Home

Zorgstandaard ADHD

GGZ Standaarde

Wil jij op de hoogte blijven van de zorg­standaarden? Geef je, net als duizenden andere ggz-professionals, op voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief van Akwa GGZ De zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ADHD, gezien vanuit het patiëntenperspectief. Dit betekent dat de zorg aansluit op de behoeftes en verwachtingen van mensen met ADHD en dat deze bijdraagt aan hun kwaliteit van leven Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling 6 februari 2019 - Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl . Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz

De nieuwe zorgstandaard Sinds februari is de nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar met adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg, kindergeneeskunde en de ggz Sinds februari is de nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar (klik hier voor meer informatie) met adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg. Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan een regionale nascholing waarin de implementatie van de nieuwe zorgstandaard centraal zal staan

ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ): aanwezigheid van minstens 6 van de 9 DSM-5-kenmerken van onoplettendheid en/of minstens 6 van de 9 kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit gedurende minstens 6 maanden en de volgende (obligate) criteria: kenmerken zijn aanwezig in een mate die niet overeenstemt met het ontwikkelingsniveau De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft richtlijnen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deze richtlijn geeft handvatten voor het herkennen van gedrag dat past bij ADHD, voor het in kaart brengen van de ernst van de gedragsproblematiek en voor het starten en controleren van de behandeling Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gaat in 2015 van start met de ontwikkeling van deze Zorgstandaard ADHD. Tot die tijd stelt de richtlijn (fase 1) de norm voor het medisch professioneel handelen van psychiaters inzake de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen

Zorgstandaard ADHD. V&VN Denktank GGZ en V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid - vakgroep Jeugdverpleegkundigen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze zorgstandaard. Eigenaar: AKWA Jaar van uitgifte: 2017. Naar het documen Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz. De zorgstandaard is samen ontwikkeld met verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen, waaronder oudervereniging Balans en de vereniging Impuls&Woortblind

De nieuwe zorgstandaard ADHD geeft daar nu duidelijkheid over. Gigi van de Loo werkte mee aan de zorgstandaard en is er heel stellig over: Dit document geeft een goed overzicht van de juiste diagnostiek en behandelingen. Voor zorgprofessionals is het een belangrijk naslagwerk Er is een nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. Cliënten en hun ouders en waren nauw betrokken bij het maken van de standaard. Hun ervaringen en wensen zijn meegewogen in de adviezen De zorgstandaard ADHD is voor iedereen beschikbaar en makkelijk te vinden. Het is een document waarin verschillende partijen belangrijke informatie kunnen vinden. Denk aan kinderen en jeugdigen, volwassenen, ouders, leerkrachten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers

Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid over diagnostiek en

De zorgstandaard ADHD wordt als een belangrijk product voor de implementatie gezien. Werkwijze. AGREE. Deze richtlijnmodules zijn opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit Er is een nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg, zoals huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz, samen. Ook patiënten en hun ouders waren nauw betrokken bij de totstandkoming van de standaard. De zorgstandaard biedt ook houvast aan professionals om over- en onderdiagnostiek van ADHD. De zorgstandaard ADHD brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz. Patiënten en hun ouders en waren nauw betrokken bij het maken van de standaard; hun ervaringen en wensen zijn meegewogen in de adviezen De zorgstandaard ADHD is inmiddels beschikbaar. Als FVB hebben we ook in deze zorgstandaard geparticipeerd. De zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz ADHD, zorgstandaard. Algemene informatie De Zorgstandaarden ADHD zijn ontwikkeld op initiatief van de GGZ. Voorzitter van de werkgroep: Willem Nolen; Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: Birgit Levelink; Op initiatief van GGZ. Datum publicatie juli 2019

