Home

GUO indicaties lumc

GUO indicaties Wij ontvangen veel vragen over de nieuwe GUO indicaties. De leidraad indicatiestelling PND is geautoriseerd met uitzondering van het feit of zwangerschappen die tot stand zijn gekomen door ICSI een indicatie vormen voor invasieve prenatale diagnostiek, tot mei blijft dit een indicatie, dan zal dit stukje nog ter stemming komen in een ledenvergadering van de NVOG Indicaties voor GUO 1 en 2 Definities: GUO 1 Een zwangere komt in aanmerking voor een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) type 1 als er een verhoogd risico is op een kind met aangeboren afwijkingen (zie onderstaande indicatielijst voor GUO 1). Het onderzoek wordt bij voorkeur verricht bij een zwangerschapsduur van 18 tot 21 weken. GUO

Vervolgens zal het echoscopisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek kan langdurig zijn. Het is belangrijk geen (kleine) kinderen mee te nemen naar het onderzoek gezien de duur en de aard van uw bezoek. In het LUMC is kinderopvang aanwezig voor kinderen tot 7 jaar 5. Indicaties voor invasieve prenatale diagnostiek pag. 8 6. Indicaties voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek. Pag. 9 6a. geavanceerd ultrageluidsonderzoek type 1 pag. 9 6b. geavanceerd ultrageluidsonderzoek type 2 pag. 11 7. Indicaties voor foetale MRI pag. 12 8. Financiën pag. 12 9 12-feb-2019 . GUO indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep I • Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind [eerstegraads verwantschap]*. • Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking [eerstegraads verwantschap]*. • Twee tweedegraads familieleden met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn. • Zwangere lijdt aan insuline afhankelijke diabetes mellitus

Indicaties GUO. Verhoogd risico op een kind met aangeboren afwijking*. Vroege GUO I en 2eGUO bij AD 18-20 indien: • Eerder kind met neuraal buis defect (AD15-16) • Eerder kind met gastroschisis/ omfalokele (AD15-16) • Anti-epileptica (bij Valproïnezuur, Carbamazepine en Fenytoïne gebruik) (AD15-16) Ernstig congenital heart disease (CHD)ᵃ bij 1e. GUO indicaties (versie 2016) Indicaties GUO I Verhoogd risico op een kind met aangeboren afwijking. Een zwangere komt in aanmerking voor GUO I bij 19-20 weken als sprake is van : • eerder kind met een aangeboren afwijking • zwangere/partner heeft een aangeboren afwijking • aangeboren afwijking bij 2e graads familielid (broer/zus, ouders va

Transmurale werkafspraak GUO-indicatielijst VSV Zwolle e.o. 21-07-2016 Indicaties voor GUO I / II Bij twijfel altijd overleg, Poli Antenatale Diagnostiek: 038 - 424 27 19 Type 1 = op voorhand verhoogd risico op foetus met structurele afwijkinge Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. Lees meer op lumc.nl

GUO indicaties; Peridos NIPT algemeen NIPT betalen Onderzoek van mijn ongeboren kind pns.nl. Opleiding en bijscholing AVAG BEN STAR MDC Stop te vroeg bevallen. Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken E: spsao@amsterdamumc.nl T: 020-5662357 of 020-566110 Deze indicaties worden opgedeeld in twee typen: GUO type 1: hiervoor kom je in aanmerking als je op voorhand een verhoogde kans hebt op een aangeboren afwijkingen bij je kindje. GUO type 2: hiervoor kom je in aanmerking als er tijdens een gewone echo, bijvoorbeeld de 20-weken echo een (verdenking op een) afwijking wordt gevonden Informatie voor counselors en echoscopisten in Noordoost-Nederland: screening | kwaliteitseisen | (bij)scholing | beoordelingen | Peridos | SPSNN Indicaties GUO II: • Vermoeden op een of meerdere foetale structurele afwijkingen. • Negatieve dyscongruentie (biometrie, HC, AC, FL < P2,3 bij het SEO of bij routine biometrie < 32 wkn). • Oligohydramnion (grootste vruchtwaterpoel < 2 cm). • Polyhydramnion (grootste vruchtwaterpoel > 8 cm), na het uitsluiten van diabetes gravidarum

