Home

Privacy op de werkvloer

Ook hier is wederom onduidelijkheid over hoever de privacy op het werk reikt. De werkgever die stelselmatig gebruik maakt van cameratoezicht door het gehele bedrijf, dat niet bekend maakt en er geen reden voor heeft gaat te ver. De werkgever die merkt dat er geld wordt gestolen en daarom enkele dagen stiekem met camera's de privacy van werknemers aantast en enkel de kassa filmt gaat niet te ver. Degene die gepakt wordt op deze manier kan ontslag op staande voet tegemoet zien Een werkgever mag geen invloed uitoefenen op het privéleven van de werknemer. De werknemer is niet verplicht om mee te werken aan alcohol-, drugs- of andere medische controles. Het gaat de werkgever niet aan wat de werknemer in zijn vrije tijd doet, zelfs niet als hij er zeer risicovolle hobby's op na houdt De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het vastleggen van werknemersgegevens De informatieplicht is op de werkvloer van groot belang. De werkgever kan aan deze verplichting voldoen door middel van een interne privacyverklaring of een intern privacyreglement. Dit beleid moet op een duidelijke manier worden aangekondigd en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden en bekeken Indien de werkgever zich niet aan de regels houdt, wil dan nog niet altijd zeggen dat het verkregen materiaal niet bruikbaar is. Kortom: privacy op en rond de werkvloer is een complex onderwerp, waarvoor specialistische kennis nodig is. Vragen? Neem bij vragen gerust contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord

Privacy op het werk Wet & Rech

Privacy op de werkvloer is bij uitstek geschikt als praktijkgids voor een ieder die actief is op het vlak van HR, arbeidsrecht of anderszins op professionele wijze met de verwerking van persoonsgegevens van werknemers te maken heeft. Het boek bevat concrete tips en is onmisbaar als naslagwerk op ieders bureau Privacy op het werk is een thema dat steeds belangrijker wordt. Het toenemende economische en maatschappelijke belang van (informatie)technologie is hier niet vreemd aan. De inwerking- treding van de GDPR in 2018 gaf een extra duwtje in de rug en plaatste privacy hoog op de agenda De komende tijd zullen veel mensen aan de keukentafel of op de bank hun werk doen. Nederland blijft massaal thuis vanwege het coronavirus. Het advies aan werkgevers is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan werkgevers om de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden. . Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het bieden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt in een persbericht van 24 april 2020 dat werkgevers door het meten van de temperatuur van werknemers in strijd met de privacy wetgeving handelen. De AP kondigt aan forse boetes op te leggen indien de overtreding niet wordt stopgezet. Temperatuur meten en AVG. Op grond van de AVG is het een werkgever in. Corona op de werkvloer. Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Tijdens de coronacrisis wilt u natuurlijk voorkomen dat een werknemer met het coronavirus zijn of haar collega's besmet

Privacy op de werkvloer: hoe ver mag een werkgever gaan

Werkgevers hebben het recht om na te gaan of hun personeelsleden tijdens de werkuren effectief aan het werk zijn en of ze hun pc, laptop of smartphone niet misbruiken om voor privéredenen op het internet te surfen of te mailen. Ontslagen na schending van mijn privacy Voor privacy op de werkvloer is ook het arbeidsrecht relevant. Hoe de werkgever mag monitoren, en de eisen en voorwaarden die daaraan worden gesteld zijn dus van groot belang. Deze vereisten zijn neergelegd in diverse wetten , regelgeving , rechtspraak en opinies van privacywerkgroepen (Artikel 29 Werkgroep) Privacy op de werkvloer is een breed onderwerp. Het is ook een zeer belangrijk onderwerp, al staan niet alle werkgevers hier steeds voldoende bij stil

