Home

Robotisering in de zorg betoog

Daarnaast heeft 75% van de tachtigjarigen iets waardoor zij zorg nodig hebben. Een robot kan een oplossing zijn om taken uit handen te nemen en zorg efficiënter in te richten. Digitale oplossingen hebben immers als doel om het zorgproces te optimaliseren, zodat de behoefte van de cliënt wordt beantwoord en zorgprofessionals hun werk professioneel en persoonlijk kunnen uitvoeren Kortom, de robot lijkt een ideale werknemer in de zorg. Toch zitten er bepaalde nadelen aan. Nadelen van robots in de zorg Regels Een mens met een verzorgende taak zal buiten de regels werken wanneer een situatie dit vereist. Ter illustratie een voorbeeld uit een verzorgingstehuis. Tijdens het avondeten moet een vrouw nodig naar het toilet

Robots zorgen er niet alleen voor dat een groot aantal ouderen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg. Ze dragen er ook toe bij dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost, dat huisartsen en thuiszorg ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg De kernfunctie van robots is het automatiseren van fysiek werk en de intelligente interactie met de omgeving. Robotisering speelt op steeds meer terreinen van onze samenleving een rol. Inzet van robots zowel binnen als buiten de zorg kan een positief effect hebben op de volksgezondheid,.

Robotisering in de zorg: een droom die werkelijkheid wordt

 1. Complete Betoog over robotisering inclusief nieuwsartikelen van betrouwbare bronnen. Vak rapporteren en argumenteren
 2. 'Robotisering grijpt diep in op zorg en samenleving' Philip van de Poel 16 mei 2017, 22:57. Technologische ontwikkelingen gaan het dagelijks leven en daarmee ook de zorg volledig transformeren. Daarbij zullen robots binnen afzienbare tijd niet meer weg te denken zijn
 3. Opinie Robots in de zorg goede aanvulling, maar ze moeten gevoeliger worden Een zeehond als zorgrobot. Robots worden steeds slimmer. Ze kunnen bestaande zorg dan ook goed aanvullen: er zijn al.
 4. Tot slot, de robotisering van de gezondheidszorg zal een groot impact hebben op de werkgelegenheid binnen de gezondheidszorg. Volgens een onderzoek van de wetenschappers Frey en Osborne (2013) zullen 47% van de totale werkgelegenheid in de Verenigde Staten door de voortschrijdende automatisering en robotisering in de komende jaren gaan verdwijnen
 5. Techno-pessimisten hebben een zwaar stempel gedrukt op het debat over robotisering. Maar het grootste probleem is niet zozeer dat er straks te weinig werk is, of dat de ongelijkheid te groot wordt. Er zijn simpelweg bijna geen robots in ons land, en juist die onbekendheid maakt mensen angstig. Een periode van grote technologische verandering roept […
 6. Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier
 7. Zeker in de wetenschap dat de pensioengerechtigde leeftijd in de komende jaren verder zal oplopen. Drie voordelen van robots op de werkvloer. 1. Robots kunnen zwaar en eentonig werk overnemen. 2. Robotisering zorgt voor nieuwe, uitdagende taken en banen. 3. Robots kunnen dingen die mensen niet kunnen. Nadenken over innovatie

Robots in de zorg Mens en Samenleving: Filosofi

 1. Bij Zilveren Kruis en De Friesland lijken zo'n zestig medewerkers op de afdeling Declaratieservices boventallig te raken. Dit is een gevolg van robotisering en uitbesteding van de.
 2. In de overige industrie en de bouw kan de robotisering tot toename van de werkgelegenheid leiden. In de zorg is een groot tekort aan personeel. Robotisering zal daar geen bedreiging voor de werkgelegenheid vormen omdat er meer vacatures zijn dan kandidaten om die in te vullen
 3. gen
 4. Door de koppeling van machines die uitgerust zijn met artificiële intelligentie aan big data is de samenleving in een nieuwe fase terecht gekomen. Douben betoogt dat als gevolg van de oprukkende robotisering en automatisering de dreiging van grootschalige werkloosheid reëel is
 5. geweldig betoog! heb je misschien nog een bronnenlijst? Students also viewed CH37 4 3 2002 E Chapter Notesattitudes Topic 1- Online Lectures Summary Sample/practice exam 16 May 2017, questions International Relations Lecture One - Lecture notes, lectures 1 - 20 - complete Lecture notes, 6-12, 14,17, 21, 24, 2
 6. Ruim de helft van de medewerkers uit jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis- en de geestelijke gezondheidszorg maakt zich zorgen over de toekomst van zijn of haar baan. 55 procent dat door de vergaande digitalisering en robotisering in hun sector banen gaan verdwijnen, zo blijkt uit een onderzoek van Ictivity