GUO indicaties - Stichting Prenatale Screening Amsterdam

GUO indicaties. Alle zwangeren hebben tegenwoordig de mogelijkheid om te kiezen voor een echo-onderzoek bij 20 weken. In de meeste gevallen kan dit onderzoek plaatsvinden in de eerste of tweede lijn. Deze onderzoeken noemen we Structureel Echoscopisch Onderzoek of SEO Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) Alle zwangeren komen in aanmerking voor een 20 weken echo. Als u bijvoorbeeld zelf of uw partner, of een eerder kind/zwangerschap heeft met een aangeboren aandoening, of speciale medicatie gebruikt komt u in aanmerking voor geavanceerd ultrageluid onderzoek, ook wel de GUO-echo genoemd

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) type 1 is een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Voor dit uitgebreide echoscopisch onderzoek komen zwangeren in aanmerking die een bekend verhoogd risico voor een bepaalde aangeboren afwijking in de huidige zwangerschap hebben: GUO indicaties 4. Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins 4.1 Absolute contra-indicaties. Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties Bij een afwijkende uitslag van een GUO bestaat er soms een indicatie voor invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) als dit nog niet eerder is verricht. De reden hiervoor is dat bij een aantal lichamelijke afwijkingen er een verhoogde kans is op afwijkingen in het erfelijke materiaal en deze afwijkingen op ernstige bijkomende problemen kunnen duiden, zoals een verstandelijke. Indicaties acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap: Acetylsalicylzuur in een lage dosis kan vroeg in de zwangerschap gegeven worden ter preventie van slechte zwangerschapsuitkomsten (preeclampsie, groeivertraging en peri-/ neonatale sterfte, abruptio). Recente grote systematische reviews laten ee Als er een indicatie is voor het bepalen van erfelijk materiaal van de baby, wordt u een van de volgende onderzoeken aangeboden: Vlokkentest (vaginaal, via de schede of abdominaal, via de buik) vanaf 11 weken, Vruchtwaterpunctie vanaf 15 weken, Uitgebreid echoscopisch onderzoek, ook wel GUO genoemd. Er zijn twee typen GUO's

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Cookies accepteren Cookies weigeren Cookies weigere Een GUO vindt alleen plaats op grond van een bepaalde reden of indicatie. Uw eigen verloskundige of gynaecoloog beoordeelt of een GUO bij u nodig is. In dat geval zal hij/zij dat met u bespreken en uitleggen wat er gebeurt tijdens een GUO De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen Vervolgonderzoek na combinatietest, NIPT en medische indicatieHeeft de zwangere een ongunstige uitslag gehad? Dan kan zij een counselingsgesprek krijgen bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Vervolgens kan ze óf besluiten geen verder onderzoek te laten doen óf kiezen voor vervolgonderzoek. Bij een medische indicatie komt de zwangere direct in aanmerking voo Indicaties voor een GUO-1 zijn: Een aangeboren afwijking in de directe familie (1 e-, 2 e - en/of 3 e-graads verwantschap) Vrouwen met insuline afhankelijke diabetes mellitus; Vrouwen die anti-epileptische medicatie gebruiken; Vrouwen die blootgesteld zijn aan mogelijk schadelijke stoffen, waaronder teratogene medicijnen en (hard)drug

Shuai Guo. Contract PhD candidate. financial law; insolvency law; Name S. Guo LLM Telephone +31 71 527 5406 E-mail s.guo@law.leidenuniv.nl ORCID iD 0000-0003-4529-6389. Shuai Guo is since October 2016 connected to the Institute for Private Law as a Contract PhD candidate. More information about Shuai Guo Mogelijke redenen (medische indicaties) voor een GUO zijn onder meer: Bij de 20-weken echo of bij een ander echo-onderzoek tijdens de zwangerschap bleek een verdenking op een afwijking, en/of een afwijkende foetale groei en/of een afwijkende hoeveelheid vruchtwater

