Home

Handelingen van Barnabas

Handelingen 9:27 Barnabas, zoon van vertroostin

 1. Handelingen 9:27 Barnabas, zoon van vertroosting Psalm 149:1, 2 Psalm 27:5 Psalm 119:25, 32 Psalm 116:2, 3, 5 Psalm 90:1, 9 Lezen: Handelingen 9:20-31 - Tekst: Handelingen 9:27 Door ds. H.I. Methorst, Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente, Als ik die en die nooit ontmoet had, was het in mijn leven heel anders gegaan. Wanneer i
 2. Barnabas, geboren als Jozef, was een van de vroege leiders van de christelijke kerk. Barnabas wordt drieëntwintig keer genoemd in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Eénmaal in 1 Korinthiërs, driemaal in Galaten en eenmaal in Kolossenzen. Uit deze teksten blijkt dat hij een discipel van Jezus was vóór de bekering van Saul (Paulus)
 3. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26 en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd
 4. Handelingen van Barnabas en Concilie van Efeze (431) · Bekijk meer » Concilie van Jeruzalem Het Concilie van Jeruzalem (ook wel apostelconvent of apostelconcilie genoemd) was een concilie in Jeruzalem (tussen 44 en 49) waarbij de apostelen uit de oergemeente samenkwamen met Paulus van Tarsus en zijn begeleiders
 5. Handelingen 14 beschrijft hoe Paulus en Barnabas aankomen in Lystra. Ze zij dan nog maar net ternauwernood ontkomen aan onlusten in Ikonium. Ze genezen daar een man die vanaf zijn geboorte verlamd was, De inwoners van Lystra denken dan dat Paulus en Barnabas de goden Zeus en Hermes zijn, die in menselijke vorm daar zijn aangekomen
 6. In de Handelingen van de Apostelen horen we herhaaldelijk over hem. Daar wordt hij beschreven als 'een goed man, vol van Heilige Geest en geloof. Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.' Vandaar, dat hij van Jezus' medeleerlingen de bijnaam Barnabas (= 'Zoon van de Vertroosting') had gekregen (Handelingen 04,36)

van vertroosting [parakleseoos]), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, [37] had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. In Handelingen 4 geeft Lucas een eerste korte schets van Barnabas. Wat valt hierbij op? Eerst vers 37. Barnabas zit niet vast aan materiële zaken. Hij verkoopt al zijn aandelen Handelingen 15 De Handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lukas. HSV De vergadering in Jeruzalem. 1 En enigen die uit Judea 2 Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond,. Handelingen 13 208 verzen 1-3 Roeping van Barnabas en Saulus 208 verzen 4-5 Begin van de eerste zendingsreis 210 verzen 6-12 Elymas en Sergius Paulus 211 verzen 13-15 Van Cyprus naar Antiochië in Pisidië 213 verzen 16-21 Periode van de vaderen tot Saul 214 verzen 22-25 Periode van David tot de Heer Jezus 216 verzen 26-31 Wat er met Christus. 13 1 Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. 2 13:2 Hand. 9:15 14:26 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de.

Barnabas - Wikipedi

 1. Volgens Paulus en Barnabas wezen de Joden 'het woord van God' koppig af en lieten ze door hun houding en daden zien dat ze 'zichzelf het eeuwige leven niet waardig achtten' . Maar de heidenen in die stad hadden een heel andere houding. Het verslag zegt dat ze blij waren en het woord van Jehovah begonnen te prijzen
 2. Paulus en Barnabas verzetten zich tegen de Joden die dit dachten, want het verzoeningswerk van Christus staat op het spel. De vraag moet voorgelegd worden aan de apostelen en oudsten in Jeruzalem en ze reizen daar naartoe. Er moest een formeel besluit worden genomen door de moederkerk in Jeruzalem, om een breuk te voorkomen
 3. Het is belangrijk om te zien dat de geschiedenis van Ananias en Saffira een spiegelverhaal is. Het sluit aan bij het vorige gedeelte, het slot van Handelingen 4. Daar gaat het over een volgeling van Jezus die Barnabas heet. Wat hij doet, doen Ananias en Saffira ook. En uiteindelijk doen ze het toch niet, maar precies het tegenovergestelde
 4. Verschil van mening tussen Paulus en Barnabas 36 Maar na een paar dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten we teruggaan naar onze broeders en zusters in alle steden waar we het woord van de Heer hebben gebracht. Ik wil gaan kijken hoe het met hen gaat. 37 Barnabas wilde dat ook Johannes Markus met hen mee zou gaan. 38 Maar Paulus wilde dat niet
 5. Barnabas en Paulus naar de heidenen gezonden En er waren #Hand. 14:26in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius v
 6. Handelingen 14 Handelinge 14. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . 25 Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, 26 mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus

