Home

Ezechiël 37 uitleg

Ezechiël 37 : 1 - 14 (2) Het visioen van de dorre doodsbeenderen Gemeente van onze Heer Jezus Messias 1. 'Ezechiël 37 vormt één van de meest geweldige visioenen in de Schrift'. Dat zeg ik een van de meest bijzondere theologen uit de vorige eeuw, dr. Oepke Noordmans, gaarne na. Maar het begint wel met ee Het Hebreeuwse woord roeach komt in Ezechiël 37:1-14 een keer of tien voor. Het woord kan o.a. vertaald worden met 'geest', 'adem', 'wind', 'lucht die leven geeft'. Het veelvuldig voorkomen van roeach is in dit hoofdstuk een tekstkenmerk. Gezien het wijde betekenisveld van het woord, waarvan in dit hoofdstuk ook gebruik gemaakt is, kan het hier echter niet steeds met hetzelfde. bij Ezechiël 37. Een bijbelgedeelte dat volgens sommige uitleggers slechts handelt over de terugkeer uit de Ballingschap van Juda, het tweestammenrijk, ongeveer 450 jaar voor Christus. Maar dan lopen we naar mijn idee vast in de uitleg van dit bijbelgedeelte. Als we willen blijven uitgaan van de betrouwbaarheid van de bijbe De herleving van Israël: de dorre doodsbeenderen - Ezechiël 37:1-14. 22 december 2012. Immigrantenkinderen die kort na de oprichting van de Joodse staat hun leven in Israël beginnen in een tentenkamp. Luid klinken vandaag de stemmen dat het huidige Israël niets te maken heeft met het profetisch Woord van God

Een dal vol beenderen [Ezech

In de hoofdstukken 33 t/m 37 voorspelt Ezechiël de terugkeer naar het beloofde land. In hoofdstuk 40 maakt hij alvast een ontwerp voor een nieuw te bouwen tempel. Volgens sommige wetenschappers duidt dat op een vorm van epilepsie die gepaard gaat met veelvuldig flauw vallen, periodes van sprakeloosheid, diepe religieuze overtuiging en veelschrijverij Ezechiël moet deze zware klus opknappen als zichtbaar teken voor het volk en haar leiders. En hier is het niet bij gebleven! Hoofdstuk 4:12 iets over het voedsel dat de profeet moest bereiden: U moet verder een gerstekoek eten, en die voor hun ogen bakken op klonten menselijke uitwerpselen EZECHIËL EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN VAN HET BOEK VAN DEN PROFEET EZECHIËL. Toen wij de schriften van de profeten begonnen te behandelen, die van de dingen spreker, welke hierna zullen zijn, scheen het ons, als hoorden wij dezelfde roepstem als Johannes Ezechiël 37. 37. De herrijzenis van Israël. 1 De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. 2 Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. ‭‭Ezechiël‬ ‭37:24 Ezechiël werd specifieke instructies gegeven om alles wat hij zag bekend te maken: Maak alles wat u ziet, aan het huis van Israël bekend (Ezechiël 40:4), wat vreemd zou zijn indien de Tempel slechts algemene waarheden zou symboliseren. Zelfs nog meer significant is het feit dat de Israëlie Ezechiël 37 Het boek van de profeet Ezechiël. HSV Het visioen van de beenderen. 1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 2 Hij deed mij er aan. Ezechiël 16. De Heer vergelijkt Jeruzalem met een vrouw die ontrouw is aan haar man 1 De Heer zei tegen mij: 2 Mensenzoon, 37 Daarom zal Ik al die mannen van wie je gehouden hebt, en al die mannen aan wie je een hekel hebt gekregen, verzamelen. Ze zullen om je heen gaan staan