Prenatale diagnostiek - LUMC

Bijvoorbeeld een vlokkentest, een vruchtwaterpunctie of een uitgebreidere echo (geavanceerd ultrageluidsonderzoek, GUO). Daarmee kan meer zekerheid gegeven worden. De basisverzekering vergoedt prenataal vervolgonderzoek bij een verhoogde kans op een aandoening, of als er een andere medische indicatie is Voor indicatie wordt ook verwezen naar de algemene inleiding en naar de andere modules in dit thema. Bij trombocytopenie door verbruik en/of afbraak gelden relatieve contra-indicaties (Tabel 2). Tabel 2: Indicaties en (relatieve) contra-indicaties voor trombocytentransfusies volgens pathofysiologische indeling Wat zijn de indicaties voor een carotisendarteriëctomie en wanneer en hoe dient deze behandeling te worden uitgevoerd? Aanbeveling Bij patiënten die in de voorafgaande zes maanden een herseninfarct, TIA of retinale ischemie hebben doorgemaakt en een carotisstenose van meer dan 50% hebben, dient een carotisdesobstructie te worden overwogen KNOV-standpunt 'Prenatale diagnostiek' (784 KB) Praktijkkaart 'Prenatale diagnostiek' (17 KB) In het KNOV-standpunt wordt niet ingegaan op verschillende kansberekenende testen om een verhoogd risico op aangeboren aandoeningen vast te stellen

infliximab vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij de behandeling van de ziekte van Crohn is de keuze van het geneesmiddel afhankelijk van de locatie, uitgebreidheid en ernst van de ontsteking, het verwachte beloop en de respons op eerdere medicatie. Corticosteroïden worden toegepast voor remissie-inductie en immunosuppressiva als onderhoudsbehandeling 1635 2 - 5 GUO indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep I Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind (eerste graads verwantschap). Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking (eerste graads verwantschap)*. Twee tweede graads verwanten (ouder of broer/zus) met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn. Zwangere lijdt aan insuline afhankelijke diabetes mellitus

NB. Bij een AP diameter < 7 mm gecombineerd met afwijkingen aan de ureter en/of blaas dient wel vervolgonderzoek plaats te vinden. De huidige verwijscriteria voor geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) veranderen niet. Een AP diameter ≥ 10 mm is in elke termijn een GUO indicatie Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie Versie 2.0 19 mei 2020 2 Werkgroep − Prof. dr. W.P. Achterberg (Wilco), hoogleraar ouderengeneeskunde, LUMC De wachttijd is de gemiddelde tijd tussen definitieve aanmelding en start diagnostiek (voor de polikliniek) of start behandeling. Dus niet gerekend vanaf de dag van doorverwijzing. Voor spoedopnames is er geen wachtlijst. De wachttijden zijn indicaties per afdeling iloprost (intraveneus) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Bestrijd bij perifeer arterieel vaatlijden de pijn en verwijs de patiënt bij verdenking op acute ischemie met spoed naar de vaatchirurg voor eventuele revascularisatie. Het beleid is gericht op pijnbestrijding en voorkomen van amputatie. Bij chronisch obstructief vaatlijden behandelen volgens de NHG-standaard.

Home LUMC

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken

Indicaties - geïnfecteerde zwarte en gele wonden - stinkende wonden - debridement van ulcera met necrotisch weefsel of fibrine beslag - reinigen van wonden voorafgaande aan een chirurgische ingreep . Contra-indicaties - overgevoeligheid voor chloor of paraffine (komt vrijwel niet voor) Mogelijke bijwerkingen - nierfalen - long probleme Educatie Zorgsector is het opleidingsinstituut van het LUMC in de regio Leiden. Wij hebben een groot en divers aanbod van opleidingen, nascholingen, trainingen en symposia voor ieder die werkt, of wil gaan werken, in de gezondheidszorg GUO-indicaties Eigen risico bij SEO en GUO? Kan het beter, laat het ons weten! Regionale bijeenkomst 31 oktober 2013 De SPN organiseert op donderdag 31 oktober vanaf 17.30 uur een regionale bijeenkomst voor alle counselors, echoscopisten, verloskundigen en gynaecologen Gynaecologie onderzoekt en behandelt problemen rondom zwangerschap en bevalling, aandoeningen van de vrouwelijke voortplantingsorganen en de seksualiteit. Een gynaecoloog wordt ook wel vrouwenarts genoemd. Naast de polikliniek en een verpleegafdeling is er een polikliniek voor vruchtbaarheidsstoornissen/IVF (ook wel de fertiliteitspolikliniek genoemd), een vulvapolikliniek voor klachten aan de. Indicaties LVAD-implantatie Laurens Tops, cardioloog LUMC Aria Yazdanbakhsh, cardiothoracaal chirurg OLVG Met dank aan Dr. Linda van Laake, cardioloog UMCU, voor haar inhoudelijke bijdrage aan dit document. 4 Achtergrond Hartfalen is het eindstadium van alle cardiovasculaire aandoeningen