Handelingen 11 (NBV) - EO

Hand. 9:30. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26 en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd Handelingen 14, 8-20: Paulus en Barnabas in Lystra De tekst Dichter bij de tijd (C. LETERME, Verhalen van Paulus, uitgeverij Averbode, 2013, p. 19-21) Wat later gingen Paulus en Barnabas naar Lystra. Op straat zat daar een man, die al sinds zijn geboorte niet kon lopen. Toen Paulus de mensen toesprak, zag hij dat de man geloofde dat hij kon. Johannes: Dat wil zeggen Johannes Markus, een van Jezus' discipelen, 'Barnabas' neef' en de schrijver van het evangelie van Markus. (Zie aantekening bij Mr Titel .) In Han 13:13 wordt hij ook Johannes genoemd, maar in de drie andere verzen in Handelingen waar hij voorkomt, wordt ook zijn Romeinse naam Markus vermeld ( Han 12:12, 25; 15:37 )

Handelingen van Barnabas - Unionpedi

Handelingen als reisverhaal - Protestantse Theologische

Ieder van ons heeft voorbeelden nodig - jong of oud, ervaren of nog helemaal aan het begin van het leven van het geloof staand. Van Barnabas wordt ons in Handelingen niet erg veel verteld, slechts een paar korte berichten - maar dat, wat Gods Woord van hem vermeldt, is echt opmerkelijk Handelingen 13. Saulus en Barnabas krijgen een speciale taak (vervolg) 1 In de gemeente in Antiochië waren een paar profeten en leraren. Dat waren Barnabas, Simeon Niger, Lucius van Cyrene, Manaän (Manaän was samen met koning Herodes opgegroeid) en Saulus. 2 Op een dag,. Gaan Handelingen 15 en Galaten 2 over dezelfde bijeenkomst? De belangrijkste bijeenkomst in het Nieuwe Testament na de hemelvaart van Jezus is het concilie van Jeruzalem. Tijdens deze bijeenkomst werden de regels vastgesteld waaraan de niet-joodse christenen zich moesten houden. Dit was een belangrijk onderwerp in de vroege kerk Wat is er zo uniek aan de reis die Barnabas en Saulus gaan ondernemen, en hoe zal hun werk bijdragen tot de vervulling van Handelingen 1:8? HET is een spannende dag voor de gemeente in Antiochië. Van alle profeten en leraren die daar aanwezig zijn, zijn Barnabas en Saulus door de heilige geest uitgekozen om het goede nieuws in afgelegen streken bekend te maken ( Hand. 13:1, 2 )

Behalve van Paulus en Barnabas wordt ook van Titus en kennelijk van Timotheüs gezegd dat ze mannen als ouderlingen in de gemeenten aanstelden (Tit 1:5; 1Ti 5:22). Handelingen van apostelen. 14 In Iko̱nium gingen ze samen de synagoge van de Joden binnen Barnabas en Saulus prediken tot Grieken in Syrisch Antiochië, waar discipelen voor het eerst christenen genoemd worden Delen Delen Overzicht van Handelingen NIEUWEWERELDVERTALING VAN DE BIJBEL (STUDIE-UITGAVE) Overzicht van Handelingen Nederlands Overzicht van Handelingen.