Ezechiël (Hebreeuws: יְחֶזְקֵאל, Y'khizqel, sterk is God of hij zal door God versterkt worden) is een boek in de Hebreeuwse Bijbel, dat wordt toegeschreven aan de gelijknamige profeet Ezechiël.In de Tenach valt het boek onder de Neviim en het boek behoort tot de christelijke canon.. Inhoud. De inhoud van het boek kan in een aantal delen worden samengevat Ezechiël geroepen. 1 1 Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. 2-3 1:2-3 2 Kon. 24:10-16 2 Kron. 36:9-10 (Op de vijfde dag van die maand,. Het Bijbelboek Ezechiël 'Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte'. Een citaat uit het Bijbelboek Ezechiël (37:10). In dit gedeelte ziet de profeet beenderen tot leven komen Leven. Ezechiël was de zoon van een Joodse priester en behoorde bij de eerste groep Israëlieten die Nebukadnezar II in 598 v.Chr. naar Babylon voerde. Hij was tijdgenoot van Jeremia.. In Mesopotamië leefde Ezechiël bij het Kebarkanaal (soms geïnterpreteerd als Khabur), het huidige Schatt-en-Nil bij Babylon, waar hij als profeet optrad.Hij begon zijn profetische werk toen hij 30 was en. Ezechiël was een profeet die leefde ongeveer 500 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, nu dus zo'n 2500 jaar geleden. Dit was in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël. De naam Ezechiël is Hebreeuws voor: sterk is God of hij zal door God versterkt worden

In Ezechiël 38 worden zes landen genoemd die oorlog voeren tegen Israël. Deze zes landen heten: Gog, Perzië, Cusj, Put, Gomer en Beth-Togarm Dorre beenderen die herrijzen (Ezechiël 37) De vraag is echter: doet deze uitleg recht aan de context? DE HUIDIGE TERUGKEER NAAR HET LAND . Nu is de huidige terugkeer van Joden naar het land zeker een vervulling van wat God heeft voorzegd dat gebeuren moest

De herleving van Israël: de dorre doodsbeenderen - Ezechiël

Ezechiël 37 De Heerlijkheid van God. Inleiding 1 - 10 Het visioen van de beenderen 11 - 14 Verklaring van het visioen 15 - 28 God zal Juda en Israël herenigen. Inleiding. Israël zal een tweeledig herstel beleven: 1. Er zal een nationaal herstel zijn, een eigen volksbestaan met een eigen regering. 2 Ezechiël 37: een nieuwe toekomst. Ezechiël is niet het populairste boek van de Bijbel. Toch kom je in dit boek een beroemde en geliefde tekst tegen, in Ezechiël 37. God laat de profeet Ezechiël iets bijzonders zien: een dal dat vol ligt met botten van overleden mensen. Ezechiël ziet hoe die botten weer tot leven komen

Ezechiël profeteert tegen de Geest ('ruach' in het Hebreeuws: geest, adem, wind), en de lichamen kwamen tot leven, precies zoals God het had gezegd. Ze gingen staan en vormden een zeer, zeer groot leger. Wat een gaaf visioen en wat een beeld van de kracht van God! God zelf geeft een uitleg, die Ezechiël aan het volk door mag gaan geven Ezechiël 37 is wellicht het bekendste hoofdstuk in het boek Ezechiël. We vinden daar het visioen over een vallei dat bezaaid ligt met doodsbeenderen. De beenderen voegen zich wonderbaarlijk aaneen en er ontstaan lichamen. Maar levenloze lichamen. Als Ezechiël nogmaals profeteert en de Geest uit de vier windstreken komt, dan komen de lijken tot leven [ 3. Ezechiël 37:1-14 a. Na een korte introductie beschrijven de verzen 1-10 een visioen en de verzen 11-14 geven de uitleg. God laat de profeet een dal met doodsbeenderen zien. Een begrafenis staat bij Israël in hoog aanzien. Hier liggen lijken onbegraven (Psalm 79:2-3), een schande en teken van oordeel. Dit i