Three Dutch Kidney Foundation grants for Transplant Immunology research group December 15, 2020; New insight into the origin of Langerhans Cell Histiocytosi a. cosmetische indicaties De ingrepen voor oogcorrecties die niet op medische indicatie worden uitgevoerd, vallen niet onder de standaard vergoedingen van verzekeraars. Toch zijn er enkele verzekeraars die de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden, mede afhankelijk van het zorgpakket. Laat u zich voorlichten door uw eigen zorgverzekeraar Trombosedienst Leiden Poortgebouw-Noord, begane grond Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Tel: 071-5262449 Fax: 071-5266960 E-mail: trombosedienst@lumc.nl Openingstijden maandag t/m vrijdag Van 8.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur. Parkeren Zie Parkeren Poortgebouw Bereikbaarheid voor artsen en apotheken Tijdens en buiten de openingstijden Ga naar bereikbaarheid onder Zorgverlener. Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie

GUO: een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek tijdens je

Artsen Werkgroep NDFB: let op: telefoonnrs alleen beschikbaar voor intercollegiaal overleg D rs. E. van Lingen Arts-onderzoeker LUMC 071-5296382 Drs. E.M. Terveer Medisch Microbioloog LUMC 071-526358 behandeling ervan. Op 9 april 2020 verzorgden collega's Huisman en Klok (LUMC), Kruip en Endeman (Erasmus MC) en Kant (Amphia) een NIV-NVIC webinar over COVID-19 coagulopathie met daarin nuttige handreikingen voor collega's in het land, gebaseerd op de actuele, nog beperkte, kennis over dit probleem

Het LUMC in Leiden is geen transplantatiecentrum en heeft van 2010 tot 2015 als experiment mensen die niet in aanmerking kwamen voor een transplantatie behandelt met een LVAD, dus als Destination Therapy. De kosten die hierbij kwamen kijken werden door het ziekenhuis betaald GUO I en IIBij een medische indicatie of als bij het SEO (mogelijke) afwijkingen worden gezien bij de foetus, informeert de verloskundig zorgverlener de zwangere over een mogelijke verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.In het Centrum voor Prenatale Diagnostiek krijgt de zwangere uitleg over vervolgonderzoek en de voor - en nadelen daarvan Contra-indicaties voor levertransplantatie worden gevormd door alle medische, psychische of sociale omstandigheden die de kans op langdurige overleving na de ingreep sterk verkleinen. In Nederland zijn drie centra waar levertransplantatie bij volwassenen wordt verricht: het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Universitair Medisch.

Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland SPSN

 1. • Maandelijks is er een mulitidisciplinair overleg 'zwangerschap en Psychiatrie' in het LUMC en Leiderdorp, om de ketenzorg van patiënten te waarborgen. Ook behandelaren van buiten het LUMC worden zo nodig uitgenodigd. • Bij een auto-intoxicatie tijdens de zwangerschap dient er altijd een consult psychiatrie en een GUO plaats te vinden. 4
 2. Het team Eetstoornissen werkt samen met de kinderarts van het LUMC en de afdeling diëtetiek van het LUMC. Poliklinische behandeling . Anorexia Nervosa, (op indicatie ook bij anorixia nervosa). Soms kan een vorm van groepstherapie - zoals psychomotorische therapie - aan de ambulante therapie worden toegevoegd
 3. Arnaldo Lachi VP i.o. LUMC 23 Weanen met beslissingsondersteuning vanuit het PDMS. Figuur 4 Links: Kaplan Meier curves van de patiënten van groep 1 (IC-unit 1 en 2) en groep 2 (IC-unit 3 en 4)
 4. Meer weten over een bachelor aan de VU? Studeren is zoveel meer dan alleen met je neus in de boeken. Het begint bij het maken van een goede studiekeuze en het vinden van een kamer in Amsterdam
 5. TaakstellingDe Indicatiecommissie PGD is ingesteld naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van VWS d.d. 3 maart 2009 en vervolgens samengesteld door de beroepsvereniging voor klinisch genetici, de VKGN, en de beroepsvereniging voor gynaecologen, de NVOG
 6. Indicaties Hieronder volgt een alfabetischelijst met klachten en aandoeningen die behandelt kunnen worden met Acupunctuur. Deze lijst is opgesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie en wordt door het NVA, de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, gebruikt