Studenten van nu moeten voorbereid worden op de veranderende arbeidsmarkt waarin robots en computers steeds meer werkzaamheden zullen overnemen. Er zijn optimisten die zeggen dat we naar een leven zonder werk gaan. Wat robots nu en in de toekomst kunnen, wordt steevast overschat. De technologische industrie heeft er namelijk baat bij meer te beloven dan [ Waar de een kansen ziet in robotisering, De raad heeft in het bijzonder zorgen over leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs die worden opgeleid voor een baan in de administratie of de. De voordelen van robotisering. Naast de nadelen die er zijn, zijn er ook veel voordelen aan het toepassen van robotisering. Die in veel gevallen zeker tegen de nadelen opwegen. 1. Verbeteren van de werktevredenheid Wij zien RPA als een methode om de robot uit de mens te halen Het hoeft geen betoog, dat de lijst van niet bedreigde beroepen vooral bestaat uit beroepen waarvoor medeleven, intuïtie, creativiteit en mensenkennis vereist zijn. Ontstaan er ook nieuwe beroepen als een gevolg van robotisering? Ongetwijfeld, de tijd zal dit leren, maar ze zijn er al wel Ik raad de documentaire Ik ben Alice aan Over robotisering in de zorg. Hoewel ik ideaal gezien nog altijd graag echte mensen in de zorg zie, ben ik n.a.v. deze docu er wel anders over gaan denken. Het biedt wel perspectieven Robotisering in andere sectoren (anders dan dat er nu al is) vind ik wel een beetje eng inderdaad

Grote maatschappelijke voordelen van zorgrobot Robotzor

Technologie verandert de arbeidsmarkt, maar is robotisering een kans of een bedreiging voor de werkgelegenheid? Een van de vele onderzoeken die hij belichtte was dat van KPMG. Hun onderzoek voorspelt dat zorgrobots in 2040 60% van de zorg hebben overgenomen , aldus Wilthagen De robotisering maakt dat we anders om moeten gaan met werk. Maar dan moeten we wel verder willen denken dan de vraag of robots nou juist voor meer of minder werk zorgen. We moeten af van de mantra's die gaan over de problemen van gisteren: werk meer lonend maken (alsof dat het probleem is),. Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemend aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, door robots wordt uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen overgenomen worden door Robot, een industriële robot veelal gericht op één taak.; Cobot, een robot die samenwerkt met medewerkers.; Cloud robot, een robot die op software niveau menselijke taken uitvoert In het laatstgenoemde geval zorgen robots ervoor dat de autofabrikant concurrerender kan produceren en is de werkgelegenheid toegenomen van 1.500 naar 4.000 mensen in de periode tussen 2012 en 2016. Toch verdient het geen aanbeveling om rustig te wachten op een eventuele opkomst van robotisering De risico's en torenhoge kosten bij ziekte en ontslag zorgen voor een steeds gunstiger omslagpunt voor robotisering. Als de kosten voor een werknemer per uur nooit hoger zouden liggen dan het brutoloon, was de noodzaak tot automatisering veel kleiner

De schatting is dat er 75 miljoen banen verdwijnen tot 2022 die overgenomen worden door machines, maar er komen en 133 miljoen bij. Robotisering 'zorgt voor polarisatie In de brandbrief van een aantal hoogleraren over robotisering van de arbeidsmarkt half februari 2018 kwam naar voren dat zij zich zorgen maken over het tekort aan visie binnen de politiek over dit onderwerp. Deze brief werd opgepikt door een aantal nieuwszenders, maar wat in die berichten minder naar voren kwam is de positieve noot over robotisering in die brief.. In de robotisering in de zorg wordt deze Internet of Things vertaald in een Internet of Care. Dit is in staat om mensen te meten, te vergelijken en om in te grijpen waar dat nodig is. Angst voor slimme robots. Volgens Van Est is de zorg in de toekomst nog meer aanwezig op digitale platforms

Robotisering Volksgezondheid Toekomst Verkennin

De belangrijkste voordelen voor ouderen staan hieronder op een rij. Evenals mogelijke nadelen. Voordelen. Ouderen krijgen in de toekomst de noodzakelijke zorg Vanwege de vergrijzing zal het personeelstekort in de ouderenzorg groter worden. In 2040 kunnen daarom 300.000 ouderen zonder zorg zitten. (Bron: KPMG) Hiervoor zijn zorgrobots dé oplossing In een forumbijdrage (zie pdf in bijlage) stelt prof. dr. Luc de Witte (Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool) dat robots een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de zorg: 'Vaak wordt gesteld dat robots de zorg kil maken, maar uit onderzoek blijkt dat niet automatisch het geval te zijn, en ook dat is confronterend.

Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Functies in de zorg veranderen als gevolg van automatisering en robotisering, maar lang niet alle zorgorganisaties hebben voldoende zicht op die veranderingen. Dat maakt het tijdig om- of bijscholen van personeel lastig, zeggen onderzoekers van FWG, advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg. FWG raadt leidinggevenden aan met de medewerker in kaart te brengen hoe zijn werk gaat veranderen. In de zorg is het nooit rustig. Zo heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen, gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen en door toenemende zorgkosten staan budgetten onder druk. En dan zijn de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT nog achterwege gelaten

Betoog robotisering - Rapporteren en argumenteren - Stuvi

Er zijn nog veel vraagstukken mee gemoeid, voordat de robotisering in de zorg een vertrouwd beeld is in de gang van alledag. Toch zijn hierin al zeker stappen genomen. Langer zelfstandig. Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven en ook de overheid wil dit zo sterk mogelijk motiveren De enkelband is een goede vervanging voor de cel. Religie veroorzaakt oorlog. Asielzoekers moeten meteen de cel in. Diëten maakt mensen dik. Dronken bestuurders moeten de cel in. Als we goed onderwijs willen, moeten de salarissen van leerkrachten omhoog. De zorg moet goedkoper. Topsalarissen moeten omhoog Robotisering in de langdurige zorg - De ethiek van e-health deel 2 Beleidsmakers hebben hoge verwachtingen van de inzet van robots in de zorg. Robots zouden het werk van zorgverleners kunnen verlichten en het probleem van het dreigende tekort aan zorgpersoneel kunnen ondervangen

Betoog NL Zorg. Geplaatst door de TopicStarter: 13-01-15 17:02 . Hallo, Voor mijn examen moet ik een betoog houden over een onderwerp welke ik zelf mag bepalen. Nu doe ik een opleiding verpleegkundige dus is het gericht op de zorg Robotisering in de zorg. ma 14 mei 2018, 14:19 . 1. 2. Zijn we nog wat huiverig van robotisering op de werkvloer, het heeft zeker zijn goede kanten. Bij Activiteiten Centrum Oosterschelde (ACO) van Gors wordt met veel plezier gebruik gemaakt van Qbi, de robotbal. We kregen een demonstratie Robotisering zorgt er voor dat mensen minder fysiek werk hoeven te verrichten. In plaats daarvan zorgen geautomatiseerde machines er voor dat er arbeid wordt verricht. Onder automatisering versta ik de versimpeling van applicaties waarin administratieve taken worden uitgevoerd en gegevens worden verwerkt

Robotisering is de ontwikkelingen waarbij robots de werkzaamheden van mensen overnemen. Dat proces is in volle gang en de gevolgen zullen de komende jaren goed merkbaar worden. Robots werken sneller, kosten minder en maken geen fouten, daarom zijn ze vaak populair. Kijk bijvoorbeeld naar magazijnen, waar vrijwel alle werkzaamheden door robots worden uitgevoerd Zorg2025: Robotisering in de zorg. De vraag naar zorg zal de komende decennia fors groeien. Het zal moeilijk zijn om de vele zorgtaken die er dan zijn met alleen menskracht in te vullen. Technologie en in het bijzonder zorgrobotica kan daarin een rol vervullen Voorafgaand aan het debat van Zorg.nu legden wij 10 stellingen voor aan Renske Leijten (SP), Arno Rutte (VVD) en Hanke Bruins Slot (CDA). Kon je niet bij het debat zijn? Bekijk hier dan de livestream! Dit zijn de tien stellingen: 1. De marktwerking in de zorg moet afgeschaft worden 2. Het eigen risico moet verlaagd worden 3