De discussie over Ezechiël 37, 38

11 Lees Ezechiël 37:24. Jehovah onthulde dat zijn profetie over eenheid pas volledig voor zijn volk in vervulling zou gaan nadat zijn 'dienaar David' — Jezus — als koning was gaan regeren, Uitleg over speciale kenmerken HOOFDSTUK 1 'Jehovah, je God. Gemeente, onze tekstwoorden voor deze dienst bestaan uit het Schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben, Ezechiël 37 vers 1 tot en met 14. Wij lezen u alleen nog het veertiende vers: En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere Vidéo faite à l'occasion de la sortie du CD Ezechiel 37 - collector Ezechiël 37: 15 - 28 Het boek Ezechiel is vol met 'plaatjes'. Om iets duidelijk te maken. Hier gaat het over twee stukken hout. Die moeten uitbeelden hoe het vroeger was toen Israël een verscheurd land was, met het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. De twee stukken hout worden samen gebonden Ezechiël 37:1-14 in het vroege jodendom en christendom Wanneer Ezechiël 37:1-14 voor het eerst geïnterpreteerd werd als profetie over de eschatologische opstanding, is omstreden. Vermoedelijk gebeurde dit al binnen het vroege jodendom. Een voorbeeld zou te vinden kunnen zijn in fragmenten van het boek Pseudo-Ezechiël die gevonden zijn in.

Bijbelstudie Ezechiël - KP

Ezechiël 1. Lezing. 27 september 2009 Dato Steenhuis Ezechiël 2 en 3. Lezing. 25 oktober 2009 Dato Steenhuis Ezechiël 4 t/m 8. Lezing. 06 december 2009 Dato Steenhuis Ezechiël 9 t/m 11. Lezing. 03 januari 2010 Dato Steenhuis Ezechiël 12 t/m 16. Lezing. 07 februari 2010 Dato. Ezechiël hoofdstuk 16 - 17. Ezechiël hoofdstuk 18 - 20. Ezechiël hoofdstuk 21 - 22. Ezechiël hoofdstuk 23 - 24. Ezechiël hoofdstuk 25 - 26. Ezechiël hoofdstuk 27 - 28. Ezechiël hoofdstuk 29 - 30. Ezechiël hoofdstuk 31 - 32. Ezechiël hoofdstuk 33 - 34. Ezechiël hoofdstuk 35 - 36. Ezechiël hoofdstuk 37 - 38. Ezechiël hoofdstuk 39 - 4 Ezechiel 37 1 - 28: Israëls opstanding en hereniging. Het gezicht der beenderen : Ezechiel 38 1 - 23: Profetie tegen Gog : Ezechiel 39 9 - 29: Israëls toekomst : Ezechiel 40 1 - 49: Het gezicht van den nieuwen tempel : Ezechiel 41 1 - 26: Het inwendige des tempels : Ezechiel 42 1 - 20

Ezechiël 47 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). 37 Waaraan het wast, en waarvan het bevochtigd wordt. 38 Zie op vers 1. Daarom zal deszelfs vrucht vast en zeker gaan Bijbelstudie over Ezech. 38. Om dit hoofdstuk verstaanbaar te maken is het nodig om de volken op de juiste plaats te zetten, dus waar deze nu leven en om ze dan een hedendaagse naam te geven Ezechiël 37 BasisBijbel (BB) De botten in het dal. 37 De Geest van God kwam over mij. Hij nam mijn geest mee en zette mij neer in een dal. Het dal lag vol met de botten van mensen. 2 Hij liet mij in het hele dal rondlopen. Overal in het dal lagen botten op de grond. Ze waren helemaal kaal en verdroogd 4 Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the LORD

Artikelen - Het Zoeklich

Ezechiël 37:10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir. Read verse in Statenvertaling (Dutch Ezechiël 37:5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden. Read verse in Statenvertaling (Dutch Ezechiël krijgt de opdracht om de oplossing van het raadsel aan dat opstandige huis, dat zijn zijn medeballingen, bekend te maken . Zonder verwijzing naar de gebruikte beelden zegt de HEERE dat de koning van Babel naar Jeruzalem is gekomen en de koning en zijn vorsten gevangengenomen en naar Babel gebracht heeft ( verzen 3-4 ) Zondag 19 november 2017 Zondag 15 november 2020 Door Eveline van Staalduine-Sulman Ezechiël 34 bestaat uit twee gedeelten: vers 1-10 spreekt de herders van Israël aan die de kudde niet op de juiste manier weiden of verzorgen, maar juist uitbuiten; daartegenover stelt God zichzelf in vers 11-31 als de goede herder die zijn kudde opzoekt, verzorgt en terugbrengt naar hun land Beter misschien: betrokken wordt, want de lezing en uitleg van de woorden van Ezechiël gaan haast naadloos over in het actuele verhaal van onze moderne wereld en ons leven daarin. Die vaak bizarre beelden en visioenen van de priester en profeet in Babel - ze zijn als schilderijen van Picasso of Chagall - betreffen op een verrassende en ook wel verbijsterende wijze onze wereld en ons bestaan