Screening PND - SPSR

FHIR is een HL7-standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen Als u te horen krijgt dat u misschien kanker heeft, wilt u graag snel geholpen worden en weten waar u aan toe bent. Bij HMC kunt u terecht voor een snelle diagnose en een persoonlijke behandeling. Wij werken voor de beste kankerzorg in de regio samen met het LUMC binnen het UKC Vrouwen met een gevorderd stadium baarmoederhalskanker worden behandeld met een combinatie van radiotherapie en chemotherapie. Dit is een heel effectieve behandeling maar geeft ook bijwerkingen, zowel op de korte als de lange termijn. Omdat het vaak.. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook regelt de wet dat volwassenen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Officieel heet deze wet Wmo 2015 Relatieve contra-indicaties voor het plaatsen van een suprapubische katheter zijn antistolling, voorafgaande chirurgie van de onderbuik en een kleine blaascapaciteit. Een condoomkatheter is bruikbaar bij mannen met ongewenst urineverlies, indien zij hun blaas volledig kunnen ledigen. Dit geldt met name bij een comateuze patiënt

Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) - AM

De eerste coronaprikken zijn vandaag in Nederland gegeven. De GGD kreeg 's ochtends vroeg in Veghel het landelijke persmoment, maar later op de dag volgde een groot aantal ziekenhuizen. In onze regio werd de eerste prik-voor-de-camera's gegeven op het LUMC. Met deze start op 6.. Deze vroege GUO is nadrukkelijk geen vervanging van het GUO bij 18-22 weken. Indicaties voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek type 1 in het tweede trimester (18-22 weken zwangerschapsduur, bij voorkeur 18-21 weken zwangerschapsduur) 1. Monozygote meerlingzwangerschap. 2 De apotheker heeft binnen het multidisciplinaire zorgteam een belangrijke rol bij de zorg rondom patiënten met morbide obesitas en patiënten die een bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Dosisaanpassing en medicatiebewaking is nodig om enerzijds bijwerkingen en anderzijds gebrek aan effectiviteit te voorkomen Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video's van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies) Het LUMC en TNO slaan daarom de handen ineen om meer aandacht te schenken aan Leefstijlgeneeskunde. Van care naar cure. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is gestart als een samenwerking tussen LUMC en TNO in januari 2017. Vandaag tekenen zij de programmaovereenkomst

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek type 1 OLV

 1. bij ↑risico overleg/verwijzing LUMC intensieve en frequente monitoring. ADCC test bij Rh(D)-immunisatie 0 10 20 30 40 50 60 70 No. of pregnancies <10% 10-30% 50-80% 80% Géén indicatie voor ijzersuppletie Voldoende voorraad na transfusies Geen indicatie voor EPO behandeling Onvoldoende evidence
 2. Tabel 2.1: Indicaties voor het gebruik van bestraalde bloedproducten: LUMC 1. Intra-uteriene transfusies, daarna tot en met 6 mnd na à terme datum 2. Prematuren (< 1500 gram geboortegewicht) en/of zwangerschapsduur <32 weken (tot en met 6 mnd. na à terme datum) 3. Kinderen met aangeboren gecombineerde immuundeficiëntie (SCID) 4
 3. Indicaties voor GUO-1 vroeg in de zwangerschap (13-16 w. zwangerschapsduur). Bij een sterk verhoogde kans op een ernstige structurele afwijking specifiek te detecteren bij 13-16 w. zwangerschapsduur, kan overwogen om eerder dan 18-22 w. een GUO te laten verrichten, na overleg met en in een centrum voor prenatale diagnostiek
 4. Maljaars (LUMC), dr. Paul van der Boog (LUMC), prof. dr. Kees van Laarhoven (Radboudumc), Daarom vindt u in deze bundel ook een verzameling wetenschappelijke indicaties voor het remissie- en reversiepotentieel van leefstijlinterventies in de behandeling van HVZ, maag-darm-leverziekten (MDL)
 5. e A en E, het risico op een hartinfarct niet verlagen. Dit concluderen ze na vergelijking van de genetisch bepaalde antioxidantenniveaus van gezonde personen met die van hartinfarctpatiënten