Zorg en behandeling voor ADHD gedrag bij kinderen en jongeren conform de Zorgstandaard ADHD 2019 Middelen die worden aanbevolen zijn onder meer methylfenidaat (bijv. Ritalin of Concerta), en bij onvoldoende effect of te veel bijwerkingen het middel dexamfetamine. Een langwerkend preparaat kan worden overwogen om therapietrouw te verhoge Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard adhd beschikbaar op GGZStandaarden.nl. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de adhd-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Patiënten en hun ouders en waren nauw betrokken bij het maken van de standaard; hun. Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl.Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. De zorgstandaard is te vinden via GGZ Standaarden. Patiënten en hun ouders waren nauw betrokken bij het maken van de standaard

De zorgstandaard ADHD, hoe te implementeren in de

 1. De andere onderwerpen worden in het vervolgproject, de Zorgstandaard ADHD voor alle leeftijden, aan deze richtlijn toegevoegd (zie Voorwoord). Dit betekent dat de onderhavige eerste fase van de richtlijn slechts een deel van de volledige diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD betreft
 2. De Zorgstandaard ADHD is er inmiddels al weer bijna een jaar. Prof. dr. Willem Nolen, voorzitter van de commissie die deze standaard opstelde: Landelijk was er veel discussie over ADHD. Sommigen vonden dat er sprake was van overdiagnostiek en overbehandeling, anderen spraken juist van onderdiagnostiek en onderbehandeling
 3. derd functioneren van bepaalde gebieden van de hersenen en een ver
 4. slaapproblemen, ADHD, angst- en/of dwangstoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperking. 1.1.3 Vroege onderkenning en preventie Eerste signalen per levensfase Zorgstandaard Autisme Deze pdf is gepubliceerd op GGZ Standaarden op 03-03-2020 om 09:28 8

ADHD bij kinderen NHG-Richtlijne

Richtlijnen - ADHD NJ

Sinds februari is de nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar met adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg, kindergeneeskunde en de ggz Zorgstandaarden. Een zorgstandaard geeft op hoofdlijnen weer waar goede zorg bij een bepaalde aandoening minimaal aan moet voldoen. Cliënten, hun naasten, zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en toezichthouders weten dankzij zorgstandaarden wat ze mogen verwachten van een behandeltraject

Monodisciplinaire richtlijn ADHD bij volwassenen (fase 1

 1. Birgit Levelink, kinderarts, werkgroeplid zorgstandaard ADHD, voorzitter . Raquel Abrahams, Jeugdarts en Arts kinder- en jeugdpsychiatrie Gigi van de Loo, kinder- & jeugdpsychiater, werkgroeplid zorgstandaard ADHD Rob Pereira, kinderarts en vice voorzitter werkgroep zorgstandaard ADHD Marlies van Velzen, arts M&G, cognitief gedragstherapeu
 2. g. Reageren kan tot 25 juni. Source: KNM
 3. De nieuwe zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ADHD. Aanleiding voor deze zorgstandaard was de publieke discussie over overen onderdiagnostiek en het fors gestegen gebruik van stimulantia. De zorgstandaard biedt een globaal overzicht van de actuele zorg waarbij -anders dan voorheen - medicatie niet meer vanzelfsprekend is
Diagnostiek en behandeling van ADHD volgens deDe zorgstandaard ADHD, hoe te implementeren in de

ADHD begint dus al op kinderleeftijd. Toch kan het gebeuren dat u pas ontdekt dat u ADHD heeft als u volwassen bent. Als kind had u (waarschijnlijk) echter al ADHD-verschijnselen, maar die zijn toen niet herkend. Volwassenen met ADHD hebben vaak minder last van het 'druk zijn' dan kinderen met ADHD De nieuwe zorgstandaard ADHD en nieuwe richtlijnmodulesBegin 2019 is de eerste Nederlandse zorgstandaard ADHD verschenen. Een zorgstandaard beschrijft in al.. De zorgstandaarden, generieke modules en bijpassende richtlijnen vormen samen de kwaliteitsstandaarden voor goede zorg. Voor alle partijen in de zorg (patiënten en naasten, zorgverleners, zorgbestuurders, beleidsmakers en toezichthouders) maken de kwaliteitsstandaarden inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in de zorg ADHD symptomen. Als jouw aandacht-en concentratieproblemen duidelijk aanwezig zijn, maar er weinig of geen sprake is van hyperactiviteit, is het zinvol om je te laten testen op ADD. ADHD of ADD komt voor bij 1 tot 2,5 procent van de Nederlandse bevolking. Niet alleen mannen kunnen ADHD hebben, ook ADHD bij vrouwen of ADHD bij kinderen komt veel.