Als je als werkgever deze afweging maakt, dan is het in ieder geval verstandig een deugdelijk beleid omtrent het verwerken van de (corona)gezondheidsgegevens te hanteren en daarbij een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende functies binnen de organisatie en bij welke functies er noodzakelijkerwijs (vanwege de veiligheid op de werkvloer) gezondheidsgegevens moeten worden verwerkt Corona en privacy op de werkvloer: hoe zit dit? Dat corona het gesprek van de dag is, is inmiddels een feit. We worden er allemaal mee geconfronteerd. Bij werkgevers leidt dit tot diverse vragen, zo ook tot privacygerelateerde vragen. Wat als u vermoedt dat een van uw werknemers het Covid-19 virus heeft? Wat mag u vragen Kent u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer. Weet u hoe om te gaan met privacy binnen ziekteregistratie, cameratoezicht en sollicitatieprocedures. Weet u hoe u een personeelsdossier moet inrichten en hoe u dit mag gebruiken, bijvoorbeeld bij ontslag Op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is een werkgever verplicht om zich als een goed werkgever te gedragen ten opzichte van zijn werknemers. Dit betekent ook dat de werkgever de privacy van zijn werknemers altijd moet respecteren In deze verwarrende tijden, waarin heel andere problemen spelen op de werkvloer (als medewerkers daar überhaupt nog te vinden zijn) lijkt de privacy wat op de achtergrond te raken. Maar juist als er veel verandert, mede door reorganisaties en herstructureringen is het goed de ogen ook op die bal te blijven houden

1 De bescherming van persoonsgegevens, een introductie 2 Persoonsgegevens van werknemers in het huidige ICTlandschap 3 Onboarding: de verwerking van gegevens van de sollicitant 4 Het personeelsdossier 5 De verwerking van gegevens bij arbeidsongeschiktheid 6 Monitoring van de werknemer 7 Controle van het gedrag van de werknemer 8 Offboarding: vertrek van een medewerker 9 Hoofdlijnen beleid. De docenten hebben ruime ervaring met adviseren en procederen over zowel arbeidsrecht als privacyrecht en nemen u graag mee in de wereld van privacy op de werkvloer. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als, toestemming, social media, wat mag bij ziekte, controle op werknemers, de rol van de ondernemingsraad, het inzage- en correctierecht en. Tijdens deze studienamiddag over privacy op de werkvloer leer je jouw rechten, plichten en beperkingen als werkgever en hoe je duidelijke regels kan invoeren Het afnemen van alcohol- en drugstesten bij werknemers leidt al jaren tot (privacy)discussies. Bedrijven willen hun werknemers kunnen controleren om gevaarlijke situaties op de werkvloer te voorkomen. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn zij immers verplicht om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Ook kunnen onveilige situaties op de werkvloer gevolgen hebben buiten. De privacy van werknemers is niet onbegrensd. De vraag of het geoorloofd is om de privacy van een werknemer te beperken, is afhankelijk van alle omstandigheden van het specifieke geval. Als u vragen heeft over privacy bij u op de werkvloer of als u van plan bent om maatregelen te nemen die de privacy van uw werknemer(s) kunnen schenden, neem.

Privacy op de werkvloer Instituut voor Arbeidsrech

Werknemers hebben recht op privacy. Werknemers hebben een grondrecht op privacy en het recht op vertrouwelijke communicatie, ook op de werkplek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voeren van een telefoongesprek. Iedereen belt wel eens naar huis onder werktijd. Het is de werkgever niet toegestaan om deze gesprekken af te luisteren of om. Or, bewaak de privacy op de werkvloer. 30 maart 2018 1 Reactie. Medewerkers lopen risico's op het gebied van privacy, bijvoorbeeld door hun eigen slordigheid. En dat kan ook organisaties opbreken. De nieuwe privacywetgeving AVG biedt de ondernemingsraad kansen om op de werkvloer als waakhond te functioneren Een toegangscontrolesysteem op de werkvloer: hoe zit dat met de privacy? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend onder de naam GDPR - is inmiddels van toepassing. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is van invloed op talloze (juridische) gebieden binnen organisaties

Het seminar is ontwikkeld voor HR-professionals die geheel op de hoogte willen zijn van de meest actuele privacywetgeving op de werkvloer. De nieuwe wet- en regelgeving wordt uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkcases die u helpen de kennis direct in de praktijk te brengen. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken Privacy op de werkvloer is een thema dat juridisch zeer complex is. Het is cruciaal dat je als werkgever jouw rechten, plichten en beperkingen kent. In de praktijk kan je geconfronteerd worden met diverse cases Digitale privacy op de werkvloer. Het is niet de bedoeling dat zakelijke communicatiemiddelen gebruikt worden voor privédoeleinden, maar het gebeurt natuurlijk wel. Hoewel de werkgever eigenaar is van bedrijfsmiddelen, mag het privégebruik van zakelijke telefoon- en internetverbindingen niet zomaar verboden worden