Barnabas - Wikipedia

Barnabas Apostel - Heilige

Barnabas kende dit eiland goed omdat hij van Cyprus afkomstig was (Handelingen 4:36). Hun eerste halte was de stad Salamis, waar zij het Woord van God predikten in de synagogen van de Joden (Handelingen 13:5). Een synagoge was een plaats waar de Joden samenkwamen om te bidden en de Schriften te lezen Maar hij ontkomt over den stadsmuur in een mand. 26 Hij komt te Jeruzalem, en wordt van Barnabas tot de apostelen gebracht, en predikt ook Christus aldaar. 30 Reist naar Tarsen om der Joden lagen te ontgaan. 31 De gemeenten hebben vrede en nemen toe. 32 Petrus komt te Lydda, en geneest Eneas. 36 Wordt te Joppe ontboden, en verwekt Tabitha, die gestorven was. 42 Waardoor velen geloven Barnabas wordt daar door de gemeente van Jeruzalem afgevaardigd naar Antiochië. Daar is een gemeente ontstaan van mensen, die niet van het Joodse volk afkomstig zijn. Een groot aantal niet-joden is tot geloof gekomen en heeft zich tot de Heer be-keerd. Barnabas wordt dan de geschikte persoon gevonden om die gemeente te helpen e Handelingen 15 « Handelingen 14 39 Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte; 40 Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde De Handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lukas Barnabas en Paulus naar de heidenen gezonden 1 En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus

Handelingen van de apostelen is een Joods boek over de geboorte van de Messiaanse gemeente. Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het verzoek om de volgende sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. Na afloop van de samenkomst liep een groot deel van de Joden en de vrome proselieten met Paulus (Sha'ul) en Barnabas. De Apostolische Vaders. De brief van Barnabas. Vertalingen. Engelse vertaling op internet: De brief van Barnabas Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische. In het boek Handelingen is niets van onze verbazing terug te vinden! Deze Farizeeën protesteren er heftig tegen, dat door het werk van Paulus en Barnabas - vanuit Antiochië! - overal heidenen tot het geloof in Christus komen, maar zich vervolgens niet laten besnijden. Voor hun besef is dat een onmogelijke inconsequentie Barnabas ( = 'zoon van de vertroosting') Uit Handelingen 4, 36 blijkt dat Barnabas een leerling van Jezus was vóór de bekering van Saulus. 'Een van hen (de eerste der gelovigen te Jeruzalem) was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas kreeg.' Salamis Toenmalige haven en economisch centrum van Cyprus. Lees. 37 Barnabas nu wilde ook Johannes, Markus geheten, meenemen. 38 Paulus echter achtte het juist, hem die hen van Pamfylië af in de steek had gelaten en niet met hen was meegegaan naar het werk, niet mee te nemen. 39 Er ontstond nu een verbittering, zodat zij van elkaar scheidden en Barnabas Markus meenam en naar Cyprus afvoer

Handelingen 11 De Handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lukas. HSV Hand. 12:25 En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. 11. Petrus rechtvaardigt zijn omgang met heidenen. 1 De apostelen nu, en de broeders,. 25 Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 26 Een heel jaar lang gaven ze samen de gelovigen les. In Antiochië werden de leerlingen voor het eerst 'christenen' genoemd. 27 In die tijd kwam er een aantal profeten uit Jeruzalem naar Antiochië. 28 Eén van he We zullen over deze Barnabas later meer leren in het boek Handelin-gen. In Handelingen 5:1 leren we dat een man, Ananias genaamd, een eigendom verkocht. Was dit een huis of een stuk grond (Handelingen 5:8)? Een stuk grond. Ons wordt gezegd dat Ananias voor zichzelf een deel achterhield van de prijs (Handelingen 5:2), en de rest gaf hij aan de kerk Handelingen 13:1. Een speciale taak voor Barnabas en Saulus En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus 7. Handelingen 12:25-13:12 05-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie van studieavond gehouden op 5 februari 2015 in Rijnsburg. Barnabas en Saulus starten hun eerste zendingsreis (uitgezonden door de heilige geest) vanuit Antiochie. Met assistentie van Barnabas' neef Johannes Marcus vertrekken ze naar Cyprus, het geboorte-eiland van Barnabas en doorreizen het eiland van oost naar west