Zorgstandaard ADHD V&V

Databank richtlijnen Databank Richtlijne FASE 2 Zorgstandaard ADHD Huidig zorgaanbod Prevalentie Totaal In totaal zijn er naar schatting 389.000 mensen met ADHD in 2019 in Nederland. (bron: Nemesis-2 en CBS Statline).Verdeeld over kinderen en volwassenen is het beeld als volgt: Kinderen De prevalentie van ADHD in de kindertijd (beneden de 18 jaar) in Nederland wordt geschat op 2.9% Zorgstandaard ADHD (GGZ). Informatie voor ouders. Thuisarts.nl. Opvoeden.nl. Groeigids.nl ; Meer informatie voor jeugdigen. Brainwiki.nl, van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld Een zorgstandaard is een omschrijving van de standaarden waaraan de zorgvoorziening die hoort bij een bepaalde aandoening minimaal dient te voldoen. Deze dient tevens goed te zijn afgesteld op de patiënt en diens situatie.. Een zorgstandaard is opgebouwd uit onder andere tijdige onderkenning van de aandoening, educatie en zelfmanagement, diagnose, behandeling en begeleiding Bijna 267 miljoen euro voor zorg voor ADHD in 2017. De zorguitgaven voor ADHD waren 266,8 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 1,1% van de totale zorguitgaven voor psychische stoornissen en 0,3% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni 2018 ADHD maakt het leven duur, zo blijkt uit recent onderzoek. Iets wat Lisette, die zelf ADHD heeft, Er is een nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 5 Kernaanbevelingen Signalering, screening en diagnostiek 1. Gebruik een valide instrument voor ADHD screening, zoals de SEV, de AVL of de CBCL (en/of de varianten TRF, YSR) bij jeugdigen van zes tot achttien jaar. 2

Zorgstandaard ADHD beschikbaar Balans Digitaa

Webinar Praktische Farmacotherapie bij ADHD Accreditatie toegekend, Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)voor huisartsen. Leerdoelen: Kennisnemen van de signalen/kenmerken, diagnostiek, behandeling en medicatie van ADHD Update over de nieuwe zorgstandaard ADHD/behandelrichtlijnen 2019 Covid-19 en ADHD Het maken van een persoonlijk behandelplan onder eigen regie Dr. G. Dumont - Glenn Dumont is. Adviesgroep Zorgstandaard ADHD De adviesgroep komt niet fysiek bij elkaar, maar geeft schriftelijk reactie op onderdelen van door de werkgroep geschreven teksten. Op onderwerp kan een lid van de adviesgroep bovendien gevraagd worden bij een werkgroepbijeenkomst aan te schuiven of bij een telefonisch overleg

Zorgstandaard ADHD online beschikbaar Impuls en Woortblin

De informatie over ADHD is gebaseerd op de richtlijn voor huisartsen, de NHG-standaard ADHD bij kinderen en de Zorgstandaard ADHD. Laatst herzien op 4 feb 2019 Dee Kennisnemen van de signalen/kenmerken, diagnostiek, behandeling en medicatie van ADHD Update over de nieuwe zorgstandaard ADHD/behandelrichtlijnen 2019 Update Covid-19 en ADHD De hele maand oktober is het wereldwijd ADHD Awareness Month, een maand waarin extra aandacht wordt gevraagd voor mensen met ADHD. Richard Vijverberg, verpleegkundig specialist bij GGZ Delfland, heeft onderzoek gedaan naar de zorgbehoefte van kinderen met ADHD. Uit dit onderzoek blijkt dat 40% van de jeugdigen met ADHD tijdens hun ggz-behandeling problemen heeft met het verschijnen op.