Onderstaande voordelen van robotisering laten zien dat robotisering de start is van een toekomstbestendig productiepark. SLIM PRODUCEREN Handelingen die keer op keer uitgevoerd moeten worden en altijd hetzelfde zijn, hoeven dankzij technologische ontwikkelingen niet meer handmatig uitgevoerd te worden Robotisering: het proces waarbij werkzaamheden worden overgenomen door robots - vindt op grote schaal plaats. In sommige sectoren meer dan in andere, maar niemand kan er echt omheen. Moeten we dan bang zijn dat robots onze banen gaan overnemen? Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt bij Randstad licht dit in deze blog toe

'Robotisering grijpt diep in op zorg en samenleving' - Skip

Bij de onderzochte Nederlandse bedrijven zijn op het eerste gezicht de gevolgen op de werkvloer tot op heden beperkt. Maar uit ander onderzoek onder werknemers blijkt dat bijna elke baan van karakter is veranderd als gevolg van robotisering en automatisering, dus de gevolgen van robotisering en automatisering worden we In veel sectoren heeft de robotisering zijn intreden gedaan, wat onherroepelijk tot het verlies van banen heeft geleid. Robotisering kan gezien worden als een disruptieve techniek. Dit zijn technologische ontwikkelingen die lang onder de radar blijven, maar uiteindelijk snel en op veel plekken opduiken, de markt verstoren en een ontwrichtende uitwerking hebben op ondernemingen, branches en. Robotisering in HR: hoe automatiseren zorgt voor blijere werknemers. Het wordt tijd dat we robotisering uit de scifi-hoek halen en inzien wat het kan betekenen voor betoogt Serrurier.

Robots in de zorg goede aanvulling, maar ze moeten

Robotisering in de zorg; iedereen heeft het erover. En dan gaat het meestal over de zorg-robot en de operatie-robot. Maar wat ze voor de zorg gaan betekenen en wat we in de naaste toekomst aan. Nieuws en video's over Robotisering. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Uit het rapport van World Economic Forum blijkt dat robotisering voor een ommezwaai in de huidige functies zorgt. Dit is geen nieuws. Maar wat betekent dit precies en, nog belangrijker, hoe gaan we hiermee om? De afgelopen jaren heeft de technische ontwikkeling ervoor gezorgt dat steeds meer werkzaamheden door machines wordt verricht

Automatisering en robotisering van de arbeidsmarkt. Dankzij krachtige nieuwe technologie worden we productiever, wordt de kwaliteit van leven hoger en ziet onze samenleving er straks compleet anders uit. Volgens voorspellingen dient 85% van de banen in 2030 nog te worden uitgevonden Op maandag 5 september werd een een thema avond georganiseerd over Robotisering in de Zorg. Door het nieuwe netwerk DigiZorg 2025. Een VVD-initiatief dat lan..

De cijfers tonen ook afname van werktijd en (dus?) groei van vrije tijd aan. De gemiddelde Nederlandse baan vergt nog 28,8 uur, de helft van begin 20ste eeuw. En op korte termijn zien we, tussen 1995 en 2020: technologie verdreef banen in de bouw, industrie, landbouw en financiële diensten, en schiep ze in de zorg, zakelijke diensten en ICT Nu zet de robotrevolutie zich voort. In de VS, maar vooral ook in China. De reden is dat de lonen in dit laatste land te hard stijgen waardoor China als productielocatie onder druk is komen te staan. Alleen door robotisering en automatisering kan het zijn positie als wereldwijde centrum van de maakindustrie behouden. Vooruitgangsgeloo De stellingen op Debatstelling.nl zijn gekozen om debatten zo eerlijk mogelijk te maken. Zowel voor- als tegenstanders kunnen met redelijke argumenten een neutrale jury overtuigen. De onderwerpen zijn ook geschikt voor het schrijven van betogen De robotisering gaat er misschien wel voor zorgen dat de woorden 'arbeid', 'werk' en 'beroep' uit De Dikke van Dale verdwijnen. Een robot komt immers niet bekaf thuis van zijn werk, de arbeidsinspectie hoeft niet te controleren of de werkplek van de robot wel veilig genoeg is en de robot heeft geen beroep Robotisering Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemend aantal taken, die eerst door mensen werden uitgevoerd, door robots worden uitgevoerd. De eerste `zichtbare` vormen van robotisering werden duidelijk in de automobielindustrie, waar laswerkzaamheden in toenemende mate aan robots worden uitbesteed