HSV - Handelingen 15 - De Handelingen van de heilige

Handelingen 11:24. We lezen hier van Barnabas dat hij een goed man was, vol van de Heilige Geest en van geloof. En in Handelingen 6 riepen de apostelen de gelovigen ertoe op mannen te kiezen die vol waren van de Heilige Geest De eerste handeling, die van Barnabas genoemd wordt, is, dat hij een akker verkocht om de verkoopopbrengst aan de voeten van de apostelen te leggen. Als Leviet moest hij eigenlijk geen eigen land bezitten, want de Heer Zelf was het erfdeel van de Levieten (Num. 18:20 en Deut. 10:9); hoe hij aan deze akker gekomen is, wordt ons in Gods Woord niet vermeld

Paulus in Ikonium 1 Ook in Ikonium gingen ze de synagoge van de Joden in. Door wat ze daar vertelden, ging een groot aantal Joden en Grieken in Jezus geloven. 2 Maar de Joden die niet wilden luisteren, stookten de Grieken tegen Paulus en Barnabas op.. 3 Paulus en Barnabas bleven daar vrij lang. Vol vertrouwen op de Heer spraken ze over Jezus. Ook deden ze veel wonderen Handelingen 19 - Statenvertaling. 69 Gr. dat van Jupiter gevallen is. Dit beeld van Diana was zeer oud, eertijds gemaakt uit hout van een kunstenaar Canetia, hetwelk hoewel de tempel zevenmaal is vernieuwd geweest, altijd hetzelfde is gebleven. Zie Plinius, boek 16, hfdst. 40

Barnabas wordt 23 keer genoemd in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen.Eén maal in 1 Korinthiërs, drie maal in Galaten en één maal in Kolossensen. Uit deze teksten blijkt dat hij een discipel van Jezus was vóór de bekering van Saul (Paulus) Handelingen 4:36 : Een van hen [de eerste der gelovigen te Jeruzalem] was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam. Barnabas, geboren als Jozef, was een van de vroege leiders van de christelijke kerk. Barnabas wordt drieëntwintig keer genoemd in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Eénmaal in 1 Korinthië [..

waarom Barnabas zo vaak in het NT wordt genoemd: hij is namelijk een toonbeeld van de bediening van bemoediging, die aan ons allen is toevertrouwd. Ik heb in Handelingen vijf kenmerken gevonden die ons bij deze dienst kunnen helpen. 1. Barnabas geeft op genereuze wijze Ten eerste, Barnabas is genereus, hij geeft ruimhartig Barnabas en Saulus keerden van Jeruzalem met Johannes Marcus naar Antiochië terug en vertrokken daarna op de eerste van de drie zendingsreizen. In Handelingen 13:94 zien we dat de naam van Saulus was veranderd in Paulus en hij werd de apostel voor de heidenen (Rom. 11:13)5 Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij den dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Markus. Handelingen 13:5 En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot een dienaar Paulus en Barnabas (Hand. 14:3; 15:12). Zo werkte de Heer mee vanuit de hemel en bevestigde de prediking van de gelovigen door allerlei tekenen (Marc. 16:20). De Heilige Geest handelde op deze aarde in en door de gelovigen (Hand. 1:8). Het boek Handelingen mag dan afgesloten zijn, maar de handelingen van de Heilige Geest gaan nog steeds door