Medicatieschema Intraveneuze Sedatie 1.Bolus van 2,5 - 5 mg midazolam (langzaam in 30 seconden iv spuiten). Bij patiënten met een verhoogd risico ( leeftijd>65 jr., ASA klasse 3 of hoger, cardiopulmonale of hepatologische comorbiditeit, BMI>30) wordt een aangepaste startdosering van 1-2 mg midazolam iv geadviseerd. 2. Flush met NaCl 0.9% en controleer ademhaling en SaO2.Read mor LUMC en Basalt gaan samenwerken op het gebied van zorg, onderzoek, scholing en opleiding. Eén zorgaanbod voor de revalidatie voor alle patiënten in Zuid-Holland. Om dat voor elkaar te krijgen ondertekenen prof.dr. Willy Spaan, bestuursvoorzitter LUMC en drs. Willem Wiegersma, bestuursvoorzitter van Basalt, een samenwerkingsovereenkomst

COVID-19-vaccinatie LCI richtlijne

De Trombosedienst Leiden is een zelfstandige stichting, gelieerd aan het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en gevestigd in het Poortgebouw-Noord begane grond, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) is verantwoordelijk voor de organisatie van het netwerk van de trombosediensten in Nederland: Trombosedienst Nederland : Trombosedienst Leide Indicatie/techniek. Voor meer informatie over de techniek van 'computer tomografie' (CT) kan het college Röntgen/CT gelezen worden. De beoordeling van het onderzoek CT abdomen vindt primair transversale richting plaats; je kijkt als het ware vanaf het voeteneinde naar de patiënt GUO 2: diagnostisch onderzoek bij vermoeden van foetale geen contra-indicatie borstvoeding (danwel GUO op indicatie) 20 - 24 Controle RR, CT, UO Bloedprikken: 1 NVOG Richtlijn Diabetes Mellitus en Zwangerschap, Versie 2.0, juni 2010 Als daar een medische indicatie voor is, zal er direct een GUO van het NVOG 4 Modelprotocol Onverwachte bevindingen bij het SEO van het NVOG 5 Een

Therapeutisch elastische kousen worden met een medische indicatie voorgeschreven door uw arts of specialist. Voor het bepalen van de juiste kous, is het van belang dat de maten van uw benen zeer nauwkeurig gemeten worden. Het opmeten gebeurt door één van onze bandagisten op onze vestigingen of op het spreekuur op één van onze aanmeetlocaties Ik ben er echt trots op dat we met een team van 15 koks alles zoveel mogelijk vers koken en volledig gericht op de behoeften van onze patiënten. Maar hoe goed we onze patiënten en hun behoeftes ook kunnen inschatten; er verdwijnt altijd eten in de prullenbak. Om meer zicht op voedselverspilling te krijgen, werkt Elly Baak sinds enkele maanden met voedselafvalmonitor Orbisk in het Leids. LUMC Leiden; Leven met een steunhart. De meeste patiënten voelen zich een stuk beter met een steunhart. Met een steunhart kun je je weer beter inspannen en daardoor zijn dagelijkse bezigheden vaak makkelijker uit te voeren. Met een steunhart leef je vaak langer dan wanneer je die operatie niet had gehad Problemen als gevolg van een tracheostoma Een tracheostoma is een kunstmatige opening in de luchtpijp. Een andere benaming hiervoor is luchtpijpsnede Na de behandeling Na het plaatsen vna de PICC-lijn zijn er enkele zaken waar u rekening mee moet houden. Om de kans op complicaties zoveel mogelijk te beperken, wordt de PICC-lijn zorgvuldig en onder steriele omstandigheden ingebracht