Vraagstukken over de inzet van sensoren op het werk. We lichten een aantal mogelijke gevaren uit. Zoals gezegd heeft TNO als voorbeeld gekozen voor een werkplek waar met (chemische) stoffen wordt gewerkt. De risico's op het gebied van ethiek en privacy zijn echter heel universeel blog Het aanvechten van cameratoezicht op de werkvloer. Stel je ontvangt een brief van enkele medewerkers waarin zij jouw cameratoezicht.. De inbreuk op de privacy kan noodzakelijk zijn met het oog op de normale bedrijfsvoering. Kan, want in een kleine onderneming zal dit waarschijnlijk minder noodzakelijk zijn dan in een grote onderneming met veel werknemers. De werkgever is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de persoonsgegevens

Paul Vanlook on Twitter: "Vanaf 1/6/2017 hebben chemischedumpert

Op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is een werkgever verplicht om zich als een goed werkgever te gedragen ten opzichte van zijn werknemers. Dit betekent ook dat de werkgever de privacy van zijn werknemers altijd moet respecteren. Dit leidt in de praktijk tot veel vragen. Hoe ver mag een werkgever namelijk gaan De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt in een persbericht van 24 april 2020 dat werkgevers door het meten van de temperatuur van werknemers in strijd met de privacy wetgeving handelen. De AP kondigt aan forse boetes op te leggen indien de overtreding niet wordt stopgezet. Temperatuur meten en AVG. Op grond van de AVG is het een werkgever in principe verboden om gezondheidsgegevens van een werknemer te verwerken. Het meten van de temperatuur van een werknemer wordt als het verwerken van. De privacyregels zijn strikt: het afnemen van alcohol- en drugstesten leidt tot het verwerken van gezondheidsgegevens. Dit is verboden, tenzij de werkgever een beroep kan doen op een specifieke wettelijke uitzondering. Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat de test noodzakelijk is en passende maatregelen nemen om de inbreuk op de privacy van de werknemer te beperken, zoals het adequaat beveiligen van de testresultaten Privacy op de werkvloer bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt Privacy op de werkvloer is een studieboek en naslagwerk voor een ieder die zich op professioneel vlak bezig houdt met arbeid, zoals (bedrijfs)juristen, leidinggevenden, HR-adviseurs, OR-leden, salarisadministrateurs, maar vanzelfsprekend ook voor privacy-adviseurs en functionarissen gegevensbescherming

Duidelijke voorbeelden zijn de NAW-gegevens, maar ook het smoelenboek binnen een bedrijf of de foto op de personeelsbadge, vallen onder de Wbp. Gegevensverwerking speelt natuurlijk ook op de werkvloer een grote rol en ondanks dat dit niet expliciet in de wet staat, volgt uit de jurisprudentie dat het recht op privacy ook op de werkvloer bestaat 7:31 uur - CNV: Meerderheid voelt zich onveilig op werkvloer vanwege corona Een groot deel van de mensen op de werkvloer voelt zich onveilig vanwege het coronavirus, blijkt uit een rondgang van de vakbond CNV onder 1200 werkenden met een fysiek beroep die niet thuis kunnen werken. 71 procent van de ondervraagden zegt zich onveilig te voelen tegen een mogelijke coronabesmetting. 63 procent van. De gewone kamer van het EHRM (7 rechters): recht op privacy niet geschonden. De grote kamer van het EHRM (17 rechters): recht op privacy wèl geschonden. Een werkgever heeft niet het recht om het privéleven van een werknemer tot nul terug te brengen. Ook op het werk bestaat een recht op privacy, ook al mag dit worden ingeperkt De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen in een stroomversnelling geraakt. Vandaar ook dat de verouderde Wpb aan modernisering toe was. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen van het monitoren en controleren van werknemers Raadpleeg niet zomaar een dagboek op de laptop van een werknemer en verspreid de inhoud niet onder derden, zoals collega's. Soms moet je als werkgever wél een schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen - schending van de privacy - betalen, ook als het onrechtmatig verkregen bewijs wel gebruikt mag worden