Handelingen 13 BasisBijbel (BB) Saulus en Barnabas krijgen een speciale taak (vervolg) 13 In de gemeente in Antiochië waren een paar profeten en leraren. Dat waren Barnabas, Simeon Niger, Lucius van Cyrene, Manaän (Manaän was samen met koning Herodes opgegroeid) en Saulus De missie van Stichting Barnabas Ministries is het ondersteunen van prediking van het Evangelie in de breedste zin van het woord en het ondersteunen van toerusting, training en bemoediging. Als stichting zijn we bevoorrecht dat voormalig voorganger en zendeling Jan Sjoerd Pasterkamp zich hier voor in wilde zetten Handelingen 13:1 En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus HANDELINGEN 13. Uitzending van Bárnabas en Saulus 1 EN er waren a te Antiochíë in de gemeente die daar was, enige 1 profeten en leraars, namelijk Bárnabas, en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Cyréne, en Mánahen, die met 2 Herodes, den viervorst, opgevoed was, en Saulus De apostelen noemden hem Barnabas, wat 'zoon van de vertroosting' betekent. In Handelingen 4:36-37 verschijnt hij op het toneel, wanneer hij een stuk grond verkoopt en de opbrengst voor de hulpbehoevenden aan de apostelen gaf. Verderop in Handelingen lees je dat de discipelen bang voor Saulus waren (9:26)

Paulus en Barnabas hadden dan ook een hele bijzondere band samen. Niet alleen dit, dat ze als apostelen één jaar samen hebben gewerkt in de gemeente van Antiochië. Maar we hebben het gelezen in Handelingen 9, Barnabas was de eerste van de apostelen die Paulus heeft aanvaard als apostel. De andere discipelen moesten niet zoveel van Paulus hebben is dat het goede nieuws van deze gemeente ook de gemeente in Jeruzalem bereikt en dat daarom Barnabas gestuurd wordt om de gemeente te helpen opbouwen. Deze Barnabas komen we in het begin van Handelingen al tegen. Hij is een Leviet, afkomstig uit Cyprus, die een akker verkocht had en de opbrengst ingeleverd had bi Hebreeuws (Aramees) 'zoon der vertroosting'. Deze vertaling is te vinden in de Bijbel, in Handelingen 4, 36: Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen - wat, vertaald, betekent: zoon der vertroosting - een Leviet, uit Cyprus afkomstig 1 Voorbereiding 17.2: Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe Schriftgedeelte Handelingen 14:5-22 Thema Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe Exegese Handelingen 14:5-22 In dit gedeelte komen we Paulus en Barnabas tegen op hun eerste zendingsreis. De reis was begonnen in Antiochië (in Syrië) en ging per schip via Cyprus naar Klein-Azië. In hoofdstuk 14 zijn ze in Galatië, een Romeinse.

Barnabas was, tijdens zijn eerste zending, de metgezel van Paulus. (Handelingen 9:27.) Zijn eerste dienstbetoon aan de kerk, dat is opgetekend, was het verkopen van zijn eigendommen volgens de overeenkomst die onder de eerste christenen bekend was om alle dingen samen te delen. (Handelingen 4:36.) Hij was een Levitische Jood van het eiland. Handelingen 11 . Petrus verdedigt de doop van Cornelius 1 De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden, dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. 22 En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochi Vanaf ongeveer de tweede eeuw na Christus is het boekje toegeschreven aan Marcus. Marcus zou een tolk en vertaler van de apostel Petrus zijn geweest. Soms denkt men deze Marcus dezelfde is als Johannes Marcus, een medewerker van Paulus en Barnabas die in het boek Handelingen genoemd wordt (Handelingen 12, 13 en 15) BARNABAS Barnabas staat als persoon symbool voor het welkom dat christenen uit de heidenen na Pinksteren ontvingen binnen de gemeente van de messiaanse Joden. Jammer genoeg is hij als symbool niet zo goed zichtbaar in de 21 ste eeuw. Hij heeft geen geschriften nagelaten en daardoor zien wij hem slechts als een vage figuur in de schaduw van Paulus Opmerking 1 bij Handelingen 14:3: Het woord dan betekent dat de reden dat zij geruime tijd in Ikonium verbleven, was omdat zij vervolgd werden, zoals in vers twee wordt verteld. In plaats van de vervolging te ontvluchten, waren Paulus en Barnabas des te meer vastbesloten om bij de gelovigen te blijven en Gods Woord te verkondigen