Robotisering van de gezondheidszorg (2) - ICT&healt

De Deventer ondernemer Erwin Vennik (48) zag in 2014 een gat in de markt: robots die mensen helpen in de zorg. Vier jaar na de oprichting van zijn bedrijf Roboticare blijkt dat de ontwikkelingen langzaam gaan: Op dit moment zijn er niet of nauwelijks robots die iets kunnen Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt namelijk overgenomen door robotisering en daar komen er juist geen banen bij. Bij hoger opgeleiden dus wel. Het succes van de een is de pijn van de ander, zegt econoom Robert Inklaar van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de invloed van robots op de arbeidsmarkt De gezondheidszorg verliest steeds meer van zijn humane aspecten. De robot heeft een vaste plaats veroverd onder de behandelaars, waardoor zelfs de chirurg, de laatste specialist met het aura van de heerser over leven en dood, in beginsel overbodig wordt. Misschien denkt u: wat geeft dat nou? De mondige patiënt kiest zijn chirurg immers niet vanwege zijn vaardigheden op het gebied van. Robotisering is dan, volgens economen Brzeski en Colijn van de ING, de manier om economische groei toch op een behoorlijk niveau te houden. Zij stellen dan ook dat robotisering voor de gehele economie eerder een oplossing is dan een probleem. Nieuwe beroepen als gevolg van robotisering. Robotisering wordt door veel mensen als een bedreiging gezien

Presentatie vpp vp1c - YouTubeMIT's answer to global health issues: Democratizing bigJo zat 24 uren per dag vastgebonden - YouTube

Angst voor robotisering is onterecht - Sociale Vraagstukke

op de arbeidsmarkt, zodat we met een goed voorbereid beeld de toekomst in gaan. De vraag is op welke manier we vooral de kansen kunnen benutten die robotisering ons biedt en hoe we ervoor zorgen dat we mensen klaarmaken voor andere taken en rollen dan tot ze tot nu toe gewend zijn. We gaan hieronder specifiek in op robotisering in de zorgsector Robotisering is een ontwikkeling die ervoor zorgt dat beroepen die nu nog als vanzelfsprekend worden uitgevoerd door mensen, op termijn vervangen worden door technologische processen, zoals bijvoorbeeld robots. Door de robotisering van banen zullen in de nabije toekomst veel beroepen ingrijpend wijzigen of zelfs verdwijnen Het is duidelijk dat de leeftijdssamenstelling drastisch veranderd. In 2040 telt Nederland ongeveer vier en half miljoen 65-plussers. De vergrijzing is op dat moment op het hoogtepunt. De effecten van deze grote groei is dat er meer mensen zijn om voor te zorgen, maar ook zijn er minder handen beschikbaar om de zorg te verlenen

Verzorging & Verpleging - De Heemhoeve | Wonen & Zorg

Betogen Scholieren

Bart van Bokhoven, Segment Manager Zorg bij Ictivity: Het is begrijpelijk dat zorgverleners digitalisering en robotisering voelen als een bedreiging voor de toekomst van hun banen Robotisering in de zorg - Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van robotisering voor de werkbeleving van medewerkers in Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties Snuverink, S.E. (2017) Faculty of Law, Economics and Governance These Robotisering zorgt er voor dat sommige banen gaan verdwijnen en dat er op andere plekken nieuwe banen bijkomen. De kloof tussen kansrijke en kansarme mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt is al groot

Ergocoach film: met stalift van bed naar rolstoel - YouTube

Hoe robotisering kan bijdragen aan ons werkgelu

Voor en door iedereen die zich bezig houdt met vraagstukken rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren, CIO's, informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders. Werkzaam in de centrale overheid, decentrale overheid, landelijke overheden en woningcorporaties Robotisering en andere nieuwe digitale technologieën bepalen in snel tempo de wijze waarop we werken en de taken die we hebben. Voor de ondernemingsraad is het van belang te beseffen dat die oprukkende technologische innovatie niet kan werken zonder sociale innovatie, betoogt Manshanden, FNV-adviseur medezeggenschap en functiewaardering De zorg wordt duur. De verwachting is dat in de nabije toekomst de robot een gedeelte van de zorg voor zijn rekening zal nemen. Henk Geene PS Vanaf vandaag zal ik elke dinsdag een artikel plaatse De studenten uit de eerste twee groepen zijn zeer te spreken over het keuzedeel. We horen enthousiaste geluiden, aldus Ten Napel. Studenten willen bijvoorbeeld stage lopen in deze richting of denken erover de associate degree Industriële automatisering en robotisering te volgen die Hogeschool Windesheim aanbiedt. Dat is pure winst. Brugfuncti