Amsterdam UMC Locatie AMC - 13-16 wekenecho (GUO

Trodis wordt ontwikkeld en onderhouden door ASolutions. Dankzij input van onze gebruikers kunnen wij de applicaties voor de trombosediensten en haar patiënten (Tropaz) continu optimaliseren Bestelformulier farmaceutische bereidingen Apotheek LUMC: Naam apotheek * Naam gevestigd apotheker * Adres * Postcode * Plaats * Telefoonnummer * Evt. faxnummer: Emailadres * Contactpersoon * Bestellen producten: De assortimentslijst van het LUMC vindt u op deze pagina. Producten met een asterisk (*) worden alleen geleverd o.b.v. recept Sociale indicatie: versneld evaluatieprotocol na sudden deafness van het enig horende oor, sociaal isolement, baanverlies etc.; Via het LUMC gaat dit volgens het maken van een afspraak. Via de leverancier wordt de processor per post opgestuurd en moet de defecte per post worden teruggestuurd Het LUMC en TNO slaan daarom de handen ineen om meer aandacht te schenken aan Leefstijlgeneeskunde. Diabetes Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leeftijdsgeneeskunde richt zich als eerste op diabetes type 2 in Nederland

Farmacogenetica is onderzoek naar de interactie tussen genen, geneesmiddelen en de respons bij het individu. Hier staat meer informatie voor o.a. huisartsen Onderwerp: Aortawortel dilatatie en aortaklepziekten: Indicaties, LUMC: 20.00 - 20.20 uur: Follow-up Thoraxchirurgie: The Box and Beyond Mark Boogers, cardioloog, LUMC: 20.20 - 20.30 uur: Discussie onder leiding van moderator Mark Boogers, cardioloog LUMC: Ik wil me graag aanmelden voor een bijeenkoms Het specialisme psychiatrie Voor veel studenten, co-assistenten en artsen is de psychiatrie een 'vreemd' medisch specialisme. We schreven er al eerder over. Eén van de redenen hiervoor is het feit dat je voor je diagnostiek minder kunt leunen op lichamelijk en aanvullend onderzoek dan bij veel somatische specialismen. Diagnosen stel je voornamelijk op basis van [ Prenatale diagnostiek. Groep die gegevens bevat over primaire indicatie op basis van anamnese. Voor een aantal indicaties is prenatale diagnostiek (bijvoorbeeld vruchtwateronderzoek, geavanceerd ultrageluidonderzoek, NIPT) een geschikte methode om meer informatie te krijgen over de aanwezigheid van een aangeboren aandoening

Indicaties en contra-indicaties voor levertransplantatie Uitgangspunten Levertransplantatie vormt de behandeling van keuze voor alle leveraandoeningen die de levensverwachting in belangrijke mate verkorten, die definitief of voor lange duur verholpen kunnen LUMC of UMCG. Er wordt over het. Uitleg met illustarties over een kijkoperatie (arthroscopie) van de knie door RPA Janssen, kniespecialist. Aan bod komen de behandelmpogelijkheden, verdoving, operatie uitleg, mogelijkheden, adviezen, en complicaties. Illustraties van arthroscopie, meniscus en littekens Indicaties. Redenen om te zwachtelen: Tegengaan van oedeem (of het nu ontstaat door veneuze insufficiëntie, hartfalen, wondroos of immobiliteit); Tegengaan van lymfoedeem (bijvoorbeeld aan een arm na een lymfeklierdissectie bij borstkanker); Voorkomen van posttrombotisch syndroom bij diepveneuze trombose.; Behandeling van ulcus cruris: vrijwel elke beenwond geneest sneller als er compressie. Volgens de DJI is Holleeder op indicatie van de inrichtingsarts naar het LUMC overgebracht, maar details over zijn gezondheid zijn niet bekend gemaakt