Blijf de zorgstandaard lezen en gebruiken - Akwa GG

ADHD bij volwassenen is echter een relatief nieuwe diagnose. De complexiteit van ADHD bij volwassenen maakt dat deze stoornis in de gespecialiseerde GGZ vastgesteld en behandeld dient te worden. Tot op heden ontbrak het aan een evidence-based richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Zorgstandaard ADHD Zorgstandaard adhd geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling. 12-02-2019. Lees meer. Berichtnavigatie. ZonMw - Nieuwsbrief Jeugd februari 2019. GGZ Delfland gaat wachttijden te lijf met nieuwe werkwijze. Contact informatie. Postbus 24063 3502 MB Utrecht 030- 753 92 46 bureau@nvgzp.nl Autorisatie zorgstandaard ADHD . Door admin op 06/07/2018 - 15:10 . De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De. ADHD betekent dat een kind heel druk is en niet goed kan opletten. Een kind met ADHD: is heel druk (hyperactief) en/of; heeft moeite met opletten (concentreren) en/of; doet dingen zonder eerst na te denken (impulsief). Dit gedrag past niet bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind De onderzoekers hebben ook beslisbomen opgesteld voor de Zorgstandaard ADHD. De meeste resultaten van het consortium zijn nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zullen meerdere artikelen in de loop van 2020 gepubliceerd worden. In 2019 verscheen in het tijdschrift Kind en Adolescent Praktijk een artikel van het consortium

Nieuwe zorgstandaard ADHD - Dokter Bosma

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat ADHD is, welke symptomen erbij horen en hoe de behandeling met gedragstherapie bij kinderen en jongeren eruit ziet. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan Vaak verloopt het leven van iemand met ADHD wat chaotisch. Ook kunnen mensen met ADHD vaak moeilijk inslapen en blijven ze lang wakker, waardoor ze 's ochtends niet uitgerust zijn. Een kort lontje komt vaak voor. Voor meer informatie raadpleeg de GGZ-richtlijn ADHD of de Zorgstandaard ADHD. Onderzoeksfas 6 februari 2019 - Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zij Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met concentreren en aandacht en/of zijn hyperactief of impulsief. Natuurlijk zijn alle kinderen wel eens druk, zeker wanneer er spannende gebeurtenissen aankomen. Maar kinderen met ADHD zijn continu onrustig en kunnen dat niet goed stoppen. Er zijn verschillende vormen van ADHD ADHD Zorgstandaard Nederland 2019 •Gericht op alle personen die (mogelijk) ADHD hebben •Jeugdigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar) •Volwassenen (18 jaar en ouder) •Als adviezen specifiek gelden voor bepaalde leeftijdsgroep wordt dit expliciet benoemd Alle drie de beelden van ADHD (het gehele spectrum

Video: 'De zorgstandaard ADHD kan zorg voor kinderen en

21 mei, Tilburg, Boerke Mutsaers. 22 mei, Zoetermeer, Golden Tulip. 28 mei, Dordrecht, Postillion. 3 juni, Haarlem, Partycentrum Haarlem. 4 juni, Arnhem, Postillio Gedragsproblemen vroegtijdig signaleren en behandelen kan bijdragen aan het voorkomen of beperken van latere problematiek (Stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling GGZ, 2005; Zorgstandaard ADHD, 2019). In het vervolg van dit artikel zal gesproken worden van 'kinderen met gedragsproblemen'