Handelingen 13 (NBV) - EO

Handelingen 11; Handelingen 12; Handelingen 13 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) 1 En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus. 2 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden. Barnabas scheepte zich samen met Markus in om naar Cyprus te gaan' (Handelingen 15:37-39). Daarna horen we in de Handelingen niets meer over Markus. Maar Paulus noemt hem ' de neef van Barnabas '

Handelingen 13 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

 1. 1 De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden. 2 En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, hem 3 en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen..
 2. Barnabas Barnabas wordt drieëntwintig keer genoemd in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Eénmaal in 1 Korinthiërs, driemaal in Galaten en eenmaal in Kolossensen. Uit deze teksten blijkt dat hij een discipel van Jezus was vóór de bekering van Saul (Paulus)
 3. 11 jun - donderdag @ Hele dag - Barnabas (ook Barnabé) Apostel (ook van Cyprus), Salamis op het eiland Cyprus, Griekenland; apostel & martelaar; † 1e eeuw. Afbeelding H. Barnabas 1920. Glasschilderkunst België, Brugge, St-Salvator Feest 11 juni Hij was van joodse afkomst uit de stam Levi, heette oorspronkelijk Jozef Justus en was afkomstig van Cyprus, waar zijn ouders een groot landgoed.
 4. Geheel gelijk daarin is het verslag van een serie wonderen door de hand van Paulus in Handelingen 19:11 en 12: En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen
 5. Het boek Handelingen van de Apostelen, Hand. 13-15: De arbeid van Paulus en Barnabas. Hand. 13-14: De roeping van Barnabas en Saulus door de Heilige Geest tot evangelisatiearbeid. Bar Jezus de tovenaar. Hun reis via Seleucië, Cyprus, (Sálamis, Pafos), Perge in Pamfylië, Antiochië in Pisidië, Lycaónië (Lystre en Derbe)
 6. Door toedoen van Paulus bevel sprong hij op en kon lopen! De mensen in Lystre waren erg bijgelovig. Toen zij dit grote wonder zagen, dachten zij dat Barnabas en Paulus goden waren en dat zij naar de aarde waren gekomen in de gelijkenis van mensen! Volgens Handelingen 14:12, noemden zij Barnabas Zeus (de koning van de goden

Handelingen 13 Het Boek 1 In de christengemeente van Antiochië waren verschillende profeten en leraars: Barnabas, Simeon de Neger, Lucius van Cyrene, Manaën (die samen met Herodes Antipas was opgevoed) en Saulus. 2 Op een dag, toen deze mannen vastten en bij elkaar waren om de Here te aanbidden, zei de Heilige Geest tegen hen: Geef Mij Barnabas en Saulus, want Ik heb een speciale taak voor. Handelingen van de Apostelen is het vijfde boek van het Nieuwe Testament en volgt op de vier evangeliën. Het wordt traditioneel toegeschreven aan de evangelist Lucas . Handelingen vertelt over de Hemelvaart , de uitstorting van de Heilige Geest , de eerste christenen en de reizen van Petrus en Paulus

De vergadering in Jeruzalem - HANDELINGEN 15:1-35 - LEVEN

Handelingen 13:1 . SV: En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus Barnabas wordt drieëntwintig keer genoemd in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Eénmaal in 1 Korinthiërs, driemaal in Galaten en eenmaal in Kolossensen. Uit deze teksten blijkt dat hij een discipel van Jezus was vóór de bekering van Saul (Paulus). In Handelingen 4:36 staat over hem geschreven: Een van hen was Josef, een Leviet uit C..