Factsheet: Privacy en monitoring op de werkvloer onder de AV

Privacy op de werkvloer - Hekkelman advocaten en notarisse

Een groot deel van de mensen op de werkvloer is bang daar het coronavirus op te lopen, blijkt uit onderzoek van zowel vakbond CNV als van FNV. 'Het moet echt beter. Bijna 18 procent van de mensen raakt op de werkplek besmet', zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong De focus van dit boek is gericht op de praktische toepassing van de thema's. Uiteraard wordt er afgetrapt met een stuk theorie, maar er komen zeker ook voldoende tips en tools aan bod waarmee de lezer direct in de praktijk aan de slag kan Verlies en rouw komt veel voor op de werkvloer. Dat komt niet altijd door overlijden. moet dan dus gaan om een specifieke wettelijke regeling én als sprake is van passende maatregelen om de inbreuk op de privacy van de werknemer te minimaliseren. Op dit moment is er maar een beperkt aantal uitzonderingen

Vijf vragen en antwoorden over privacy op de werkvloer. 1. Mag mijn werkgever internetverkeer controleren? Ja, dat mag. De werkgever mag voorwaarden stellen aan het gebruik van internet op het werk. Daarnaast mag de werkgever bepaald gebruik verbieden (denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van pornografische websites) Deze behoefte aan privacy strekt zich ook uit tot op de werkvloer, zo blijkt uit een Steelcase Workplace Survey. 95 procent van de respondenten geeft aan dat ze behoefte hebben aan een rustige. De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het monitoren en controleren van werknemers

eHealth op de werkvloer: een extra controle op high risk

Vrijwel iedere organisatie maakt gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van werknemers. Daarop is in de meeste gevallen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van.. In het advies Biomonitoring en sensoring: gezondheid en privacy op de werkvloer centraal staan de volgende drie punten centraal: Wettelijke biologische grenswaarden De raad heeft een voorkeur dat gevaarlijke stoffen op de werkplek niet biologisch maar via omgevingsbeoordelingen worden gemeten, als daarmee de blootstelling aan een gevaarlijke stof even goed of beter kan wordt bepaald De training privacy op de werkvloer wordt verzorgd door arbeidsrechtjurist Simone Koolwijk. Zij is werkzaam bij Baker Tilly Berk Employment Advisory. De consultant van CBZ zal samen met Business Health Support ook aanwezig zijn om stellingen en vragen uit de praktijk te bespreken op het gebied van ziekte en verzuim 10 tips voor meer privacy op de werkvloer. Open kantoorruimtes zijn ongezond. Werkplekken zonder privacy zijn funest voor de gezondheid en het welzijn van je werknemer, met alle vervelende gevolgen van dien. In deze blog leg ik je uit hoe je jouw open kantoorruimte kunt transformeren naar een werkplek die open is, maar toch privacy biedt

Corona en de privacy op de werkvloer: wat mag? - De

De uitbraak van het coronavirus in ons land is een feit. Bedrijven bereiden zich volop voor om besmettingen in te dijken. Als werkgever wil je daarom bijvoorbeeld weten waar je werknemers op vakantie zijn geweest. Maar mag je dit wel vragen? Of is dit een inbreuk op hun privacy Het is de bedoeling een open gesprek te hebben, en om die discussie op gang te brengen zullen Maartje Broekmans en Danique Knibbeler (privacy NXP) starten met een kijkje in hun privacy & Corona praktijk. Hoe actiever de discussie, des te waardevoller de take-aways voor eenieder Geelkerken Linskens Advocaten organiseert samen met VCSW op donderdag 18 mei 2017 een scherpe, inhoudelijke kennissessie waarin de hoofdregels van de privacywetgeving concreet en helder aan de orde komen. Zo weet u aan het einde van dit seminar precies hoe u uw voordeel kunt doen zonder de privacy van uw werknemers te schenden Home Nieuws Workshop privacy op de werkvloer. Mag ik nog wel werken met cameratoezicht? Welke informatie mag ik nog bewaren en wat niet? Moet ik mijn medewerkers iets laten tekenen? Verandert er iets bij sollicitaties? Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht, waar privacy van jouw werknemers een belangrijk onderdeel van is