Ezechiëls visioenen van God (Ezechiël 1:1

Ezechiël 34 - Ezechiël profeteert over de ontrouw van de leiders van het volk van God en stelt daar Gods trouw tegenover. Belofte van Bijbel met uitleg. Home; Geavanceerd zoeken. Lees de Bijbel; Gebruikersgids; Inloggen; Ezech. 34 Ezechiël 34 Ezechiël 34. OT; NT; DC; Genesis. Exodus. Leviticus. Numeri. Deuteronomium. Jozua. Richteren. Ezechiël krijgt een opdracht van God De Heer spreekt tegen Ezechiël. 22 Opnieuw voelde ik de macht van de Heer. De Heer zei tegen mij: 'Ezechiël, ga naar het dal, want daar wil ik met je spreken.' 23 Ik ging dus naar het dal. En daar zag ik de Heer staan, stralend en machtig. Zo had ik hem ook gezien bij het Kebar-kanaal Ezechiël 37: 1-11, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. Preek over Ezechiël 11, gehouden op Eeuwigheidszondag 2018. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. Gemeente van de Heer Vandaag is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zingen daarom aan het eind van de dienst LB 769 Eens als de bazuinen klinken. Jezus komt eraan om te oordelen. Zijn eindeloze, goede en rechtvaardige rij

Ezechiël 37:24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen Ezechiël 21 - Ezechiël 16 Daarom dat zij Mijn rechten verwierpen 37 en in Mijn inzettingen niet wandelden en Mijn sabbatten ontheiligden, want hun hart 38 wandelde hun drekgoden na. Eerst even verder kijken Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen Ezechiël 37:21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land Gemeente, wij willen overdenken het Woord des Heeren dat u vinden kunt in Ezechiël 34, daarvan het 23e vers, het eerste gedeelte, waar wij het Woord van God lezen: En Ik zal een enige Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn Knecht David. Gemeente, wij vinden in onze tekst: De belofte van de goede Herder

Ezechiël 37 (NBV) - EO

37 : 5, duurde tot het midden van 587, toen Jeruzalem viel, tempel. TROELSTRA, Tekst en Uitleg. Ezechiël I. en Ik laat Mijn toorn u los, en vergeld u naar al uw gruwelen. naar uw gedrag zal Ik u doen, opdat gij naoogt erkennen, dat. Ik Jahwe ben. Onheil onheil, zie, het komt. 3 Ezechiël 36:26 > Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36:26 hart Geest redding. NBV . Lees Ezechiël 36 online. Ik zal ervoor zorgen dat jullie mij weer dienen en liefhebben. Jullie zullen niet langer ongehoorzaam. Ezechiël 37:22 | God maakt één Mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Maar eenheid en verbondenheid zijn best lastig We verlangen naar elkaar, maar vaak kunnen we elkaar niet vinden. Net als Juda en Efraïm. Kunnen we ooit één worden? In families, in de kerk, in de samenleving en de wereld Egypte kwam te hulp maar keerde weer terug (Jer. 37:5-7 5 Ook was het leger van Farao uit Egypte opgerukt, en toen de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, de tijding daarvan vernomen hadden, waren zij van Jeruzalem weggetrokken. 6 Toen kwam het woord van de Eeuwige tot de profeet Jeremia: 7 Zo zegt de Eeuwige, de God van Israël: Zo zult gij zeggen tot de koning van Juda, die u tot Mij. Niet alleen hier in Ezechiël 36, maar op tal van andere plaatsen kom je dat tegen. In feite is dat de rode draad door de Bijbel, dat God tegen ons zegt: geef Mij je hart. Zo wezenlijk als die bloedpomp is voor je lichaam, zo wezenlijk is het dat je liefde alles bepaalt in je leven voor Mij