Handelingen 15 - BasisBijbe

 1. Achtergrond: Handelingen vormt de schakel tussen het leven van Christus en dat van de Gemeente, tussen de evangeliën en de brieven. Sleutelvers : Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld
 2. [1] En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus.[2] En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.[3
 3. Daar wordt hij beschreven als 'een goed man, vol van Heilige Geest en geloof. Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.' Vandaar, dat hij van Jezus' medeleerlingen de bijnaam Barnabas (= 'Zoon van de Vertroosting') had gekregen (Handelingen 04,36). Hij was het, die Paulus na zijn omstreden bekering bij de leerlingen introduceerde (Handelingen.
 4. HANDELINGEN 15:1-35 KERN VAN DE LES Kinderen zullen begrijpen dat redding enkel door geloof mogelijk is en niet verdiend kan worden door goede werken. Tijdens hun reis verheerlijkten Paulus en Barnabas herhaaldelijk de Heer omwille van de manier waarop Hij de heidenen had gered
 5. Handelingen 11:30. SV: Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus. Steph: ο και εποιησαν αποστειλαντες προς τους πρεσβυτερους δια χειρος βαρναβα και σαυλου Trans
 6. Handelingen 14 Het Boek 1 De volgende plaats waar Paulus en Barnabas kwamen, was Iconium. Toen zij daar waren, gingen ze samen naar de synagoge. Door wat ze vertelden, geloofden vele Joden en andere mensen in Jezus Christus. 2 Maar ook daar waren weer Joden die niets van hen wilden weten. Die zaaiden onrust onder de mensen en zetten hen op tegen Paulus en Barnabas. 3 De twee mannen trokken.
 7. letterlijke en practicale verklaring van het nieuwe testament het evangelie naar de beschrijving van de handelingen der apostelen door matthew henry opnieuw uit het engelsch vertaald. vermeerderd met een voorrede van dr. h. bavinck tweede druk. uitgave van j. h. kok te kampen. stichting de gihonbron middelburg 201

Handelingen 13 HSV Bijbel YouVersio

Bijbelstudie Handelingen - Activiteiten - Vredeskerk Katwijk

Handelingen 14 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. Mag ik u, zo rond vaderdag, of liever nog mannendag, voorstellen: Barnabas. Ik zou graag wat op hem willen lijken. Waarom? Hij wordt in Handelingen 11:24 'een goed man' genoemd.Dat is mooi: als.
 2. St Paul en St Barnabas te Lystra, Handelingen door after Raphael als een kunstafdruk. Afgedrukt op echt schilderscanvas met oog voor detail
 3. Zoeken, luisteren en lezen in audiopreken, leespreken en lezingen van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten (Nederlands en Engels) PrekenWeb - Preken uit Handelingen. Loading... Preken uit Handelingen. Gods genade verheerlijkt in Joses Barnabas, de Leviet 26-9-2012 Ds. B. Labee. Handelingen 4: 12. Luister.

Als Paulus en Barnabas, na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, 19 november 2020. ds. A. van Zyl - Handelingen 16:25. In de Bijbel worden verschillende beelden aangereikt van de kerk van Christus. In het boek Handelingen zie je de kerk in actie. Paulus en Silas zitten in de gevangenis, maar bidden tot God en loven God Schets voor een preek waarin bijzondere aandacht gegeven wordt aan de verhouding Kerk-Israël Preekschets over Handelingen 15:19-21 1. Inleiding. In Handelingen 15 bevinden we ons in het hart van dit bijbelboek. Lukas, de enige niet-Jood - als hij dat tenminste is - onder de bijbelschrijvers van het Nieuwe Testament beschrijft hier hoe in de gemeente te Jeruzalem een beslissing valt, die. Barnabas, geboren als Jozef, was een van de vroege leiders van de christelijke kerk. Barnabas wordt drieëntwintig keer genoemd in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Eénmaal in 1 Korinthiërs, driemaal in Galaten en eenmaal in Kolossensen. Uit deze teksten blijkt dat hij een discipel van Jezus was vóór de bekering van Saul (Paulus)

Handelingen 12 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Handelingen 13. 1. En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Handelingen 13:2 - HSV En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb Handelingen 11, 21b-26; 13, 1-3 Psalm: 98 (97) Evangelie volgens Matteüs 10,7-13 Wij vieren vandaag het feest van de heilige Apostel Barnabas, de metgezel van de Apostel Paulus. Hij was van joodse afkomst uit de stam Levi, heette oorspronkelijk Jozef Justus en was afkomstig van Cyprus, waar zijn ouders een groot landgoed hadden 1 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zaligworden. 2 Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enigeanderen uit hen, [ Handelingen 15. 15:1 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. 15:2 Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en.