de indicaties, de wetenschappelijke onderbouwing en de organisatie van samenwerking in de eerste lijn voor ambulante voortzetting van de revalidatie omschrijven; Van 2003 tot 2011 was hij groepsbegeleider bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het LUMC V-20/2018 IV KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis Praktijkrichtlijn Inhoud A Algemene informatie 1 A.1 Inleiding 1 A.2 Achtergrond RA 1 A.2.1 Pathofysiologie 1 A.2.2 Risicofactoren voor ontstaan 1 A.2.3 Epidemiologische gegevens 1 A.2.4 Gevolgen van RA en maatschappelijke kosten 1 A.3 Klinisch beeld, diagnose 2 A.4 Medische behandeling en ziektebeloop Niet stoppen. Ook viroloog Mariet Feltkamp van het LUMC adviseert de meeste mensen om hun medicijnen gewoon blijven gebruiken. Je moet sowieso nooit stoppen met medicatie zonder overleg met je. In Nederland wordt protonentherapie gegeven bij tumorsoorten waarvan we verwachten dat protonentherapie duidelijk meer voordeel zal hebben dan de gewone radiotherapie met fotonen. Er wordt gewerkt met standaardindicaties, bij deze indicaties vergoedt de verzekeraar protonentherapie, en met model based indicaties

Indien het om een specifiekmedische indicatie gaat heet dit een GUO (geavanceerd ultrageluids onderzoek). Wij adviseren om bij de SEO of GUO kinderen onder de vier jaar niet mee te nemen. Het is voor u en uw partner vaak spannend en jonge kinderen zijn vaak snel verveeld bij dit onderzoek HMC Cijfers. 41.967 polikliniekbezoeken 5.975 opgenomen patiënten 23.015 verpleegdagen 9.000 SEH-bezoek Cardiologie 1.350 coronaire interventies 522 cardio-implantaten (303 pacemakers, 146 ICD's en 73 implanteerbare hartmonitors Tijdens een GUO wordt de foetus zeer nauwkeurig echoscopisch onderzocht. Voor het maken van een GUO is het nodig dat er een medische reden is. Wanneer een GUO? Wanneer er in de zwangerschap een reden is voor het maken van een GUO, dan krijg je van je verloskundige een verwijzing. Er is dan sprake van een medische indicatie voor deze echo De VU is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit, in Amsterdam, in het hart van het internationale zakencentrum de Zuidas Samenwerkingsverband LUMC. StartpuntRadiologie is sinds januari 2014 online en krijgt steeds meer vorm. Naast de ontwikkeling van nieuwe colleges is de zomer van 2015 erg bijzonder geweest voor StartpuntRadiologie

 • Italiaans restaurant Garderen.
 • 1.4 TFSI motor.
 • Sedum stekken op water.
 • Houten naam babykamer.
 • Www TAP air Portugal pt.
 • Boxspring 160x220 IKEA.
 • Welwillendheid 5 letters.
 • Terugkerende varicocèle.
 • PDF indeling ongeldig.
 • Rimpelbuik na zwangerschap.
 • Dominicanenklooster Zwolle.
 • Bovenblad gitaar vervangen.
 • Tandarts Zoetermeer Meerzicht.
 • Iron farm Bedrock.
 • Hoofdpijn oorpijn nekpijn kaakpijn.
 • Cupmaat tabel.
 • Wietmelk maken.
 • Gepigmenteerde lippen.
 • Tolkien boeken volgorde.
 • Vliegtuigkerkhof Duitsland.
 • Intel i1 processor.
 • Dansschool Tongeren.
 • Chinees Rotterdam Zuid.
 • IJsblok Zuidpool.
 • Postduif kopen.
 • Gouden hanger 18k.
 • Space Marines.
 • Gastric bypass terugbetaling Liberale mutualiteit.
 • Kerstmarkt Limburg 2020.
 • Marktplaats nl L Zakelijke goederen Agrarisch Tractoren.
 • KeePass cloud.
 • Refill cartridges epson.
 • Cosinusregel rekenmachine.
 • Autorondreis Ierland.
 • Trafalgar Law.
 • Vermogen Martin Garrix.
 • Kind huilt om alles.
 • Excel pie chart exploded slice.
 • Cardioloog Mulleners.
 • How much does it cost to visit Edinburgh Castle?.
 • Vermaning politie.