Ezechiël 37:1-14 - NBV

 1. Uit dit citaat blijkt dat de Joodse traditie kort voor de geboorte van Jezus in Ezechiël 9:2 de Messias herkende. Toen dat werd overgenomen door de christenen, werd de uitleg op dit punt gewijzigd. Helaas komen we niet tot een Bijbels gefundeerde keuze. Het getal zeven (de verderfengelen) vereist een zevende (de man in linnen) naast de zes.
 2. De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Ezechiël 38. Lees het hoofdstuk Ezechiël 38 online
 3. 1. De tijd, waarin Ezechiël optrad. - Het geboortejaar van Ez, zal wel liggen in het derde vierendeel der 7e eeuw vóór Christus. Hij. is een jongere tijdgenoot van Jeremia; vgl. v. RAVESTEYN, [eremia I, Inleiding, 1 en zie § 9 dezer Inleiding: De Chronologie. Ongetwijfeld. heeft hij J osia gekend (640-609), den kleinzoon van Manasse, gedurend
 4. Overdenking 19 april - 'Ezechiël 37' - 'Welke vraag stelt God jou?' Met dit hoofdstuk pakken we de draad weer op met het Bijbelboek Ezechiël. We zijn bijna aan het einde hiervan en duiken nog in het verhaal in Hoofdstuk 37 en 47 (volgende week). Bijzondere beelden/visioen waarin God iets duidelijk maakt. Het is gelukt Overdenking 19 april - 'Ezechiël 37' - 'Welke.
 5. Het dal der dorre doodsbeenderen. (Ezechiël 37) Het zionisme kwam ruim 100 jaar geleden op en in 1948 ontstond de Joodse staat, maar er is geen Geest in
 6. Profetie uit Ezechiël 37 over de eindtijd. Wat zegt de Bijbel over Gods volk en Zijn land. Israël (Jisrael) betekent: God zelf zal strijden. Actueel tegen Kerst 2017

Ezechiël 37 - Oude Testament - Statenvertalin

 1. Ezechiël 37: 1-14 - Dineke Houtman. Zondag 2 april 2017 Zondag 29 maart 2020 Dal vol beenderen door Dineke Houtman Op 2 april staat het fascinerende visioen uit Ezechiël 37: 1-14 op het oecumenisch leesrooster. In de synagoge wordt de lezing van het dal vol beenderen verbonden met het Pesach-feest
 2. PREEK OVER EZECHIËL 37,19d ds. R.T. te Velde Pijnacker-Nootdorp, 17 mei 2015 Liturgie Votum/groet Zingen Liedboek 320:1, 2 Wet van de HEER Zingen Liedboek 320:3, 4 Gebed Lezen Ezechiël 37:15-28 Efeziërs 2:11-22 Zingen Opwekking 194 U maakt ons één Tekst Ezechiël 37:19d: in mijn hand zullen ze één worde
 3. Ezechiël 37 HET DAL DER DORRE DOODSBEENDEREN Ezech. 37: 1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. 2 En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der vallei; en ziet, zij waren zeer dor
 4. Ezechiël 37. Bericht door Adinomis » 14 sep 2013, 11:08. Om te beginnen met deze studie is het goed om eerst aandachtig en biddend het bedoelde hoofdstuk te lezen. Ik geef hier een link naar dit hoofdstuk op een site van het Nederlandse Bijbelgenootschap met vertaalaantekeningen..

