocollen Bijlagen bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de. DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 168, lid 6, Gezien het voorstel van de Europese Commissie, Overwegende hetgeen volgt: (1) Overeenkomstig artikel 168 VWEU, leden 1 en 2, moet bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en elk optrede Een van de belangrijkste rechtsbeginselen binnen de Europese Unie (verder: Eu of Unie) is het loyaliteitsbeginsel. Dit beginsel is vastgelegd in art. 4 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. In hetzelfde verdrag staan de vele, vaak belangrijke doelstellingen op geschreven die de Europese Unie na probeert te streven Bevoegdheid van de EU. De Europese Unie is bevoegd tot het sluiten van een internationale overeenkomst met een of meer derde landen of internationale organisaties (artikel 216 EU-Werkingsverdrag). In de praktijk is het taalgebruik niet consistent. Soms wordt gesproken van een overeenkomst, dan weer van een akkoord of van een verdrag Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, 20.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/59NL (1) PB C 161 van 6.6.2013, blz. 73. (2) Standpunt van het Europees Parlement van 11 maart 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raa

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name ar tikel 16, lid 2, Gezien het voorstel van de Europese Commissie, Na toezending van het ontwer p van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen A. TITEL Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 B. TEKST De Franse tekst van Verdrag en Bijlagen is geplaatst in Trb. 1957, 74; de Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag of VEG) is gewijzigd en heet voortaan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (WEU-Verdrag of VWEU). Het begrip Europese Gemeenschap in de betekenis van het EG-Verdrag is vervangen door Europese Unie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heef t eenieder recht op bescher ming van zijn persoonsgegevens. (2) De beginselen en regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de ver werking van hu Koop nu Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun van A. Baas, J.A. Winter bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen

Mededingingsrecht - bureau Brandeis

Verdragen van de Europese Unie - Wikipedi

Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen; Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568 hoofde van de artikelen 258 en 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (mogelijke inbreuken). In tekstvak 1 worden de vier belangrijkste soorten mogelijke inbreuken vermeld. 1 Artikel 4, lid 3 VEU. 2 Artikel 2 VEU. 3 De Commissie geeft een overzicht van het EU -recht op: https://europa.eu/european union/law_n Nadere analyse van de jurisprudentie betreffende de uitleg van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) . Artikel 36 VWEU Er is een directe relatie van artikel 36 VWEU met artikelen 34 en 35 VWEU. Deze laatste artikelen bepalen dat kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke. van de Europese Unie (PB L 324 van 8.12.2017, blz. 50). 2 Besluit (EU) 2020/539 van de Raad van 15 april 2020 tot vervanging van de voorzitter van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB L 122 van 20.4.2020, blz. 1)

Verdrag betreffende de Europese Unie Europees recht: verdrag gesloten te Maastricht op 7 februari 1992 en op 1 november 1993 inwerking getreden waarbij de Europese. In de Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon (Stb. 2008, 301) is de bepaling opgenomen dat ontwerp-besluiten voortvloeiend uit de artikelen 77, derde lid, 87, derde lid, en 89 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie terstond aan de Staten-Generaal worden voorgelegd, voordat daarover besluitvorming plaatsvindt doo Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 3.6.2 De rechtshandelingen van de Europese Unie De citeerwijze voor rechtshandelingen 11 van de Europese Unie is in de loop der jaren veranderd. Notulen en andere stukken van het Europees Parlement die al in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, worden aangehaald met vermelding van dat Publicatieblad. De woorden ter aanduiding van het type. nl Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, EurLex-2 de gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union , insbesondere auf Artikel 28

Verdrag van Maastricht (1992) - Wikipedia

Verdrag van Maastricht: Officieel: Verdrag betreffende de Europese Unie. Engels: Treaty on European Union, Afgekort: TEU. Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht getekend. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking en regelde onder meer de vorming van een Economische en Monetaire Unie (EMU), en voorzag in:. een gemeenschappelijke financiële markt, waarin alle binnengrenzen. De regelgeving me Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Alg uitvoeringsregelingen, A. Baas, J.A. Winter - Ebook - 9789013088809 | AKO boeken JavaScript lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser De Europese Unie of EU is een groep van 27 democratische Europese landen die samenwerken om hun algemene welvaart en die van hun burgers te verbeteren. De EU vertaalt zich onder meer in een interne markt zonder grenzen, met een vrij verkeer van goederen, personen diensten en kapitaal. De lidstaten werken ook samen rond veiligheid en enkele sociale thema's Lexplicatie, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Meer informatie Versie 1e dr., bijgew. tot 1 mei 2010 Uitgever Kluwer, Deventer Verschenen 2010 ISBN 9789013077360 Kenmerken 506 pagina's, 19 cm Aantekening Oorspr. titel Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen : toezicht op overheidssteun. - W.E.J. Tjeenk Willink.

Wikizero - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte. het nieuwe Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU of EU-werkingsverdrag). Het is daarom opvallend dat het GBVB en het Gemeenschappelijk veiligheids - en defensiebeleid (GVDB; als opvolger van het Euro-pees veiligheids - en defensiebe-leid, EVDB) als enige beleidsterrei-nen niet opgenomen zijn in het EU 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben, na de voltooiing van de ratificatieprocedures door de lidstaten. Anderzijds bevat deze publicatie de wijzigingen die bij de akte van toetreding van de Republie

Art. 28 VWEU - Artikel 28 Verdrag betreffende de werking ..