Privacy op de werkvloer Gegevensbeschermingsautoritei

Maar diegene is niet per se ook de beste kandidaat. Zolang Ahmed nog altijd minder kans heeft om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan Jeroen terwijl hun CV's gelijkwaardig zijn, iemand van 50 of ouder onevenredig vaak op de stapel afwijzingen belandt en vrouwen geen vaste aanstelling krijgen omdat ze zwanger zijn, is er voor ons allemaal werk aan de winkel Van de implementatie heb je alleen maar hinder en je privacy gaat er geen spat op vooruit. (als je zelf, zoals ieder redelijk mens, onder je privacy iets anders verstaat dan het opnemen van beeld. Inleiding privacy op de werkvloer Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor HR betekent dit een toename van het aantal verplich.. Corona en privacy op de werkvloer. Momenteel worden alle ballen ingezet op het bestrijden van het coronavirus. Met het laatste nieuws van de overheid dat zij een app wenst in te zetten tegen bestrijding van het coronavirus, rijzen er vragen hoe het nou eigenlijk zit met onze privacy Werknemers hebben ook op de werkvloer recht op privacy. Dit betekent dat een werkgever een beperkt aantal privé contacten zal moeten toestaan, tenzij dat concrete nadelige gevolgen heeft voor het werk

Privacy op de werkvloer: wat mag een werkgever nu wel en

Ik download graag de WKR rekenmodule 2021! Uiteraard kunt u ons ook direct bereiken op 088 64 81 200. Ik download graag de zorgspecial Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam Organisatie: Gemeente Amsterdam. Meer weten en aanmelden. Verder lezen. Op de webpagina Arbeidsmarktdiscriminatie leest u meer over de aanpak van de gemeente om discriminatie op de werkvloer aan te pakken

Cameratoezicht op de werkplek Autoriteit Persoonsgegeven

treding van de GDPR in 2018 gaf een extra duwtje in de rug en plaatste privacy hoog op de agenda. Er blijven echter tot op vandaag veel vragen over de toepassing van het recht op privacy in de specifieke context van de arbeidsrelatie. In deze brochure vindt u een antwoord op de belangrijkste van deze vragen Na het overzicht volgt een bespreking van een aantal van die adviezen en aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld inzake klokkenluiderssystemen, het gebruik van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer en de opname van telefoongesprekken Van de mensen die hun werk alleen op de werkvloer kunnen uitoefenen, is 65% bang daar corona op te lopen, aldus FNV. En 45% vindt dat zijn werkgever onvoldoende coronamaatregelen neemt Coronamaatregelen staan op veel werkvloeren in Nederland onder druk. Er wordt te vaak geen afstand gehouden. En regelmatig vindt de werkgever dat je gewoon moet komen werken bij milde klachten. Het bericht Bijna tweederde werknemers is bang om corona op de werkvloer op te lopen verscheen eerst op . De cijfers wat betreft ongevallen op de werkvloer nopen ook tot het terugdringen daarvan: jaarlijks vinden er in Nederland nog 200.000 bedrijfsongevallen plaats, waarbij in 4.300 gevallen iemand letsel oploopt en in zestig gevallen een dode te betreuren valt

Gebruik van social media op de werkvloer. Werknemers maken tegenwoordig veel gebruik van social media op de werkvloer, zowel voor privé- als voor werkdoeleinden. Het is daarom soms lastig te bepalen of een medewerker een medium gebruikt om privé of werkgerelateerde redenen Deze wet verplicht de werknemer te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door onder meer de werkgever met het oog op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en biedt een voldoende basis voor inmengingen of beperkingen die voortvloeien uit de normale uitoefening van het werkgeversgezag Van de mensen die hun werk alleen op de werkvloer kunnen uitoefenen, is 65 procent bang daar corona op te lopen, aldus FNV. En 45 procent vindt dat zijn werkgever onvoldoende coronamaatregelen neemt Lees meer omtrent privacy en bescherming van persoonsgegevens op de werkvloer. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

7. Privacy bij het werk en scheiding tussen werk en privé ..

 1. Steeds meer mensen die nog op kantoor of op een bouwplaats werken, zijn bang om daar besmet te raken met het coronavirus. Dat blijkt vrijdag uit enquêtes van vakbonden FNV en CNV. Uit het.
 2. Opgenomen op de Werkvloer. Gezocht: Werkgever die ziet wat ik kan Samenwerken aan een toegankelijke werkvloer waar iedereen open kan zijn over wat hij nodig heeft. Voor werkgevers, ondernemers, HR-managers, beroepsgroepen in de arbeidstoeleiding, accountmedewerkers re-integratie, werknemers met psychische problemen en collega's op de werkvloer
 3. FACTSHEET PRIVACY EN MONITORING OP DE WERKVLOER Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Dit betekent dat strenger en meer zal worden gehandhaafd op privacy (boetes kunnen oplopen tot wel 20 miljoen euro). Voor bedrijven is het dus van groot belang om 'AVG-Proof' te worden
 4. g van de privacy onlangs weer in het middelpunt van de belangstelling. Alle media stonden toen immers bol van de berichten over de nakende oprichting van een zgn. privacypolitie. Zo zou men (eindelijk) ook het niet-naleven van de privacy op de werkvloer kunnen bestraffen, stond er hier en daar te lezen
100% Veilig werken doe je zelf!