Video: Preek over Ezechiel 37:1-14 - Jos Doum

Ezechiël 37 1 De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette mij neer in een dal dat vol beenderen lag. 2 Hij leidde mij er in alle richtingen tussendoor, en ik zag hoeveel er over heel het dal wel lagen en hoe dor ze waren Ezechiel 37 : 1-11: Hoop voor doden: 2013-09-22: 1 Koningen 16 : 34: Vergeet je kwetsbaarheid niet! 2013-07-07: Ezechiël 36 : 21 - 23, 32 ´Omwille van mijn naam. Liturgie 1 juni 2020 ~ TWEEDE PINKSTERDAG 'S MORGENS 09.30U | ds. W.F. 't Hart | Ezechiël 37: 1-14 | Ezechiël 37: 1-14 • Psalm 104: 15 • Psalm 104: 16 • Psalm 119: 3-9-17 • Psalm 143: 7-10 • Psalm 25: 2-6 Schriftlezing: • Ezechiël 37: 1-14 Tekst: • Ezechiël 37: 1-14 Vragen n.a.v. Ezechiël 37: 1-14 ~ HHG Tholen ~ 01-06-2020, 09.30u. Ezechiël 37:11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden Ezechiël 37. Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel. Moderatie: het moderatieteam. Forumregels Richtlijnen subforum Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel. Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen

Ezechiël - Statenvertalin

Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3. november 4, 2020 november 4, 2020 Ben Mondriaan. Dit zegt God, de HEER: Omdat jullie zelf Mij aan je schuld hebben herinnerd, omdat jullie misdaden aan het licht zijn gekomen en al jullie zonden en wandaden zichtbaar zijn, omdat jullie zelf Mij aan je gedrag hebben herinnerd - daarom zullen jullie in. 1 Preek Ezechiël 37 Maranathadienst / Israëlzondag Broeders en zusters, Lieve mensen, Vandaag houden wij in onze gemeente Israelzondag. Op allerlei manieren hebben wij in de gemeente aandacht gegeven aan Gods volk Israel en nu vanavond houden wij een Maranathadienst. Een dienst waarin wij stil willen staan bij de komst van onze Here Jezus Ezechiël 37. 37:1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen

De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beendere. Ezechiël 37: 1-11, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. De HEER vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: HEER, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: 'Dorre.

Ezechiël, stomme profeet! - AME

Ezechiël 37: 4-6* Toen zei hij: 'Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer! Dit zegt God, de HEER: beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie [ De Bijbelverklaring van Jacob van Nuys Klinkenberg verscheen in de periode 1780 tot 1795 in 27 banden. Ieder bijbelboek wordt vooraf gegaan met een uitgebreide inleiding. De bijbeltekst i

Ezechiël 37 NBG51 Bijbel YouVersio

EZECHIEL 37. 37:1 Ik werd door de macht van de Heer overweldigd. Zijn geest voerde mij mee en zette me neer in een dal waarvan de bodem bedekt was met botten. 37:2 Hij liet mij eromheen lopen, het hele dal rond. De talloze botten lagen overal verspreid; ze waren helemaal uitgedroogd Ezechiël de gelijkenis van een mens, dat is zoals Calvijn terecht aanmerkt, de Profeet heeft God gezien in den persoon van Christus, dewijl het niet kan overgebracht worden op den Persoon des Vaders, noch des Geestes, omdat er gesproken wordt van een menselijke gelijkenis, want noch God, de Vader, heeft Zich in het vlees geopenbaard, noch ook.

Ezechiël‬ ‭37:24‬ DagelijkseBroodkruimel

Ezechiël 37 gaat in die zin elke dag in vervulling. Jaap Dieleman las het Bijbelboek Ezechiël en ontdekte een schitterend toekomstperspectief van een nieuwe wereld. De directeur van Stichting De Heilbode zette zijn ontdekkingen op papier en zo ontstond zijn boek 'Kunnen deze beenderen herleven?'. CIP.nl besprak met hem Ezechiël 37 Ezechiël 37 1:-14, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. Ezechiël 37:3 - herleven? 06-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? De vraag in de Bijbel is nooit: waar gaat een mens heen, wanneer hij sterft? De vraag is: als een mens sterft, zal hij dan herleven? Wanneer ik de laatste adem uitblaas, dan ben ik niet meer