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun | ISBN 9789013089233 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , alsmede de wijziging aangebracht bij Verordening (EU, Euratom) nr. 741/2012 van het Europee

Artikel 2 van het protocol betreffende de overgangsbepalingen, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht, wordt vervangen door het volgende: ARTIKEL 2 1 A. Baas, J.A. Winter Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. toezicht op overheidssteun. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Oorspr. titel Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen : toezicht op overheidssteun. - W.E.J. Tjeenk Willink, 2000. - (Nederlandse wetgeving :.

How to Tell If GDPR Applies to You

Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU of Verdrag van

Vertalingen in context van verdrag betreffende de europese unie in Nederlands-Italiaans van Reverso Context: het verdrag betreffende de europese unie Lees meer omtrent kamerstuk 2007-2008, 31091 nr. 8: verdrag betreffende de werking van de europese unie. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: wijziging van het stabiliteitsmechanisme De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een juridische basis biedt voor de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)* Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen Het Eurosysteem verricht valutamarkttransacties overeenkomstig de artikelen 127 en 219 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Valutamarkttransacties omvatten. valutamarktinterventies; transacties zoals de verkoop van rentebaten op externe reserves en zogenoemde commerciële transacties

1. Europees verdrag betreffende de werking van de Europese ..

De voorgaande leden zijn van toepassing op een ontwerp van een besluit krachtens artikel 81, derde lid, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zoals vastgesteld bij het in artikel 1 genoemde Verdrag van Lissabon, voorzover en voor zolang het bepaalde in de tweede alinea van het derde lid van dat artikel geen toepassing vindt Geen strijdigheid met de Nederlandse Grondwet en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Belanghebbende heeft geen bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde door de gemeente 's-Gravenhage

Art. 108 VWEU - Artikel 108 Verdrag betreffende de werking ..

Uitnodiging overeenkomstig ar tikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om opmerkingen te maken (Voor de EER relevante teks t) (2014/C 280/04) De Commissie heeft Nederland bij schrijven van 9 juli 2014, dat na deze samenvatting in de authentieke taal i Verdrag van Brussel Verdrag betreffende de Europese Unie in French translation and definition Verdrag betreffende de Europese Unie , Dutch-French Dictionary onlin Verdrag tot instelling van de Benelux Unie. Naar zoeken Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, 's-Gravenhage, 17-06-2008 Geldend van 01-01-2012 t/m hede Koop nu Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II van J.A. Winter, A. Baas bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Amsterdam houdende wijziging Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen Artikel 7 Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse.

bol.com Verdrag betreffende de werking van de Europese ..

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op de Europese markt zijn niet toegestaan. De regelgeving met betrekking tot dit communautaire toezicht is gebaseerd op de artikelen 107, 108 en 109 VWE Korte inhoud: Het protocol vervangt artikel 2 van het aan het verdrag van Lissabon gehechte protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen.. Ondertekening: 23/06/2010. Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/2011. Publicatie decreet in Staatsblad: 31/08/2011. Publicatie tekst in Staatsblad: 30/11/2011. Internationale ratificatie: 22/11/2011. Inwerkingtreding: 01/12/201 verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 2208 9099 11 ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 1537 Vérifiez les traductions 'Verdrag betreffende de Europese Unie' en français. Cherchez des exemples de traductions Verdrag betreffende de Europese Unie dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire

 • Hoofdpijn oorpijn nekpijn kaakpijn.
 • Korrel Filter Photoshop.
 • Bar des Amis Kortrijk.
 • Foto op canvas 3 cm dik.
 • Brew cask search.
 • Losse sjaal breien.
 • Mineralen Eifel Duitsland.
 • ESPEasy rules delay.
 • Constructiv opleidingen.
 • Kussen om van bed een bank te maken.
 • Nacho's ovenschotel.
 • Touwtje springen spieren.
 • Buitenlandse wetten.
 • Dalfsen bezienswaardigheden.
 • Reusel betekenis.
 • Ziekenhuis Amsterdam Zuid.
 • Maatwerkbedrijven Oost Vlaanderen.
 • My Baby tour.
 • Dennenappels bleken.
 • Discriminatie vooroordelen.
 • Kate Gosselin 2020.
 • Ronald McDonald information.
 • Benjamin Walker wife.
 • Leren band 40mm.
 • Schoenendoosactie 2020.
 • Wat kost een werknemer gemiddeld per jaar.
 • Beroepsmatige fotografie.
 • Hannibal cast Movie.
 • Geloogd grenen kast.
 • NEN 4400 1 certificering behalen.
 • Wortelchakra.
 • Wederkomst betekenis.
 • Isfp percentage of Population.
 • Veldboeket rouwstuk.
 • Btw tarief schoonheidssalon 2019.
 • Reeenwissel plattegrond.
 • Gevulde Chinese kippensoep.
 • Kersthammetje.
 • Herenmode Arnhem.
 • Wie zette de IJzervlakte onder water.
 • MacArthur Park betekenis.