PPT - WAT IS TORAH? PowerPoint Presentation, free download

Bijbel in 1000 seconden Paulus en Barnabas in Lystr

Handelingen 14:12. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. Gerelateerd aan Galaten 2:1 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal 'zoon van de vertroosting' betekent Handelingen 15:1-21 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tege... Read verse in Statenvertaling (Dutch

Philips Galle | Paulus redetwist met de tovenaar Elymas

Handelingen 13 — Watchtower ONLINE LIBRAR

Barnabas betekent zoon van de aansporing (Hand. 4, 36) of zoon van de vertroosting Noot van de vertaler: Het Griekse woord paraklèseoos kan zowel aansporing als vertroosting betekenen.De naam voor de Heilige Geest - Parakleet - betekent zowel Hij die bemoedigt als Hij die vertroost. en is de bijnaam van een joodse Leviet, afkomstig uit Cyprus. Hij had zich gevestigd in Jeruzalem en was. De kerk van de Grote God (CGG), pastored door John W. Ritenbaugh, is een sabbathoudende, niet trinitarische kerk, die het onderwijs van Jesus Christus aanhangt en zich specifiek tot doel stelt het evangelie te prediken en christenen voor te bereiden voor het Koninkrijk van God. CGG publiceert het tijdschrift Forerunner, verstrekt dagelijks krantekoppen van het wereldnieuws om in de huidige. Read the latest magazines about Barnabas and discover magazines on Yumpu.co Handelingen 15 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tege... Read verse in Statenvertaling (Dutch Hebreeuws (Aramees) 'zoon der vertroosting'. Deze vertaling is te vinden in de Bijbel, in Handelingen 4, 36: Jozef , die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen - wat, vertaald, betekent: zoon der vertroosting - een Leviet, uit Cyprus afkomstig

Bijbel in 1000 seconden | De evangelist MarcusWandelen in de volheid van de Geest - AMENPreken | Boeren in Bergen | Pagina 6
 • Handleiding Piazzetta P960.
 • Sluitband na bevalling ervaringen.
 • Bijenkorf jeans heren.
 • Tips om kledingkast op te ruimen.
 • Flip in Hair Utrecht.
 • Bril aftrekbaar 2020.
 • Acne op oudere leeftijd bij mannen.
 • Witte vlekjes op nagels en haaruitval.
 • Chinese leger beelden.
 • Elektrische rem elektromotor.
 • Swarovski elementen.
 • Gezegde met Engelen.
 • Bitcoin koers.
 • لیست سریال های شبکه من و تو.
 • Boeing 747 8i Lufthansa.
 • Aftel app zwangerschap.
 • Kinderfeestje paardrijden Zuid Holland.
 • Heart symbol.
 • Nürburgring opening times.
 • Weekblad Privé deze week 2020.
 • Je hond de baas.
 • La vie devant soi DVD.
 • Latex subfigure width.
 • Beyoncé 2001.
 • Kynologenclub Schagen.
 • Hesselink koffie contact.
 • Party Colors.
 • Scania Noord West Facebook.
 • Insula College Halmaheiraplein agenda.
 • Herenfiets 28 inch Marktplaats.
 • Bakkerijbenodigdheden Oosterzele.
 • Lokale Media Elburg.
 • Just Tattoo of Us nl presentator.
 • Eiceldonatie DNA.
 • Pigmentvlekken kat.
 • Piet Bambergen kaars uitblazen.
 • Pureestamper HEMA.
 • Chromebook geblokkeerd.
 • Waarneming Hop.
 • Zonwering overkapping.
 • Knutselen met kastanjes.