HSV - Ezechiël 37 - Het boek van de profeet Ezechiël

 1. Bijbelteksten met uitleg Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen
 2. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 3. Ds. R.W. Mulder (Leerbroek) - beroepen predikant Woensdag 13 juni 2012 / Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen / 19.30 uur Woordverkondiging n.a.v. Ezechiël 37, 11-12 (een verklaring van het visioen wat in het voorgaande wordt verteld) Gemeente onder deze tekstwoorden schrijven... Lees verder
 4. De Bijbel met uitleg heeft een beperkte inhoudsopgave, met name m.b.t. illustraties, schema's en kernwoorden. Daarom is dit overzicht gemaakt (in pdf-formaat) wat (dubbelzijdig) kan worden afgedrukt

Ezechiël 16 - BasisBijbe

 1. Ezechiël 16 vermeldt: Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken, en een eeuwig verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en u schamen, wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen, en Ik u die tot dochters geven zal, hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond
 2. Catholic Bible Study Online, Douay-Rheims Version. Complete text, index, search, Bible verse, bible story, scripture, book, prophesy, christian.
 3. Gerelateerd aan Ezechiel 37:4 Mattheüs 21:21 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: Kom van je plaats en stort je in zee, en het zal gebeuren
 4. i, et eduxit me in spiritu Do
 5. Ezechiël 37 1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. 2 En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der vallei; en ziet, zij waren zeer dor
De Tempel in het 1000 jarig RijkChristelijke e-cards met bijbeltekst - C-Cards

Toen zei hij: Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer! Dit zegt God de Heer: Beenderen ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ezechiël 37:4- En hij (Salomo/Hiram) graveerde op zijn sluitplaten cherubs, leeuwen en palmen (1 Koningen 7:27-37) Cherubs en de troon van de Here. De apostel Johannes beschreef in Openbaring 4:1-8 een visioen dat hij kreeg van Gods troon in de hemel, Zijn vaste woonplaats. Ook daar is sprake van wezens, die overeenkomen met de wezens die Ezechiël. De vervulling van Ezechiël 38/39 en daaraan voorafgaande de vervulling van Psalm 83 i.v.m. de opname van de gemeente van Jezus Christus. Laat je niet gek maken door alle ontwikkelingen en al het 'eindtijdnieuws' want ' Hij die weerhoudt ' is er nog, en dat is het Lichaam van Jezus Christus inclusief de Heilige Geest en God heeft de totale controle en niet Zijn tegenstander Psalmen 13 Vast vertrouwen op God. Bemoedigingskaart.nl. 65 weergaven · 17 augustu Ezechiël 2:3; Ezechiël 5:10; Ezechiël 16:3; Ezechiël 16:45; Ezechiël 18:2; Ezechiël 18:4; Ezechiël 18:14; Ezechiël 18:17-20; Ezechiël 20:4; Ezechiël 20:18.

 • Kiosk Rotterdam Centraal openingstijden.
 • Amerikaanse zesling.
 • Hoe verkoop je een product.
 • Custom Android ROM.
 • Rode linzen voedingswaarde ijzer.
 • Topmodel tas fantasy.
 • Dsus4 piano.
 • Bekende Bollywood actrices.
 • Fok lifestyle.
 • Haarwerken limburg België.
 • Vlieger vouwen A4.
 • Aladdin Nederlandse acteur.
 • Iron farm Bedrock.
 • Shadowbanned TikTok.
 • CV houtkachel temperatuur.
 • Spiraal permanent Amsterdam.
 • Psilocybine ervaring.
 • Kynologenclub Schagen.
 • Bow Wow wife.
 • Zellige tegels Zwolle.
 • Lumière films.
 • Belkin Apple.
 • Beste voering winterjas.
 • Hema verrekijker.
 • Molton anti huisstofmijt.
 • Klimaat Verenigde Staten tarweteelt.
 • Surfboard huren week.
 • Vochtbalans bij pancreatitis.
 • Wicca magie.
 • Bogaardenstraat 33 Leuven.
 • Afrikaanse maskers kopen.
 • Dürüm kebab.
 • HCG tabel.
 • How old do seals get.
 • BHV herhalingscursus corona.
 • Vitamine C crème.
 • Femke Van der Laan LinkedIn.
 • Dylan Sprouse leeftijd.
 • Bouwplaten kopen.
 • Aston martin vulcan rear.
 • Roodkapje kind.