Voor de beperking van de aansprakelijkheid moet u meer gegevens vastleggen. Informatie daarover op de site van de AP en de op deze pagina genoemde brochures van de Belastingdienst. Let op: als u een vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet te werk stelt, kan een kopie of scan van het identiteitsbewijs wel verplicht zijn De Do's en Dont's op de werkvloer vind je hieronder. Dont's . Kleding Vind je het prettig om in een joggingsbroek te lopen of draag je graag een pet. Dan kan je dit op de werkvloer beter niet doen. Kijk goed naar wat gebruikelijk is op je werkplek of vraag je werkgever of er kledingvoorschriften zijn. Telefoo Daarom is het belangrijk dat je je als organisatie niet alleen richt op het faciliteren van vitaliteit op de werkvloer, het gaat namelijk veel verder dan dit. Daarom gaat vitaliteit niet alleen over de acties die helpen om vitaler te worden, maar gaat het ook (of juist) om bewustwording

Welke privacyregels gelden er op de werkvloer

Een groot deel van de mensen op de werkvloer is bang daar het coronavirus op te lopen, blijkt uit onderzoek van zowel vakbond CNV als van FNV. Het moet echt beter. Bijna 18 procent van de. De komende weken zal Steelcase de resultaten naar buiten brengen van een wereldwijd onderzoek naar privacy op de werkvloer. Het onderzoek dat door Ipsos Loyalty is uitgevoerd in opdracht van Steelcase omvat 10.500 enquêtes afgenomen onder kenniswerkers van grote organisaties in 14 landen (Nederland, België, Duitsland, UK, Amerika, Rusland, Polen, Turkije, Frankrijk, Spanje, Canada, Mexico. Monique kent de theorie en de praktijk. Praktische informatie. Elke cursist krijgt een map met sheets die een samenvatting geven van de behandelde stof. De training wordt gegeven aan kleine groepen tot 16 personen, zodat er ruimte overblijft voor vragen die al bij u zijn ontstaan op de werkvloer

3 adviezen om met communicatie de kloof tussen top en

'De aandacht voor privacy op de werkvloer is de afgelopen jaren enorm gestegen', zegt Arnold Roosendaal, privacydeskundige bij onderzoeksinstituut TNO. 'Zowel werkgevers als werknemers vragen zich steeds vaker af wat nou eigenlijk wel en niet mag.' Die grens is niet altijd even duidelijk, en kan per geval verschillen, weet Roosendaal De voorschriften voor camera's in ondernemingen zijn bewust streng opgesteld. Camerabewaking op de werkvloer heeft immers een impact op de privacy van je werknemers. In de privésector wordt de basis geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst, cao nummer 68 AVG: het verwerken van data op de werkvloer. Onder de nieuwe privacywet moeten alle webshops vanaf 25 mei 2018 aan striktere regels op het gebied van informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Als webshop verwerk je naast de persoonsgegevens van klanten en bezoekers ook vaak gegevens van je werknemers

Privacy op de werkvloer - Berghauser Pon

De bouwstenen van vertrouwen op de werkvloer . dat vertrouwen de meest onderscheidende factor op de werkplek is. Het creëren van een werkomgeving gebaseerd op vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden is daarmee een solide bedrijfsstrategie die prestaties vergroot Op al onze cursussen zijn onze Annuleringsvoorwaarden van toepassing. Na uw aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. Indien dat niet het geval is vraag ik u contact op te nemen met ons