Robotisering kost zestig banen bij Zilveren Kruis en De

Robotisering in de langdurige zorg; de ethiek van e-health deel II 11 1 Inleiding Steeds vaker worden robots ingezet in de Nederlandse zorgpraktijk. Ze helpen bij fysieke taken als tillen en schoonmaken, ze dienen als 'maatje' - zoals Paro, de knuffelzeehond - o Beschrijving van een beperkt literatuuronderzoek naar de voordelen die digitalisering in de zorg1 heeft voor patiëntveiligheid2. Voor dit onderzoek is recente literatuur uit de periode 2015-2016 onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZInspectie voor de Gezondheidszorg)

Kansen en bedreigingen van robotisering - Reformatorische

Platform31 deed verkennend onderzoek naar de effecten van Robotisering & Automatisering op de werkgelegenheid, de gevraagde competenties en het onderwijs voor de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Een interview met Helianthe Kort, lector Vraaggestuurde Zorg aan de Hogeschool Utrecht (HU). Lees verde De ict automatisering en robotisering op de arbeidsmarkt is een ontwikkeling, die gewoonweg niet meer te stoppen is. Aan de ene kant profiteren we van hogere productiesnelheden en lagere prijzen, terwijl deze ontwikkelingen er aan de andere kant ook voor zorgen dat tal van banen in diverse bedrijfssectoren op de tocht komen te staan

Zeephart - Hart voor de zorg - 100% leuk

Een bijzondere special rond de bijzondere documentaire 'Ik ben Alice', met na afloop een discussie met regisseur Sander Burger en betrokkenen over robotisering in de zorg. De documentaire 'Ik ben Alice' gaat over de ontwikkeling van zorgrobot Alice en de vraag of deze robot in staat is een band met iemand op te bouwen en dus iemand van vlees en. Robotisering in de zorg Veel zorggeld wordt op dit moment verplaatst van de landelijke overheid naar de gemeentes. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Mede daardoor wordt de discussie actueel hoe de zorg en dan met name de ouderenzorg, betaalbaar kan blijven. Een van de. Tijdens het event, dat wordt georganiseerd door vijf leden van de Top Talentengroep van de VVD in Drenthe, komen sprekers aan het woord over de robotisering en digitalisering van de zorg. Onder meer Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas gaat in Meppel haar licht laten schijnen op de kansen en bedreigingen in de toekomst De FNV is de discussie gestart: hoe zorgen we ervoor dat robotisering nut heeft voor de hele maatschappij? Ze zijn er al een tijdje en ze gaan niet meer weg: robots. Je ziet ze in onze hele samenleving en vast ook bij jou op de werkvloer

 • Elmex Medical Gel.
 • The Carpenters.
 • Georgetown Kaaimaneilanden.
 • Puzzellijm Ravensburger.
 • Windverwachting Vlissingen.
 • Westfriesedijk 62 Kolhorn.
 • Camping De Bonte Wever.
 • Escape room Kortrijk tips.
 • HUAWEI id vergeten.
 • Speekseltest kopen apotheek.
 • Ruïnestad nabij Mosoel.
 • Scotch and soda homme.
 • Wortels Big Green Egg.
 • Verlaten fabriek Nederland.
 • Melatonine kind.
 • The Neverending Story Morla.
 • Heart symbol.
 • Fotoalbum laten maken.
 • Spetter Spatter.
 • Vlag halfstok vandaag 2 november.
 • Frozen 2 Magische Microfoon.
 • Basset Fauve de Bretagne Apeldoorn.
 • Randprematuur gedrag.
 • Maldegem Toerisme.
 • Sporten Elst utrecht.
 • Baard in model brengen.
 • Zucchini pasta sauce.
 • McAfee kopen.
 • OBS Studio.
 • Bloemen maken van papier.
 • Avontuurlijke camping Zweden.
 • Siberian Husky kopen.
 • Muurrekjes.
 • Efficient wheat farm.
 • Kluswoning Amsterdam.
 • Archie comic strip Riverdale.
 • Beestenbos is boos Eenoog.
 • Boruto.
 • Snoepboeket maken.
 • Winstrol kuur ervaringen.
 • Aubergine koken.