ADHD, zorgstandaard Adoptiekinderen, medisch onderzoek bij buitenlandse Allergie van de bovenste luchtwegen Anesthesie bij kinderen Antenatale Hydronefrose Antistolling, Landelijke Standaard Keten Antitrombotisch Beleid Apparent Life Threatening Event (ALTE. De zorgstandaard ADHD is inmiddels beschikbaar. Als FVB hebben we ook in deze zorgstandaard geparticipeerd. De zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz. Ook patiënten en hun.. Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling zorgverzekeringconsulent 6 februari 2019 6 februari 2019 - Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl

Psychologie | Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid overNieuwe zorgstandaard ADHD - Dokter BosmanBarbara van den Hoofdakker geeft een lezing over de nieuweGigi van Loo - Karakter

In deze video van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag worden vier stellingen bevestigd dan wel ontkracht. Zijn het feiten of fabels? ADHD staat los van gezins- en/of schoolcontext door Anouck Staff, promovendus (Klinische Neuropsychologie), VU ADHD is geen hersenstoornis door Prof.dr. Sarah Durston, hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen, UMC Utrecht Hersencentrum. Zorgstandaard ADHD. In de Toolkit vind je ook een samenvatting van de Zorgstandaard ADHD. Deze kaart is voor behandelaren ontwikkeld, maar geeft jou en je naaste inzicht in welke zorg je tenminste mag verwachten van je zorgverlener. De zorgverlener zou de Zorgstandaard ADHD als leidraad moeten nemen voor goede behandeling en begeleiding In de maatschappij lopen de opvattingen of ADHD te veel of te weinig wordt gediagnosticeerd, sterk uiteen. Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar op GGZ Standaarden.nl.Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz Er zijn gestandaardiseerde vragenformulieren zoals de ADHD Rating Scale of de Brown scale die de diagnose betrouwbaarder maken. Je arts kan je over deze tests vertellen. Neuropsychologische tests kunnen ook helpen om de diagnose nader te preciseren en aanverwante problemen bloot te leggen, zoals onderliggende leerproblemen, angststoornissen, depressiviteit en andere potentiële problemen onderhoudsbehandeling van ADHD of ADD. onform de Zorgstandaard ADHD van de NVvP (2018), neemt de huisarts de behandeling over na ontslag uit de GGZ. Onderhoudsbehandeling door de huisarts Elk half jaar controle op de huidige situatie, therapietrouw, bloeddruk, pols en gewicht. ij kinderen tevens de lengte Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen jeugdprofessionals. Ze geven richting aan de afwegingen die je dagelijks maakt

 • Waar woont Bas Smit Amsterdam.
 • NS Portaal.
 • Jimi Hendrix Hey Joe andere opnamen van dit nummer.
 • Etherpad.
 • Stenen schouw kopen.
 • Minimalistisch interieur Slaapkamer.
 • Tamarillo Voedingswaarde.
 • Cichliden granules.
 • Bril die door kleding kijkt.
 • Roti kruiden Dirk.
 • Menstruatiepijn tijdens pil.
 • Bloedvoorziening heupkop.
 • Gewicht meetlint paard agradi.
 • Elf Yourself 6 persons.
 • Henry Danger Seizoen 2.
 • Thuis Tiel.
 • Witregel HTML.
 • Lullaby lyrics The Cure.
 • Lekkende voegen badkamer.
 • Wernicke patiënt.
 • Soep aardpeer bleekselderij.
 • Zoom fo.
 • Eiceldonatie DNA.
 • Rammstein Best Of.
 • Wederkomst betekenis.
 • Optima Vita workout.
 • I amsterdam letters terug.
 • Trapladder 3 treden action.
 • Hermanusweg 4 Schaijk.
 • Lamp vervangen Audi A4 B6.
 • Workshop Paracord hondenriem maken.
 • Bekkeninstabiliteit vroeg in zwangerschap.
 • Kattenschrik.
 • ATAG elektrisch fornuis.
 • Melanoom bij paarden.
 • Zara BODYSUIT.
 • Logitech Bluetooth muis.
 • Calvin KLEIN PARFUM ICI PARIS.
 • Bear grey payne mother.
 • Bewegende vis voor kat.
 • Bates Motel Videoland.