Autisme op de werkvloer werkt zeker wel. Autisme op de werkvloer komt in de dagelijkse praktijk regelmatig voor. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat medewerkers met autisme een goede aanvulling op de werkvloer kunnen zijn. Vooral in de ICT en in de techniek zie je steeds meer medewerkers met autisme op de werkvloer Uit onderzoek van Steelcase naar privacy op de werkvloer blijkt dat maar liefst 41 procent van de ondervraagden geen toegang heeft tot een werkplek waar ze zich op bepaalde tijden kunnen terugtrekken. Dit soort aspecten zorgen voor een gebrek aan privacy, waardoor mensen een verminderd welzijn en een lagere betrokkenheid ervaren Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bij het inzetten van deze data driven HR-toepassingen moet ervoor gezorgd worden dat het recht op privacy van de werknemervoldoende wordt gegarandeerd en dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in lijn met de GDPR Blijf op de hoogte van uw onderwerpen! Nieuwe producten, acties en toepassingen; Persoonlijke onderwerpkeuze; Evenementen, marktonderzoek; en nog veel meer! Door de verzending van het e-mailadres ga ik ermee akkoord dat Festool (Festool Nederland B.V., Festool GmbH) mij relevante informatie toestuurt

'OK Boomer', de leus die sinds 2019 in schwung is om de oude garde te denigreren. Of die vermaledijde 'jeugd van tegenwoordig', een klassieker om jezelf mee af te zetten tegen jongere generaties. We zijn oudere of juist jongere collega's lang niet altijd ter wille en dat terwijl we juist op de werkvloer zoveel aan elkaar kunnen hebben De Gegevensbeschermingautoriteit (GBA) heeft over een aantal van die topics een standpunt ingenomen. Zo boog de GBA zich over de vraag of een werkgever zijn personeel mag verplichten om een armband te dragen die de afstand tussen werknemers (social distancing) helpt te controleren. De GBA beantwoordt die vraag op een positieve manier, maar op voorwaarde dat die armband niet meer doet dan het.

Privacy op het werk ACLV

Binnen de arbeidsrelatie is er sprake van een dergelijk recht op gezagsuitoefening, dat verankerd is in de zogenaamde wet op de arbeidsovereenkomsten Maatregelen werkvloer. Vermoedt de arts dat uw werknemer het coronavirus heeft? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer. Ziekmelding werknemer. Is de werknemer ziek? Dan kan hij of zij zich op de gebruikelijke manier bij u ziek melden De verzuimbeheerder had ook toegang tot alle dossiers van de bedrijfsarts. Na nog diverse gesprekken en pogingen om mijn werk terug te krijgen kwam uiteindelijk de verzuimbeheerder voor een gesprek met mij op kantoor. Hij gaf aan dat hij ook de indruk kreeg dat mijn werkgever mij weg wilde hebben. Dit was voor mij een erkenning van mijn gevoelens De link met geweld spreekt boekdelen: 34% van Belgische vrouwen kreeg op het werk te maken met ongewenst fysiek contact. Eén op drie vrouwen op deze aardbol botst in haar leven op fysiek of seksueel geweld. Het grootste deel van ons leven speelt zich af op de werkvloer, één van de plaatsen waar seksisme het vaakst voorkomt

De vier grootste mythes over millennials - NRC
 • Monica Lisetto Prosecco.
 • Helly Hansen Zwemvest Rider.
 • Klimaat Verenigde Staten tarweteelt.
 • Best Pokemon Fire Red team with bulbasaur.
 • Citaat in citaat.
 • Hoe groot is een wolk.
 • Bioplek hersenen.
 • Koopjedeal tuin.
 • Susan Radder.
 • Btw tarief schoonheidssalon 2019.
 • Tortilla tosti.
 • Veritas aequitas.
 • Veiligheidsmonitor Den Haag.
 • Eerste mobiele telefoon.
 • Ovenschotel met aardappelpuree en groente.
 • Doomoo babynestje review.
 • Sluitband na bevalling ervaringen.
 • Koraalduivel voeren.
 • 200 sit ups.
 • YSL Manifesto 90 ml.
 • Penalty Shooter 2010.
 • Hebreeën 7 hsv.
 • Cruise kleding.
 • Afbeelding Kat tekening.
 • Ganzjahresreifen Test Stiftung Warentest.
 • Vormen van struma.
 • Photoshop voor beginners.
 • Vegan lasagne bolognese leuke recepten.
 • Houtkachel plaatsen in bestaande schouw.
 • Dual plane groter.
 • Leuke vakantiehuisjes Italië.
 • Blog bijhouden.
 • Cartoon tekenen YouTube.
 • Boekenkasten op maat Amsterdam.
 • Deborra lee furness.
 • Bongbong Marcos.
 • 39 weken zwanger gewicht.
 • Tandvlees behandeling ervaringen.
 • Markt Malden.
 • Hummus calorieën.
 • Parkeren Clervaux.